Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea acestei specializări vizează două obiective:

- formarea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică în vederea obţinerii certificării necesare ocupării posturilor didactice în învăţământul primar şi preşcolar.

- cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă în domeniul ştiinţelor educaţiei, în concordanţă cu exigenţele privind calitatea în educaţiei, cu standardele educaţionale şi perspectivele de evoluţie a învăţământului şi a ştiinţelor educaţiei, pe plan naţional şi european.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 8.28

Ultima medie (taxă): 7.08

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

EXAMEN DE ADMITERE

 

1. Probă eliminatorie (admis/respins) ”abilități de comunicare și aptitudini”, examen oral (în regim on-line).

 

2. Media de admitere a candidaţilor înscrişi (după ce sunt declaraţi admişi la proba eliminatorie) este constituită din:

- Media examenului de bacalaureat - 100%;

Departajare:

  1. Nota obţinută la disciplina Limba şi Literatura română - scris- din cadrul examenului de Bacalaureat
  2. Nota obţinută la Proba obligatorie a profilului (E.c.) - scris- din cadrul examenului de Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă probe: de la 27/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă rezultate: de la 29/07/2020 până la 01/09/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 22/09/2020

Perioadă probe: de la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 30/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele psihologiei
Fundamentele pedagogiei
Tehnologii de informare şi comunicare (aplicaţii în domeniu/specializare)
Literatura română
Psihologia dezvoltării
Practică pedagogică /preşcolar
Educaţie fizică şi sport
Limba engleză
Limba franceză
Teoria şi metodologia curriculumulului
Istoria pedagogiei
Psihologia educaţiei
Literatura pentru copii
Matematica- învăţământ primar şi prescolar
Practica pedagogica- primar
Psihopedagogia comunicării
Gramatica practică a limbii române
Anul 2
Teoria si metodologia instruirii
Teoria si practica evaluării
Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
Psihopedagogia jocului
Metodica activităţilor de educare a limbajului
Metodica activităţilor matematice
Educaţie fizică şi sport
Sociologia educaţiei
Limba engleză
Limba franceză
Metodologia cercetării pedagogice
Pedagogia învăţământului primar si preşcolar
Metodica predării limbii şi literaturii române
Metodica predării aritmeticii
Practică pedagogică – învăţământ primar
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar
Asistența și protecţia drepturilor copilului
Anul 3
Managementul clasei/grupei
Psihologia personalităţii
Metodica activităţilor de educaţie civică
Geografia şi metodica
Managementul instituţiilor şcolare
Educaţie plastică şi metodică
Metodica predării educaţiei fizice
Educaţie interculturală
Instruire asistată de calculator
Istoria şi metodica predării istoriei
Educaţie muzicală şi metodică
Cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodică
Metodica abilităţilor practice
Practică pedagogică – învăţământ primar
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Studenți înmatriculați licență: 379

Studenți înmatriculați master: 153

Cadre didactice: 22

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 90%

Procent continuare studii: 50%

Angajabilitate la 6 luni: 50%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație