Ingénierie des systèmes intégrés avancés – Ingineria sistemelor integrate avansate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul principal urmărit în cadrul acestui master este de a se permite cursanților să se initieze în domeniul noilor tehnologii și a modalităților de utilizare rapida și eficientă a noilor evoluții în domeniul sistemelor mecatronice avansate, astfel încât să fie capabili să gândească la nivel sistemic, având în vedere complexitatea unui sistem mecatronic. Obiectivul primordial al acestui master este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre infrastructură informațională și de comunicații a firmei moderne, despre transformarea managementului sub impactul tehnologiilor informaţiei şi de comunicații, şi în special cu privire la rolul strategic al sistemelor de informaţii în economia de astăzi. Masterul ISIA are drept obiectiv principal prezentarea și crearea abilităților de lucru cu cele mai noi tehnici, metode, modele și instrumente de dezvoltare și realizare a produselor și serviciilor în contextul intreprinderii moderne în care activitățile sunt asistate de calculator. Se vor crea abilitățile de lucru pentru modelarea proceselor de afaceri și de producție pentru sisteme complexe, sistemele integrate avansate.

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Informatică aplicată în inginerie electrică

Locuri disponibile (total): 10

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 8.98

Taxă anuală de studii: 5.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

1. Prima parte este examinarea dosarelor de concurs pentru absolvenții studiilor universitare de licență:

  •  pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă: ciclu de licenţă de 4 ani: MA=(M1+M2+M3+M4+Media examen licenţă)/ 5, sau ciclu de licenţă de 3 ani: MA=(M1+M2+M3+Media examen licenţă)/ 4;
  • pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată: MA=(M1+M2+M3+M4+M5+Media examen diplomă)/ 5;
    unde M1, M2, M3,..., sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii.

Media va fi un număr fracționar între 1 și 10.

2. A doua probă se bazează pe examen scris cu subiecte din bibliografia anunțată și eventual interviu.

În finalul probei candidatul va obține o notă, număr fracționar între 1 și 10.

Informații adiționale, precum și tematica de concurs/interviu pot fi găsite aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 10/07/2019

Perioadă probe: de la 11/07/2019 până la 12/07/2019

Perioadă rezultate: de la 12/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 26/08/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Concepția integrată: metodologie si suport/ Conception Intégrée: méthodologies et supports
Sisteme incorporate / Systèmes embarqués
Materiale inteligente / Matériaux intelligents
Modelarea si optimizarea sistemelor / Modélisation et optimisation des systèmes
Analiza sistemelor in ingineria asistata de calculator / Analyse des systèmes dans l'ingénierie assistée par ordinateur
Cercetare stiintifica 1 / Recherche 1
Interfețe om mașină: concepte, tehnici si aplicatii / Interfaces Homme machine: Concepts, techniques et applications
Prototipare rapida / Prototypage rapide réel
Sisteme neliniare / Systèmes asservis non-linéaires
Managementul bazelor de date tehnice / Management des bases de données techniques
Anul 2
Managementul sistemelor informationale / Management des systèmes informationnels
Sisteme adaptative si colaborative / Systèmes adaptatifs et collaboratifs
Modelarea si simularea numerica a proceselor de racire a sistemelor integrate/Modélisation et simulation numériques des processus de refroidissement dans des systèmes intégrés
Inpact environmental si conceptia ecologica a produselor/Impact environnmental et conception propre des produits
Conceptia integrata a sistemelor avansate / Conception Intégrée des systèmes avancés
Cercetare stiintifica 3 / Recherche 3
Cercetare stiintifica 4 / Recherche 4: Elaborare lucrare de dizertatie

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS) este o școală de ingineri în care învățământul se desfășoară integral în 3 limbi de circulație internaționala: Engleză, Franceză și Germană. Scopul Facultății de Inginerie în Limbi Străine constă în formarea de ingineri cu o solidă pregătire profesională de bază, destinați să lucreze în folosul României, asigurând interfața cu investitorii străini. De asemenea, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este deschisă studenților străini care sunt astfel scutiți de necesitatea învățării limbii române înaintea începerii studiilor. Studiile au durată de patru ani și absolenților care au promovat examenul de diploma li se acordă o diploma de licență, recunoscută internațional.

Studenți înmatriculați licență: 794

Studenți înmatriculați master: 178

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație