Inginerie economică industrială (la Bistriţa)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică industrială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 23

Ultima medie (buget): 6.35

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de   Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporţie de 100% sau,
2. pentru absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca aceasta notă sa fie considerată in proporţie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%
 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Selecţia celor care vor studia in limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie şi septembrie, pe baza unui test de competenţă lingvistică. Detalii aici
Un model de test este disponibil aici.
Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.
Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Mai multe informații AICI

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră
Fizică
Chimie
Programare pe calculator
Materiale
Geometria descriptivă și desenul tehnic
Opțional (engleză / franceză / germană)
Educație fizică și sport
Matematică specială
Tehnici de comunicare
Mecanică
Elementele de bază ale fabricării
Facultativ (Comunicare managerială)
Practică
Electrotehnică și mașini electrice
Anul 2
Rezistența materialelor
Grafică asistată de calculator
Toleranțe și control dimensional
Mecanisme
Electronică
Mecanică
Tratamente termice
Istoria Tehnicii și Creativității
Opțional (engleză / franceză / germană)
Facultativ (Baze de date, Engleză tehnică)
Statistici
Termotehnică
Mecanica fluidelor
Elementele mașinii
Administrare de calitate
Practică
Anul 3
Elementele mașinii
Fundamentele culturii și generării de suprafețe
Masini-unelte
Grafică asistată de calculator
Conducerea companiei
Marketing
Design de produs
Facultativ (Modelare și simulare a sistemelor economice, Ergonomie)
Tehnologii de procesare a tăierii
Tehnologii neconvenționale
Analiza elementelor finite
Fundamentele formării metalului
Proiectarea instrumentelor de tăiere
Opțional (Tehnologii de sudare, Comanda digitală a proceselor de fabricare, Fundamentale ale producției de componente din material plastic și compozit, Design pentru mediu, Sistemul de fabricație ecologic, Mașini pentru deformarea plastică)
Practică
Anul 4
Tehnologii de procesare a tăierii
Tehnologii de formare a metalelor
Proiectarea dispozitivelor
Tehnologii CNC
Tehnologii și echipamente pentru asamblare
Opțional (Fabricarea asistată de calculator, Proiectare tehnologică asistată de calculator, Fiabilitate și întreținere, Metode numerice, Mecanizare și automatizare a proceselor tehnologice, Optimizarea proceselor tehnologice, Tehnologii criogenice, Instrumente de prelucrare a lemnului, Logistică, Programare CNC, Tehnologii de prelucrare a lemnului)
Facultativ (Proprietate intelectuală, Dezvoltarea de aplicații web)
Inginerie de producție
Fabricarea de piese din material plastic și compozite
Tehnologii pentru sisteme flexibile de fabricație
Management Industrial
Activități de cercetare și proiectare
Practică pentru elaborarea diplomei de licență

Facultatea de Construcţii de Maşini

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa

Bistrita

Descriere

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa

Bistrita, Bistrita-Nasaud

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație