Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program de studiu urmăreşte pregătirea absolvenţilor pentru realizarea unei consilieri sociale adecvată dogmelor şi spiritualităţii Bisericii Ortodoxe în societatea multiculturală contemporană care se bazează numai pe cunoaşterea ştiinţifică şi tehnică. În acelaşi timp, programul oferă absolvenţilor posibilitatea perfecţionării studiilor în cercetarea teologică pentru a se înscrie la studii de doctorat, având in vedere provocările sociale cât şi noua problematică socio-umană cu care se confruntă lumea, în contextul tendinţelor de globalizare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

-   susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)

-   media generală de licenţă (50%)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/09/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Ortodoxie şi ortopraxie
Principii teoretico-metodologice ale cercetării sociale
Aspectele sociale ale misiunii creştine
Parteneriatul Bisericii cu alte instituţii în activitatea social- educativă
Temeiurile dogmatice ale doctrinei sociale
Metodologia cercetării
Ortodoxie şi ortopraxie
Ortodoxie şi ecumenism în contemporaneitate
Doctrina ortodoxă şi problematica sociala a lumii contemporane privite interdisciplinar
Bioetică socială
Evaluarea programelor sociale
Dezvoltarea socio-umană
Anul 2
Doctrina ortodoxă şi problematica socială a lumii contemporane privite interdisciplinar
Principii teoretico- metodologice ale cercetării sociale
Diagnoza problemelor sociale
Teologie, mărturisire şi slujire
Aspecte sociale ale teologiei biblice
Sociologia educaţiei în familie
Relaţia Stat – Biserică în România şi Europa
Dialogul interreligios şi stabilitatea europeană
Practică şi cercetare ştiinţifică

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Studenți înmatriculați licență: 379

Studenți înmatriculați master: 153

Cadre didactice: 22

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 90%

Procent continuare studii: 50%

Angajabilitate la 6 luni: 50%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație