Inginerie şi reabilitare rurală durabilă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii universitare de masterat IRRD este de a pregăti specialişti în domeniul Inginerie Civile, specializare Inginerie şi Reabilitare Rurală Durabilă.  Domeniul de activitate al specialiştilor în Inginerie şi Reabilitare Rurală Durabilă cuprinde lucrări referitoare la: 

- Optimizarea, eficientizarea, reabilitarea şi retehnologizarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; 

-Dezvoltare rurală durabilă; 

-Reabilitare şi automatizarea sistemelor de irigaţii; 

-Poluarea şi protecţia solurilor; 

-Topografie specială şi cadastru agricol; 

-Managementul şi depozitarea ecologică a deşeurilor;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie civilă și instalații

Specializare: Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se calculeaza cu formula:


unde:

  • Ma – media finală de admitere
  • Mm – media examenului de diplomă/licență
  • Ni – notă de apreciere sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoștințelor, prestația la interviu (bibliografia aici.)
  • k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 1

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 17/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă probe: de la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Modelare matematică aplicată în hidrotehnică (comun OESI+OSH)
Topografie specială
Hidraulică specială (comun OESI + OSH)
Dezvoltare durabilă prin proiecte şi program
Sistemul cadastral agricol
Organizarea teritoriului agricol
O1. Reabilitarea şi automatizarea sistemelor de irigaţii
Poluarea solurilor şi reconstrucţie ecologică
Anul 2
O2. Utilizarea energiilor regenerabile în IF
O3. Metode de reabilitare, retehnologizarea amenajărilor de IF
Eficientizarea amenajărilor de desecare-drenaj
Managementul şi depozitarea ecologică a deşeurilor (comun OESI+IPM)
Activitate de cercetare ştiinţifică (7 săptămâni)
Elaborare şi susţinere lucrare de disertaţie (7 săptămâni)

Facultatea de Construcţii

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

În perioada actuală în facultate studiază peste 1.700 de studenți la învățământul de lungă și scurtă durată, din care peste 200 sunt studenți cu taxă, pregătirea acestor studenți este asigurată de 138 cadre didactice titulare, circa 30 de cadre didactice asociate și 63 persoane din categoria personalului ajutător (TESA).

Cadre didactice: 897

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație