Arhitectură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Durata studiilor:12 semestre/ 6 ani. În timpul şcolarizării studenţii de la Arhitectură au posibilitatea de a beneficia mobilităţi prin programul European Erasmus, asigurându-se o perioada de studi în alte universităţi europene. Finalizarea studiilor se realizează printr-o lucrare de licență susţinută în faţa unei comisii delegate de conducere.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 90

Locuri disponibile (buget): 80

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.19

Ultima medie (taxă): 5.06

Taxă anuală de studii: 4.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Probă practică Desen tehnic și liber.

Media de admitere se calculează astfel: m= 4n1+b / 5.

n1 = Desen tehnic și liber

b - nota de la bacalaureat

 

Mențiune2: Studenții care se vor înscrie la acestă specializare trebuie să prezinte și: Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., la care se anexează obligatoriu situaţia vaccinărilor la zi, eliberată, după caz, de  cabinetul medical şcolar, de  dispensarul teritorial sau de întreprinderea de care candidatul aparţine, din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul ; candidaţii cu  afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie în care se va menţiona, în mod expres, gradul deficienţelor, în funcţie de  localizarea acestora, pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare; adeverinţele medicale NU trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studenţeşti din Timişoara;

Taxa de înmatriculare este de 100 de lei.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 21/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu N/A Nu Proba practica Desen tehnic și liber

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Proiectare de arhitectură 1
Reprezentări grafice 1
Matematică 1
Geometrie descriptivă
Teoria arhitecturii 1
Istoria artei
Materiale de construcţii
Educaţie fizică 1
Limbi străine 1
Practică 1
Disciplină facultativă (Psihologia educaţiei)
Proiectare de arhitectură 2
Studiul formei 1
Matematică 2
Geometria formelor arhitecturale
Teoria arhitecturii 2
Istoria arhitecturii
Construcţii 1
Educaţie fizică 2
Limbi străine 2
Practică 2
Disciplină facultativă (Pedagogie 1 Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului, Voluntariat)
Anul 2
Proiectare de arhitectură 3
Studiul formei 2
Istoria arhitecturii universale 1
Teoria arhitecturii 3
Perspectivă
Mecanica structurilor 1
Construcţii 2
Limbi străine 3
Educaţie fizică 3
Practică 3
Disciplină facultativă (Pedagogie 2. Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)
Proiectare de arhitectură 4
Reprezentări grafice 2
Istoria arhitecturii universale 2
Istoria urbanismului
Informatică
Mecanica structurilor 2
Finisaje 1
Teoria arhitecturii 4
Educaţie fizică 4
Practică 4
Disciplină facultativă (Responsabilitate socială şi activism civic, Didactica specialității, Voluntariat)
Anul 3
Proiectare de arhitectură 5
Proiectare aplicată de calculator 1
Proiectarea structurilor 1
Istoria arhitecturii moderne 1
Finisaje 2
Instalaţii și PSI
Teoria arhitecturii 5
Sociologie
Practică 5
Disciplină facultativă (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 1)
Proiectare de arhitectură 6
Proiectare aplicată de calculator 2
Proiectarea structurilor 2
Istoria arhitecturii moderne 2
Arhitectură de interior 1
Urbanism 1
Teorie proiectuală fenomenologică
Design grafic
Practică 6
Disciplină facultativă (Managementul clasei de elev, Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu 2, Examen de absolvire NIVEL I, Voluntariat)
Anul 4
Proiectare de arhitectură 7
Proiectare aplicată de calculator 3
Proiectarea structurilor 3
Istoria arhitecturii româneşti 1
Restaurare 1
Discipline opționale (Structură urbană, Design și ergonomie, Arhitectură de interior 2, Amenajări interioare 1, Restaurare 2)
Practică 7
Proiectare de arhitectură 8
Proiectare aplicată de calculator 4
Proiectarea structurilor 4
Istoria arhitecturii româneşti 2
Fizica construcţiilor 1
Discipline opționale (Antropologia culturii, Trafic urban, Metode de restaurare, Urbanism 2, Fizica construcțiilor 2)
Disciplină facultativă (Voluntariat)
Anul 5
Proiectare de arhitectură 9
Drept urban
Proiectare aplicată de calculator 5
Estetică
Compoziție urbană
Clădiri industriale
Arhitectură antiseismică
Exercitarea profesiei
Proiect tehnic 1(structuri)
Urbanism 3
Practică 9
Proiectare de arhitectură 10
Legislaţie în proiectare
Management
Tehnologie
Peisagistică 1
Clădiri sustenabile și durabilitate
Arhitectură comparată
Edilitare
Peisagistică 2
Restaurare 3
Practică 10
Disciplină facultativă (Voluntariat)
Anul 6
Proiectare complexă
Proiectare de licenţă
Arte vizuale
Estetica structurilor
Teorii și metode contemporane
Proiect tehnic 2
Amenajări interioare 2
Practică 11
Elaborare proiect de diplomă
Examen de diplomă
Disciplină facultativă (Voluntariat)

Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Arhitectură, cea mai tânără facultate a Universităţii Politehnica din Timişoara, a cunoscut o continuă dezvoltare, atât ca număr de studenţi şi cadre didactice, cat si ca diversificare a ofertei educaţionale. În cei 20 de ani de existenţă a specializării Arhitectură, studenţii şi absolvenţi din Timişoara au obţinut rezultate notabile concretizate prin peste 15 premii şi menţiuni la concursuri profesionale internaţionale. Caracterul complex al profesiei de arhitect, ce îmbină elementele artistice cu cele tehnice şi necesită o pregătire de sinteză, a determinat structura curriculară a învăţămantului de arhitectură, creând profesionişti capabili de a face faţă unei largi palete de activităţi. În conformitate cu sistemele pedagogiei moderne, Şcoala de Arhitectură din Timişoara pune accentul pe interacţiunea dintre profesor şi student, într-o relaţie dinamică, concentrându-se asupra învăţământului formativ şi încurajând creativitatea individuală. Actualmente există la Timişoara două specializări: Arhitectură şi Mobilier şi Amenajări interioare.

Cadre didactice: 70

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură/Universitatea din Oradea

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație