Sisteme şi Echipamente Moderne în Producerea şi Utilizarea Energiei
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea didactică este de aprofundare a cunoştinţelor dobândite de studenţi în ciclul de licenţă si orientată spre pregătirea de ingineri specializati in Sisteme şi Echipamente Moderne în Producerea şi Utilizarea Energiei. Misiunea de cercetare ştiinţifică are ca scop dezvoltarea personalităţii ştiintifice a studenţilor în direcţii de cercetare specifice domeniului Ingineriei Electrice si celor conexe acestuia.

Programul de masterat Sisteme şi Echipamente Moderne în Producerea şi Utilizarea Energiei pregăteşte ingineri în domeniul electric, având cunoştinţe în:

 • implementarea proceselor, tehnologiilor şi instalaţiilor de producere, dispecerizare, stocare, transport, distribuţie, furnizarea şi utilizare a energiei;
 • analiza metodelor de evaluare, analiză şi optimizare a fiabilităţii echipamentului electrotehnic;
 • proiectarea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi electroenergetice, utilizarea echipamentelor şi a sistemelor electrice complexe, concepţia, tehnologia de fabricaţie şi instalarea acestora;
 • proiectarea  echipamentelor electrice, a acţionărilor electrice, convertoarelor statice de putere, electrotehnologii şi electrotermie;
 • exploatarea surse regenerabile de energie;
 • interfaţarea dispozitivelor electrotehnice cu tehnica de calcul, modelarea şi simularea numerică a proceselor fizice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 33

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

La Universitatea Valahia din Targoviste poți fi ADMIS LA MASTER prin intermediul unui interviu cu pondere de 40% respectiv a mediei de la examenul de diplomă cu pondere de 60%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/09/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Managementul riscurilor in sistemele electroenergetice
Sisteme fotovoltaice
Convertoare electromecanice. Optimizari
Metodologia cercetarii
Proiectarea sistemelor cu surse regenerabile
Sisteme de eficienta energetica si audit
Stategia economica a inovarii
Modernizarea sist. electro-energetice bazate pe progresele din IE
Complemente de electrotehnică
Cercetare ştiinţifică 1
Anul 2
Modelarea electromagnetica si termica in sistemele electrice
Efecte parazite de inalta frecventa in sist. de actionari electrice
Masini sincrone cu magneti permanenti in sist. de actionare electrica
Convertoare de energie. Dinamica sistemelor
Cercetare stiintifica 2
Modelarea electromagnetica si termica in sistemele electrice
Elaborare lucrare de disertatie
Practică de cercetare-proiectare

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei:

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
 • 44 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
 • colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
 • 2 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 1 sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
 • coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
 • peste 50 cursuri on-line pe platformă MOODLE;
 • circa 24 laboratoare renovate în 2009, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
 • practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; - agenţi economici implicaţi – OtelInox, Erdemir, Arctic, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft - Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Arcul de Triumf, Romtelecom, Romtek.

Studenți înmatriculați licență: 545

Studenți înmatriculați master: 162

Cadre didactice: 44

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 16

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 56%

Procent continuare studii: 1%

Angajabilitate la 6 luni: 58%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație