Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Structura organizatorică a facultăţii, în primul an al existenţei sale, integrează două catedre: Economie politică şi planificare; Organizare, contabilitate şi statistică. Cel de-al doilea an universitar aduce mutaţii în oferta educaţională. La secţiile Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor şi Contabilitate se organizează şi forma de învăţământ fără frecvenţă. Evidenţele facultăţii consemnează un total de 608 studenţi. În continuare, timp de patru ani nu mai au loc modificări în structura secţiilor şi catedrelor.Anul universitar 1970-1971 se încheie cu două promoţii de absolvenţi, cu durata studiilor de patru şi cinci ani. Dintre cei 276 de absolvenţi, în următorii trei ani vor fi încadraţi ca asistenţi stagiari zece studenţi care au fost martorii primelor începuturi. Este semnalul că facultatea are, după cinci ani de existenţă, capacitatea să dezvolte propriul ciclu reproductiv.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Finanţe

Specializare: Finanţe şi bănci

Locuri disponibile (total): 41

Locuri disponibile (buget): 24

Locuri disponibile (taxă): 17

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere:

 • Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%);

La înscriere, candidaţii pot opta pentru unul sau mai multe domenii de studii, admiterea făcându-se în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în corelaţie cu opţiunile exprimate de către fiecare candidat în fişa de înscriere şi în limita locurilor (buget şi taxă) prevăzute pentru fiecare program de studii şi aprobate pentru anul universitar 2018-2019.

La medii generale de admitere egale pentru departajarea candidaţilor se vor folosi trei criterii, în ordinea:

 • nota la proba scrisă de „Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat (Ea);
 • nota la proba scrisă diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat (Ec);
 • nota la proba scrisă la alegere, în funcție de filieră, profil, specializare obţinută la examenul de bacalaureat (Ed).

În situaţia în care la un program de studii nu se înscrie numărul minim de cursanţi stabilit de Consiliul Facultăţii, candidaţii care au avut acest program de studii ca primă opţiune, vor fi repartizaţi la următoarea opţiune exprimată prin fişa de înscriere, pentru care s-a constituit seria.

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere la concursul de admitere (în baza actelor doveditoare prezentate), următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire de la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisia de admitere pe facultate.

Mențiune 1: Din numărul total de locuri de la buget, 1 loc este pentru absolveții de la licee situate în mediul rural.

Mențiune 2:  Pentru înscrierea la această specializare este nevoie și de : Adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şco­la­re, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie care să ateste faptul că persoanei care urmează să se înscrie la studii i se permite accesul la studii în colectivitate, că nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orien­tare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medi­cale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele institu­ţio­nale în vigoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 22/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 17/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Management
Bazele contabilității
Matematici aplicate în economie
Bazele tehnologiei informației
Dreptul afacerilor
Limbi străine I (engleză sau franceză)
Educație fizică I
Elemente de calcul matematic
Macroeconomie
Etică în afaceri
Contabilitate financiară
Finanțe publice
Statistică
Informatică economică
Limbi străine II (engleză sau franceză)
Educație fizică II
Anul 2
Economie europeană
Marketing
Contabilitatea afacerilor
Gestiunea financiară a firmei
Econometrie
Sisteme informatice economice
Limbi străine III (engleză sau franceză)
Educație fizică III
Monedă și credit
Opționale (Management financiar, Managementul trezoreriei firmei)
Fiscalitate
Piețe de capital
Sisteme și raportări financiare
Gestiunea financiară a instituțiilor publice
Optionale (Previziune economică, Matematici financiare și actuarile, Metode cantitative în gestiunea afacerilor, Prelucrarea statistică a datelor cu pachete software)
Educație fizică IV
Practică
Anul 3
Asigurări și reasigurări
Prețuri și concurență
Analiză economico-financiară
Investiții
Asigurări și protecție socială
Opționale (Buget și trezorerie publică, Finanțe publice locale, Finanțe internaționale, Produse si servicii bancare, Gestiune imobiliară)
Politica financiară a firmei
Gestiune și contabilitate bancară
Management bancar
Economie monetară internațională
Managementul portofoliului de active financiare
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Opționale(Contabilitate de gestiune, Audit financiar, Tehnica operațiunilor de comerț exterior, Teorii economice contemporane)

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Structura organizatorică a facultăţii, în primul an al existenţei sale, integrează două catedre: Economie politică şi planificare; Organizare, contabilitate şi statistică. Cel de-al doilea an universitar aduce mutaţii în oferta educaţională. La secţiile Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor şi Contabilitate se organizează şi forma de învăţământ fără frecvenţă. Evidenţele facultăţii consemnează un total de 608 studenţi. În continuare, timp de patru ani nu mai au loc modificări în structura secţiilor şi catedrelor.Anul universitar 1970-1971 se încheie cu două promoţii de absolvenţi, cu durata studiilor de patru şi cinci ani. Dintre cei 276 de absolvenţi, în următorii trei ani vor fi încadraţi ca asistenţi stagiari zece studenţi care au fost martorii primelor începuturi. Este semnalul că facultatea are, după cinci ani de existenţă, capacitatea să dezvolte propriul ciclu reproductiv.

Universitatea din Craiova - extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Finanţe şi Bănci (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe - Asigurări

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Bănci şi pieţe financiare

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanţe şi managementul riscului

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Finanțe și bănci

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație