Tendinţe actuale în arhitectura de interior
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Formarea de specialişti în designul interioarelor a devenit o necesitate stringentă pentru România, ţară aflată într-o etapă de restructurare economică unde, alături de construcţiile noi, se derulează lucrări în domeniul reamenajării şi reabilitării celor existente. Toate ţările care aspiră la o dezvoltare normală dispun de instituţii specializate de învăţământ superior unde se formează specialişti în domeniul designului de interior.
În profilul profesional al arhitectului de interior vor intra activităţi de proiectare specifice, promovarea de produs, îndrumare, coordonare, avizare şi conlucrare cu industriile producătoare de materiale, subansambluri, mobilier şi obiecte care contribuie la realizarea ambianţei spaţiului arhitectural.
La acest masterat se pot înscrie absolvenţii unei licenţe de orice profil, dar care au abilităţi şi cunoştinţe de desen tehnic şi reprezentări grafice pe calculator.
Admiterea candidaţilor se desfăşoară pe baza unui interviu, însoţit de un portofoliu sau o mapă de planşe cu lucrări în domeniu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură de interior

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 7.88

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Se calculează astfel:
 
Ma = (2,5 x Mm + 2 x Ni + k)/5
 
 unde :

Ma - media finală de admitere

Mm- media examenului de diplomă/licență

Ni- nota de la interviul bazat pe un portofoliul prezentat, din care să rezulte realizările anterioare, precum și așteptările sale de la această specializare.

k- coeficient cu valoarea intre 0 si 5, funcție de domeniul de licența absolvit de către candidat (coeficientul se găsește în Anexa 1 de la finalul documentului aici.)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 17/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă probe: de la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Interior design 1
Stilistică comparată
Ambianţă de interior
Materiale şi tehnologii
Interior design 2
Design ambiental-Programe
Echipamente și instalații
Psihologie ambientală
Anul 2
Design interior 3
Ambient istoric
Ecodesign
Scenografie-happening
Activitate de cercetare ștințiifică
Elaborare și susținere lucrare de disertație

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, atât ca număr de studenţi şi cadre didactice, cat si ca diversificare a ofertei educaţionale. În cei 20 de ani de existenţă a specializării Arhitectură, studenţii şi absolvenţi din Timişoara au obţinut rezultate notabile concretizate prin peste 15 premii şi menţiuni la concursuri profesionale internaţionale. Caracterul complex al profesiei de arhitect, ce îmbină elementele artistice cu cele tehnice şi necesită o pregătire de sinteză, a determinat structura curriculară a învăţămantului de arhitectură, creând profesionişti capabili de a face faţă unei largi palete de activităţi. În conformitate cu sistemele pedagogiei moderne, Şcoala de Arhitectură din Timişoara pune accentul pe interacţiunea dintre profesor şi student, într-o relaţie dinamică, concentrându-se asupra învăţământului formativ şi încurajând creativitatea individuală. Actualmente există la Timişoara două specializări: Arhitectură şi Mobilier şi Amenajări interioare.

Cadre didactice: 70

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație