Mobilier şi amenajări interioare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea de licenta intitulată „Mobilier si amenajari interioare” a fost concepută ca o specializare interdisciplinară, care pregăteşte specialişti capabili să dea soluţii viabile pentru transformarea, amenajarea sau ambientarea unor de spaţii având funcţiuni diverse, cât şi pentru alegerea, amplasarea sau realizarea unor de obiecte de interior menite să definească această funcţiune. Programul de studii este elaborat astfel încât să se asigure cunoaşterea şi aprofundarea în detaliu a tuturor aspectelor legate de acest tip de proiecte, programe flexibile care permit fiecărui student să-şi aleagă un traseu propriu de învăţare potrivit aptitudinilor şi intereselor sale. Planul de unvatamant evidentiaza caracterul de sinteză şi interdisciplinaritate al acestei pregatiri, specializarea în multiculturalitate, corelarea dintre domeniile tehnice şi cele umaniste, dintre aspectele funcţionale şi cele estetice, orientarea în timp şi spaţiu. Demararea acestei specializări in anul 2010 este justificată prin faptul că în partea de vest a ţării există un fond construit extrem de valoros, care în permanenţă este revitalizat şi refuncţionalizat. Necesitatea introducerii studilor de licenta „Mobilier si amenajari interioare” este subliniata si de solicitarilor de pe piaţa muncii a acestui program de studii din partea birourilor de proiectare, a firmelor ce comercializează materiale de construcţii sau a diferitelor instituţii în domeniu. Taxă anul I: 2400 RON Taxă ceilalţi ani de studiu:3600

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Mobilier şi amenajări interioare

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 5.18

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Proba de examen este alcătuită din 2 componente:

A. Portofoliu de lucrări -50% din media la examenul de admitere (MED), se trimite pana in 16/07/2020, respectiv 10/09/2020

B. Interviu -50% din MED

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 16/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Portofoliu
Anul 1
Atelier basic design 1
Desen de observaţie 1
Matematică
Reprezentări geometrice
Compoziţie 1
Istoria artelor decorative
Materiale de construcţii
Limbi străine 1
Educaţie fizică 1
Practică 1
Discipline facultative (Psihologia educației)
Atelier basic design 2
Desen de observaţie 2
Ergonomie
Geometria formelor spaţiale
Compoziţie 2
Istoria arhitecturii universale
Construcţii
Limbi străine 2
Educaţie fizică 2
Practică
Discipline facultative (Pedagogie 1 Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Voluntariat)
Anul 2
Proiectare de interior I
Studiul formei 1
Stilistică de interior
Perspectivă
Proiectare asistată de calculator 1
Istoria arhitecturii moderne
Finisaje 1
Limbi străine 3
Educaţie fizică 3
Practică 3
Discipline facultative (Pedagogie 2. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
Proiectare de interior 2
Studiul formei 2
Mobilier-tehnologie
Structuri
Proiectare asistată de calculator 2
Istoria arhitecturii româneşti
Finisaje 2
Estetica materialelor
Educaţie fizică 4
Practică 4
Discipline facultative (Responsabilitate socială şi activism civic)
Anul 3
Proiectare de interior 3
Proiectare asistată de calculator 3
Compoziţie - Programe
Restaurare de interior
Design industrial
Instalaţii în construcţii
Luminotehnică
Disciplină opţională 1 (Locuire, Design grafic)
Disciplină facultativă (Instruire asistată de calculator)
Proiectare de interior 4
Legislaţie şi management de firmă
Proiectare asistată de calculator 4 - 3D Max
Restaurare de mobilier
Tendinţe actuale
Disciplină opţională 2 (Mobilier urban, Design vestimentar)
Disciplină facultativă (Managementul clasei de elevi, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu, Voluntariat)
Elaborare lucrare de licenţă
Examen de licenţă

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, atât ca număr de studenţi şi cadre didactice, cat si ca diversificare a ofertei educaţionale. În cei 20 de ani de existenţă a specializării Arhitectură, studenţii şi absolvenţi din Timişoara au obţinut rezultate notabile concretizate prin peste 15 premii şi menţiuni la concursuri profesionale internaţionale. Caracterul complex al profesiei de arhitect, ce îmbină elementele artistice cu cele tehnice şi necesită o pregătire de sinteză, a determinat structura curriculară a învăţămantului de arhitectură, creând profesionişti capabili de a face faţă unei largi palete de activităţi. În conformitate cu sistemele pedagogiei moderne, Şcoala de Arhitectură din Timişoara pune accentul pe interacţiunea dintre profesor şi student, într-o relaţie dinamică, concentrându-se asupra învăţământului formativ şi încurajând creativitatea individuală. Actualmente există la Timişoara două specializări: Arhitectură şi Mobilier şi Amenajări interioare.

Cadre didactice: 70

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație