Tehnologii informatice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențele absolventului vor fi urmatoarele:

  • Completarea unor cunoștințe tehnice generale pentru a permite abordarea avansată a indentificării, proiectării și implementării de aplicații informatice
  • Participare la activități profesionale bazate pe abilități de comunicare, lucru în echipă, management de sarcini complexe, cooperare interdisciplinară
  • Insusirea unor aspecte de modelare, proiectare și programare avansată
  • Capacitatea de utilizare a tehnologiilor informatice pentru proiectarea, implementarea, testarea, evaluarea, administrarea şi mentenanţa aplicaţiilor informatice complexe

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Tehnologia informaţiei

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concursul de admitere se desfășoară pe baza unui interviu.

Interviul constă într-o prezentare de către candidat a unei propuneri de temă de cercetare, urmată de întrebări din partea membrilor comisiei. Tematica și bibliografia minimală sunt precizate în Anexa 1. Tematicile și bibliografia.

La intrarea în sala de interviu, candidații vor prezenta comisiei legitimația de concurs și cartea de identitate pentru confruntarea cu datele înscrise în lista candidaților programați pentru ora respectivă. Interviul se susține în cadrul unor comisii care au în componență cadre didactice ale Facultății de Automatică și Calculatoare, cu precădere dintre cele cu predare la studiile de masterat. Planificarea candidaților pe comisii se va face de Comisia de Admitere a Facultății, în conformitate cu prima opțiune a candidatului.

Membrii comisiei urmăresc: calitatea și coerența prezentării, consistența și documentarea temei prezentate, rezultatele scontate, valoarea științifică/tehnică a temei, aspectul prezentării, răspunsurile date la întrebările puse de membrii comisiei precum și orice alte aspecte care evidențiază aptitudinile de cercetare ale candidatului.

Pentru programele de studii care se desfășoară în limba engleză, înscrierea la concursul de admitere este condiționată de susținerea și promovarea unei probe de competență lingvistică în limba engleză, conform regulilor de desfășurare a procesului de înscriere și a concursului.

Rezultatele finale ale concursului de admitere la programul de Master se exprimă printro medie ponderată, numită media de admitere, calculată după formula:

Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k)/5 ,

unde:

Ma – media finală de admitere,

Mm – media la licență,

Ni – notă de apreciere sintetică dată de prestația la interviu, k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, funcție de domeniul de licență absolvit de către candidat; valorile pentru k se găsesc în Anexa 3.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Inteligenţă artificială şi sisteme expert
Tehnici avansate de compilare
Modelarea şi simularea sistemelor discrete
Programarea reţelelor de calculatoare
Sisteme de programe în timp real
Managementul proiectelor software
Anul 2
Proiectarea arhitecturală a sistemelor software
Metode de testare software
Activitate de cercetare
Elaborare lucrare de dizertaţie
Opţional

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Automatică și Calculatoare este una dintre cele 10 facultăți ale Universității Politehnica Timișoara, asigurând pregătirea inginerilor în specializările Calculatoare, Automatică și Informatică Aplicată, Tehnologia Informației, Informatică. Studiile universitare sunt organizate în paradigma „Bologna” și cuprind toate cele trei cicluri: licență, master, doctorat. Prioritățile Facultății de Automatică și Calculatoare sunt cercetarea științifică și realizarea unor colaborări sau parteneriate cu mediul academic sau privat.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație