Fizică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Începând cu anul universitar 1998-1999 programul de pregătire al stundenţilor se desfăşoară pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS) iar din 2005-2006 şi în sistem LMD - 3 ani- Licenţă / 180 credite,

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

a) Candidaţii se repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, pe domenii de licenţă şi forme de învăţământ (IF/ID), în limita numărului de locuri în regim de subvenţie de la bugetul de stat şi în funcţie de ordinea opţiunilor făcute la înscriere;

b) Candidaţii neadmişi la primul domeniu vor fi repartizaţi, prin glisare, în ordinea descrescătoare a mediilor, la cel de-al doilea domeniu pentru care au optat;

c) Candidaţii, care au obţinut medii generale de admitere egale cu cea a candidatului admis pe ultimul loc, vor fi diferenţiaţi, conform criteriilor de departajare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 30/07/2018

Perioadă rezultate: 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 26/09/2018

Perioadă rezultate: 27/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematica si Algebra
Mecanica clasica I
Fizica moleculara si caldura I
Prelucrarea datelor experimentale in fizica
Chimie generala
Limba straina
Educatie fizica si sport
Prihologia educatiei I
Mecanica clasica II
Fizica moleculara si caldura II
Electricitate si magnetism I
Optica I
Metode numerice si simulare in fizica
Anul 2
Termodinamică si fizică statistică
Electricitate și magnetism 2
Optică 2
Fizică și progresul cunoasterii (Istoria fizicii)
Ecuații diferențiale ale fizicii matematice
Limbă străină
Educaţie fizică şi sport
Pedagogie II:Teoriași metodologia instruirii.Teoria și metodologia evaluării
Electrodinamica și teoria relativității
Mecanică cuantică
Fizica atomulșuii moleculei
Mecanică teoretică
Practică de specialitate
Didactica specialității
Anul 3
Fizica nucleului
Particule elementare
Fizica solidului şi semiconductorilor
DOP1: Biofizică/ Detectori, dozimetrie si radioprotecţie
DOP2: Fizica laserilor/Aparatura medicală
Electronică fizică
Elaborarea lucrării de licenţă
DOP3: Fizica mediului/Fizica pământului şi atmosferei
DOP4: Fizica plasmei /Metode numerice şi simulare în fizică
DOP5: Metode fizice de analiză / Particule elementare

Facultatea de Științe și Arte

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Arte este formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor exacte şi artelor, care prin cunoştinţele acumulate în timpul studiilor universitare să răspundă cerinţelor pieţei de muncă din ţară şi de peste hotare. Absolvenţii acestei facultăţi vor putea lucra după terminarea studiilor în învăţământul preuniversitar şi universitar, în cercetare, în laboratoare de profil din sectorul economic, unităţi de artă si cultură etc Cunoştinţele acumulate în timpul studiilor permit de asemenea absolvenţilor demararea unor afaceri proprii în domeniul specializării lor.

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație