Tehnologii multimedia
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Incepand cu anul universitar 2009-2010 Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale organizeaza un program de Master Complementar – Tehnologii Multimedia – cu durata studiilor de 2 ani.
Programul de Master Tehnologii Multimedia pregateste specialisti in utilizarea noilor tehnologii, pentru absolventi ai diferitelor specializari universitare de licenta care au un interes in utilizarea tehnologiilor multimedia in diverse domenii de activitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Electronică aplicată

Locuri disponibile (total): 43

Locuri disponibile (buget): 33

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se calculeaza cu formula:unde:

    • Ma - media finală de admitere
    • Mm - media examenului de diplomă/licență
    • Ni - notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu, fișă de apreciere, etc.
    • k - coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 05/07/2019

Perioadă probe: de la 08/07/2019

Perioadă rezultate: de la 09/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație pe proprie răspundere autentificată de notariat, privind nefinanțarea/ sau finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii universitare de master
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Disciplină opțională 1
Disciplină opțională 2
Disciplină opțională 3
Tehnologii avansate multimedia
Interactivitate şi usabilitate
Programare multimedia
Prelucrarea imaginilor
Anul 2
Disciplină opțională 4
Tehnologii instrucţionale
Servicii electronice digitale
Comunicaţii fără fir
Stagiul de practică/cercetare (7 săptămâni x 14 ore/săptămână)
Elaborarea lucrării de disertaţie (7 săptămâni x 14 ore/săptămână)

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

ETc, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Timişoara, formează specialişti în inginerie şi cercetare în electronică şi telecomunicaţii. Există două direcţii principale de studiu: Electronică aplicată şi Telecomunicaţii şi tehnologii audio-video şi multimedia. O atenţie deosebită este acordată informaticii aplicate. Facultatea asigură programe postuniversitare pentru specialişti care lucrează în cercetare, industrie şi învățământ.

Direcții de pregătire cerute in industrie: transmisii integrate de date si voce, programare și rețele de calculatoare, telefonie mobilă și fixă, electronica sistemelor inteligente, instrumentație electronica, electronica de putere si a roboților, producție audio, video si multimedia. 

Studenţii pot efectua stagii de practică şi lucrări de diplomă şi dizertaţie la firmele de profil din judet, care pot deveni ulterior locuri de muncă permanente: Alcatel-Lucent, Continental Automotive, Kathrein, Romtelecom, AEM, Flextronics, Vodafone, Orange etc. Anul 2008 a însemnat un număr record (42) de teme de diplomă propuse de către firmele de profil, în regim de angajat. Prin electronică şi telecomunicaţii eşti la zi, eşti integrat în Europa.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație