Sisteme şi echipamente termice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Un viitor civilizat înseamnă, în primul rând, energie. Peste 90% din energia mecanică, termică şi electrică utilizată în lume se obţine din combustibilii clasici şi nucleari. Imaginaţi-vă cum ar fi lumea de azi şi de mâine fără motoare cu ardere internă, fără turbomotoare, fără instalaţii perfecţionate de ardere a combustibililor, fără reactoare nucleare, fără schimbătoare de căldură, fără maşini frigorifice, fără compresoare, fără cazane de abur, de apă fierbinte şi caldă şi fără specialişti în aceste domenii! Nu ar exista automobilele, autocamioanele, trenurile, avioanele, vapoarele, încălzirea centrală şi locală, instalaţiile de climatizare şi cele frigorifice, precum şi atâtea altele, fără de care nu mai concepem să trăim; nu s-ar mai produce 80% din energia electrică pe care o consumăm. Istoria dezvoltării omenirii în ultimele două secole înseamnă, de fapt, în cea mai mare parte, istoria dezvoltării maşinilor şi echipamentelor termice. Numele profesiunii de INGINER, ca şi englezescul energie, care înseamnă motor, maşină, provine de la latinescul INGENIUM, care înseamnă geniu sau abilitate naturală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Sisteme şi echipamente termice

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 39

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
  • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Chimie
Desen tehnic
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică
Educaţie fizică şi sport
Limbi moderne
Discipline opționale (Cultură şi civilizaţie europeană, Politici de integrare europeană)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul, Tehnici de negociere)
Anul 2
Metode numerice
Grafică asistată de calculator
Informatică aplicată
Rezistenta materialelor
Electrotehnică şi maşini electrice
Mecanisme
Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere
Toleranţe şi control dimensional
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Organe de maşini
Educaţie fizică şi sport
Practică
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul, Tehnici de negociere)
Anul 3
Organe de maşini
Tribologie
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Termotehnică
Vibraţii mecanice
Electronică aplicată
Transfer de căldură şi masă
Bazele cercetării experimentale a maşinilor termice
Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură
Motoare cu ardere internă
Generatoare de abur
Practică
Discipline opționale (Dinamica fluidelor polifazice, Modelarea proceselor termoenergetice)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul, Tehnici de negociere)
Anul 4
Management
Analiză economică
Turbine cu abur şi gaze
Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură
Motoare cu ardere internă
Tehnologia fabricării maşinilor termice
Protecţia mediului
Compresoare, ventilatoare, pompe
Tutoriat pentru definitivarea proiectului de licenţă
Discipline opționale ( Criogenie tehnică / Tehnica utilizării frigului artificial, Reglarea şi automatizarea maşinilor termice / Energii regenerabile, Montarea, probarea şi reglarea maşinilor termice / Optimizarea proceselor din maşinile termice, Acţionări cu motoare cu ardere internă / Alimentarea motoarelor cu biocombustibili, Centrale termoelectrice / Centrale nuclearoelectrice, Utilizarea şi gestionarea energiei termice / Termoeconomia sistemelor şi echipamentelor termice)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul, Tehnici de negociere)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea asumată a Facultății de Inginerie include direcțiile didactică și de cercetare, formarea specialiștilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat. Actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerințelor pieței. Promovarea calității în învățământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calității și respectarea standardelor de calitate. Formarea de competențe în cercetarea fundamentală și aplicativa, pentru îmbogățirea patrimoniului științific și pentru dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale. Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică. Misiunea de internaționalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenți și cadre didactice în spațiul european al cunoașterii, prin intensificarea cooperărilor internaționale cu alte facultăți. Perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare, în concordanță cu strategia și standardele naționale și internaționale. Dezvoltarea și modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare științifică. Asigurarea unității între procesul didactic, cercetarea științifică și activitatea practică. Constituirea și consolidarea unui corp didactic bine pregătit profesional, selectat prin concursuri, pe bază unor criterii riguroase. Participarea comunității universitare la programe naționale și internaționale dezvoltate pentru învățământul superior. Dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, de proiectare, tehnologică și defabricație.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație