Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu constă în:

- Formarea profesională iniţială şi permanentă, la nivel universitar şi postuniversitar, în domenii inginereşti şi interdisciplinare;

- Cercetare ştiinţifică şi tehnologică;

- Transfer ştiinţific şi tehnologic, producţie şi servicii specifice, pentru terţi.

Programul a fost conceput astfel încât să aducă studenţilor noi competenţe în domeniul alegerii şi testării materialelor avansate pentru autovehicule, precum şi competenţe noi în tehnologiile moderne de procesare şi fabricare a componentelor autovehiculelor. Scopul programului este de a asigura specializarea la standarde ridicate şi de calitate, necesare asigurării competitivităţii în spaţiul European. Programul de master vine în întâmpinarea cererii crescute de specialişti (pentru cercetare şi industrie), cu un bagaj de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul inginerie materialelor pentru industria autovehiculelor, precum şi în abordarea problemelor de modelare şi simulare a proceselor prin mijloace informatice în vederea optimizării lor. Abordarea problemelor de vârf, cum ar fi dezvoltarea şi integrarea noilor materiale în dispozitive de înaltă tehnologie din industria autovehiculelor, reclamă cunoştinţe avansate în domenii ca: matematică, ştiinţa materialelor, tehnologia materialelor, informatică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria materialelor

Specializare: Ştiinţa materialelor

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 10/07/2019 până la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Tehnologii moderne de elaborare a materialelor metalice în industria autovehiculelor
Analiza experimentală a tensiunilor și deformațiilor
Procedee avansate de turnare a materialelor metalice
Disciplină opțională 1
Proiectarea asistată și simularea proceselor de prelucrare prin deformare plastică
Proiectarea și caracterizarea materialelor compozite
Aplicații CAD/ CAM/ CAE
Disciplină opțională 2
Anul 2
Expertize tehnice și legislație în industria autovehiculelor
Tehnologii avansate de procesare a materialelor metalice în industria autovehiculelor
Calitate, mediu și reciclarea componentelor autovehiculelor
Disciplină opţională 3
Practică cercetare / profesională
Elaborarea lucrării de disertație
Examen de disertaţie

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Hunedoara

Descriere

Misiunea de bază a Facultăţii constă în dezvoltarea competitivă a învăţământului universitar şi extinderea calitativă a activităţii de cercetare. Principalele obiective ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara sunt:

  • deschiderea facultăţii spre societate, prin intensificarea preocupărilor pentru formarea continuă, alături de cooperarea ştiinţifică şi academică în plan naţional şi internaţional, cu toate mediile profesionale interesate;
  • menţinerea unui nivel ridicat a calităţii formării profesionale şi cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • consolidarea sistemului de evaluare a calităţii procesului didactic, de cercetare şi de management universitar;
  • atragerea unui număr sporit de studenţi pentru formarea acestora în profil larg, cu spirit de acţiune şi creativitate tehnică;
  • dezvoltarea competenţelor şi compatibilităţilor pentru o cooperare eficientă pe plan internaţional şi participarea activă la eforturile de integrare în spaţiul academic european.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație