Fizică medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ești pasionat de fizică și medicină? Vrei să contribui la dezvoltarea şi utilizarea tehnicilor şi echipamentelor bio‐medicale complexe? Fizica medicală este un domeniu interdisciplinar modern şi complex, în plină expansiune, care îți stă la dispoziție și presupune utilizarea unor cunoştințe specifice de: fizică, medicină, matematică şi informatică. Practic, fizica medicală înseamnă fizica aplicată în medicină. Un fizician medical este cel care înțelege cum funcționează aparatele complexe din spitale, cel care asigură suportul ştiintific, tehnic şi administrativ pentru tehnologia medicală nouă și mai ales, cel care este preocupat de însănătoșirea pacienților. Experiența ta în fizica medicală se va dezvolta pe parcursul studierii mecanicii clasice, a fizicii moleculare şi căldură, oscilaţii şi unde, electrodinamică îți vor șlefui cunoștințele în domeniul fizicii, în timp ce tehnicile de diagnoză şi tratament cu ultrasunete, medicina nucleară și bioenergetica vor contribui la desăvârșirea ta ca fizician medical. Ce poți să devii? După terminarea acestei specializări, ai multiple șanse de a-ți pune în practică pasiunea din facultate în spitale şi în centre (inclusive private) de radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară, în laboratoarele de Igiena Radiațiilor din cadrul Institutelor de Sănătate Publică, în Stațiile de Supraveghere a Radioactivității Mediului din cadrul Agenţiilor pentru Protecţia Mediului. Dezvoltarea ta poate continua și în companiile specializate în dezvoltarea şi comercializarea de tehnologii biomedicale, apărare, securitate alimentară şi a mediului și oricând poți să faci cercetare ştiinţifică în laboratoare universitare şi în cele ale unor instituţii de importanță naţională (armată, servicii de informaţii).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică medicală

Locuri disponibile (total): 85

Locuri disponibile (buget): 75

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Media de admitere:

100% Media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie:

Nota la proba Fizică sau Matematică/ Informatică/ Biologie la Bacalaureat (în funcție de prima opțiune)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii tip carte de identitate
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare)
Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)
Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.. doar pentru master
Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
Dosar plic
Fişa de înscriere;
Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
Original* + Copie simplă a certificatului de naştere
Original* + Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România)
În cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverință de la facultatea unde sunt depuse actele în original
Anul 1
Fizică generală
Mecanică clasică
Fizică moleculară și căldură
Tehnologii informaționale
Analiză matematică
Limba străină
Electricitate și magnetism
Oscilații și unde
Limbaje de programare
Algebră și elemente de geometrie
Practică de laborator
Educație fizică
Rezolvare de probleme - facultativ
Anul 2
Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
Optică
Anatomia și fiziologia omului
Mecanică teoretică
Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
Limba străină
Electronică
Mecanică cuantică
Biofizică generală
Fizica atomului și moleculei
Electrodinamică
Practică de specialitate
Limba străină
Educație fizică
Anul 3
Biochimie
Fizica nucleului
Detectori, dozimetrice și radioprotecție
Termodinamică și fizică statistică
Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice
Opțional (Radiologie, Laseri. Aplicații în medicină, Radiologie și imagistică medicală)
Electronică și aparatură medicală
Opțional (Tehnici de diagnoză și tratament cu ultrasunete, Bioenergetică)
Opțional (Tehnici de fizica plasmei/ Interacțiunea plasmei cu materiale biologice active, Elemente de cinetică și dinamica sistemelor biologice)
Opțional (Sisteme de achiziție și procesare a datelor, Medicină nucleară, Elemente de microscopie)
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Licență

Descriere

Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul de fizică din România, oferind absolvenţilor posibilitatea de a profesa în diferite domenii, cum ar fi: fizician, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, fizician informatician, biofizician, fizician medical, inginer fizician. Pregătirea studenţilor se realizează prin intermediul unei palete largi de cursuri de fizică clasică şi modernă, punându-se un accent deosebit pe domeniile de perspectivă (Fizica computaţională, Studiul sistemelor complexe, Ştiinţa materialelor, Procesarea imaginilor, Control nedistructiv al materialelor, Nanotehnologii) precum şi prin cursuri de matematică, chimie, biofizică, electronică, limbaje de programare, prelucrare automată a datelor, limbi străine.

Ca unitate independentă, Facultatea de Fizică a început să funcţioneze în anul 1962, prin scindarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică. Între figurile proeminente ale perioadei de început a învăţământului de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe apoi a Facultăţii de Matematică şi Fizică, se remarcă profesorii Ştefan Micle, Dragomir Hurmuzescu, şeful Catedrei de căldură şi electricitate, academicianul Ştefan Procopiu, cel care între 1912-1913 a publicat lucrări fundamentale referitoare la ceea ce azi este denumit magnetonul Bohr-Procopiu, Th.V.Ionescu, şef al Catedrei de fizică experimentală, academicianul Horia Hulumbei (fondatorul — în 1939 — al Catedrei de structura materiei şi radioactivitate), Ioan Plăcinţeanu (organizatorul Catedrei de mecanică raţională), Teofil Vescan, Constantin Mihul, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, Mircea Sanduloviciu.

Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice şi studenţi grupate în două centre de cercetare atestate, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Facultatea de Fizică dispune de trei reţele de calculatoare, peste 100 de calculatoare cu acces pe Internet, o sală de internet precum şi un laborator multimedia. Biblioteca Facultăţii de Fizică are un fond de peste 100.000 de volume fiind informatizată din anul 1997. Granturile de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie internă şi/sau internaţională permit o dotare a laboratoarelor de cercetare la un nivel care să răspundă cerinţelor actuale. Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 206

Studenți înmatriculați master: 174

Cadre didactice: 92

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație