Energetică industrială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe generale (profesionale):

- analiza independenta a unor probleme și capacitatea de a comunica și demonstra soluțiile alese; 

- capacitatea de sintetizare și de interpretare a informațiilor, de rezolvare a unor probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile;

- aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare fundamentale din domeniul energetic;

- acordare de consultanță de specialitate în domeniu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Energetică industrială

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 6.0

Ultima medie (taxă): 6.76

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

EXAMEN DE ADMITERE:

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- Media examenului de bacalaureat – pondere 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a);

2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2019 până la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră și geometrie diferențială
Analiză matematică
Chimie tehnică
Grafică asistată de calculator
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Informatică aplicată
Materiale pentru inginerie electrică
Elemente de inginerie electrică
Matematici speciale
Mecanica și rezistenta materialelor
Energetică generală
Bazele electrotehnicii I
Electronică digitală
Educație fizică
Fizică I
Limbă străină I
Complemente de matematică
Utilizarea calculatoarelor
Complemente de fizică
Anul 2
Fizică II
Metode numerice
Bazele electrotehnicii II
Dispozitive electronice
Bazele hidraulicii
Termotehnică
Mașini şi acţionări hidraulice
Circuite electronice
Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice I
Masini si actionari electrice
Transfer de caldură și masă
Linii electrice
Limbă străină II
Educaţie fizică şi sport II
Teoria transportului energiei
Anul 3
Instrumentație virtuală
Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice II
Echipamente electrice
Producerea energiei electrice și termice
Schimbătoare de căldură
Limbă străină III
Rețele electrice
Tehnica reglării automate
Electronică de putere
Limbă străină IV
Practică domeniu
Stații și posturi de transformare
Utilizarea energiei electrice I
Energia și mediul
Conducerea proceselor energetice
Convertoare statice
Baze de date
Sisteme cu microcontrolere
Anul 4
Alimentarea cu energie electrică
Proiectarea asistată de calculator a rețelelor electrice
Utilizarea energiei termice
Dezvoltarea durabilă a sectorului energetic
Calitatea energiei electrice
Sisteme de achiziții de date în energetică
Practică elaborare proiect licență
Utilizarea energiei electrice II
Optimizări şi balanţe energetice
Fiabilitatea instalaţiilor energetice
Maşini electrice speciale
Partea termică a centralelor
Managementul energiei
Instalaţii de ardere şi generatoare de abur
Protecţii şi automatizări în sistemele electroenergetice
Producerea distribuită de energie
Analiză economică
Marketing

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei:

 • cea mai bună facultate din UVT din punct de vedere al cercetării ştiinţifice pentru anul 2008;
 • acoperă toate ciclurile universitare – licenţă, masterat, doctorat;
 • 5 specializări de licenţă acreditate, 5 specializări de mastert acreditate
 • conducere de doctorat (IOSUD) în inginerie electrică;
 • 44 cadre didactice titulare, circa 800 studenţi (licenţă, masterat, doctorat) şcolarizaţi în fiecare an şcolar;
 • colaborări internaţionale cu 5 state ale UE (Franţa, Italia, Spania, Danemarca, Norvegia) şi circa 15 universităţi;
 • 2 centre de cercetare (CC-IEETI, DCEM), 5 laboratoare de cercetare, 6 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 • organizator pentru 1 conferinţă internaţională, 1 naţională, 1 sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti;
 • coordonator pentru chapter-ul BTS (Broadcast Technology Society) şi partener la chapter-ul CIS (Computational Inteligence Society);
 • peste 50 cursuri on-line pe platformă MOODLE;
 • circa 24 laboratoare renovate în 2009, echipate cu aparatură performantă pentru laborator sau cercetare;
 • practică în producţie – 12 săptămâni la nivelul anului III; - agenţi economici implicaţi – OtelInox, Erdemir, Arctic, Blom, N&L PrestCom, Terra Soft - Fonica, Flax Computers, DAF, SEE, Electro Prod Telecom, InfoBit Consult, Arcul de Triumf, Romtelecom, Romtek.

Studenți înmatriculați licență: 545

Studenți înmatriculați master: 162

Cadre didactice: 44

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 16

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 56%

Procent continuare studii: 1%

Angajabilitate la 6 luni: 58%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație