Chimie didactică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe prin varietatea domeniilor de competentă pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare. In cadrul Facultătii functioneaza 9 programe de studii masterale şi un program de studii doctorale. Facultatea de Ştiinţe participă la programe europene cu specific educaţional: SOCRATES, ERASMUS şi CEEPUS şi de asemenea este implicată in diverse proiecte de cercetare nationale şi internationale. Facultatea de Ştiinţe urmăreşte să pună în concordantă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, pe calitatea învăţământului superior.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Chimie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 8.8

Ultima medie (taxă): 6.81

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea la programele de studiu se face prin concurs pe baza mediilor obţinute la concursul de admitere. 

Candidaţii sunt declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri şi conform opţiunilor declarate. Media de admitere se va calcula ca medie ponderată între nota de la proba orală (interviu) şi media la examenul de licenţă/diplomă.  

Tematica probei scrise poate fi văzută aici.

În urma probei orale (interviului), fiecare membru al comisiei de examinare acordă candidatului o notă întreagă cuprinsă între 10 şi 1. Nota la proba orală este media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjiri) a notelor acordate de membrii comisiei. Nota minimă de promovare a probei orale este 5 (cinci). 

Media de admitere se calculează cu relaţia:  MA=0,20*NO+0,80*ML  unde: MA – este media de admitere;  NO – este nota de la proba orală (interviu);  ML – este media la examenul de licenţă/diplomă. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă probe: de la 17/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 20% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Declarație pe propria răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Anul 1
Chimie pentru pregătirea elevilor performanți
Relații structură-proprietăți în compușii chimici
Analiza prin spectrometrie atomică și moleculară
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Capitole speciale de chimie anorganică
Metode cromatografice de separare și analiză
Proiectarea și managementul programelor educaționale
Mecanisme de reacție în chimia organică
Biochimia proteinelor și acizilor nucleici
E-learning în chimia elementară
Orientări moderne în teoria și practica evaluării
Anul 2
Mecanisme de reacție în chimia anorganică
Metode moderne de predare, învățare și evaluare
Istoria chimiei
Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității
Metodologia cercetării didactice
Educație metacognitivă
Practica pedagogică
Elaborarea lucrării de disertație
Susținerea disertației

Descriere

Facultatea de Ştiinţe prin varietatea domeniilor de competentă pe care le abordează: Biologie, Chimie, Inginerie alimentară, Matematică, Informatică, Management, Administrarea afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică economică, asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare. In cadrul Facultătii functioneaza 9 programe de studii masterale şi un program de studii doctorale. Facultatea de Ştiinţe participă la programe europene cu specific educaţional: SOCRATES, ERASMUS şi CEEPUS şi de asemenea este implicată in diverse proiecte de cercetare nationale şi internationale. Facultatea de Ştiinţe urmăreşte să pună în concordantă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate, pe calitatea învăţământului superior.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație