Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu este didactică şi moral spirituală intenţionând pregătirea şi formarea clericilor pentru structurile pastorale şi administrative ale Bisericii Ortodoxe. Obiectivele programului de studiu:

- asigurarea prin componentele sale  (departament, centre de cercetare ştiinţifică, cercuri ştiinţifice studenţeşti), a condiţiilor necesare formării specialiştilor cu pregătire superioară, post universitară şi doctorat pentru societate.

- asigurareaa excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie. - promovarea ştiinţei şi culturii în spiritul democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, al libertăţii academice, al accentuării deschiderii spre comunitatea ştiinţifică şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană şi mondială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 6.15

Ultima medie (taxă): 6.65

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

EXAMEN DE ADMITERE

 

A. PROBĂ ELIMINATORIE (Admis/Respins) - interviu motivațional: verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă (în regim on-line)

 

B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- media de bacalaureat cu pondere 100%

Departajare:

  1. Nota obţinută la proba scrisă la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română
  2. Media anilor de studiu din liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă probe: de la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020 până la 01/09/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 22/09/2020

Perioadă probe: de la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 30/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de botez
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Recomandarea preotului paroh
binecuvântare din Eparhia de care aparțin
Anul 1
Studiul Vechiului Testament
Studiul Noului Testament
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Patrologie și Literatura Patristică
Muzică Bisericească și Ritual
Istoria și Spiritualitatea Bizanțului
Limba greacă
Limba latină
Limba modernă - engleză
Limba modernă - franceză
Anul 2
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Istoria și Filosofia Religiilor
Limba latină
Limba modernă - engleză
Limba modernă - franceză
Muzică Bisericească și Ritual
Patrologie și Literatura Patristică
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Anul 3
Teologie Dogmatică
Teologie Morală
Teologie Liturgică
Teologie Pastorală
Misiologie și Ecumenism
Drept bisericesc și administrație parohială
Teologie fundamentală
Istoria dogmelor
Omiletică și Catehetică
Bioetică
Etică și spiritualitate ortodoxă
Anul 4
Teologie Dogmatică
Teologie Morală
Misiologie si Ecumenism
Drept bisericesc și administrație parohială
Omiletică și cateheică
Practică liturgică și formare duhovnicească
Liturgică specială. Practică omiletică și cateheică

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei,  funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

- Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

- Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”.

Studenți înmatriculați licență: 379

Studenți înmatriculați master: 153

Cadre didactice: 22

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 90%

Procent continuare studii: 50%

Angajabilitate la 6 luni: 50%

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație