Managementul afecţiunilor aparatului locomotor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

La programele de studii din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie se pot înscrie abdsolvenţii de studii superioare cu diplomă de licenţă din domeniul Sănătate şi domenii înrudite.

Misiunea programului de studiu de masterat MANAGEMENTUL AFECŢIUNILOR APARATULUI LOCOMOTOR vizează dezvoltarea unor programe formative şi de cercetare pentru obţinerea de cunoştinţe aprofundate, de a pregăti specialişti cu înaltă calificare în domeniul balneo-fiziokinetoterapiei şi recuperării, care sunt instruiţi în folosirea unor tehnici specifice, recomandate de medicul recuperator, în scopul ameliorării unor handicapuri, incapacităţi sau infirmităţi, implicându-se atât în actul medical profilactic şi curativ, cât şi în cel recuperator.

Obiectivele programului vizează:

- pregătirea pentru întocmirea şi gestionarea realizarii de proiecte în domeniul balneofiziokinetoterapiei şi recuperării, precum şi în domenii conexe;
- pregătirea pentru execuţia unor programe comprehensive de recuperare ale disfuncţiilor aparatului locomotor;
- deschiderea spre conceptele moderne de organizare, funcţionare ale unităţilor sanitare, managementul operaţional al activităţilor cabinetelor medicale de balneofiziokinetoterapie şi recuperare;
- conducerea activităţilor de marketing, gestionarea resurselor umane şi problemelor de mediu;
- abilităţi inovative şi de creaţie în domeniul recuperării medicale;
- crearea unor oportunităţi de cooperare şi cercetare cu alte universităţi şi unităţi medicale de profil ı în vederea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice;
- abilităţi de lucru în echipă, cooperare interdisciplinară, competenţe manageriale;
- adaptarea continuă a acestei forme de învăţământ la necesităţile reale ale ştiinţei şi medicinei româneşti, prin adoptarea unui plan flexibil în corelare cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
- cunoaşterea celor mai noi şi avansate dezvoltări ştiinţifice în domeniu.

Competenţe profesionale dobândite:
- Elaborează şi realizează programe de kinetoterapie adaptate patologiei si particularitatilor bolnavului şi profilaxiei, conform obiectivelor stabilite de medic;
- Elaborează si realizează programe de masaj individualizate;
- Elaborează şi realizează programe de hidrotermoterapie şi hidrokinetoterapie in acord cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator cât şi profilactic;
- Efectuează protocoalele de electroterapie întocmite de medic;
- Efectuează determinarile necesare pentru stabilirea diagnosticului funcţional și monitorizarea lui;
- Identifică, aplică şi instruiește pacientul pentru utilizarea ortezelor, protezelor si altor dispozitive de facilitare a activitatilor cotidiene și socioprofesionale, în cadrul ergoterapiei, terapiei ocupaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 9.25

Ultima medie (taxă): 9.1

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere: Interviu, susținut în fața comisiei de admitere prin prezentarea planului propriu de dezvoltare a carierei, cu obținerea unei note.

Departajare în caz de medii egale:

  • Media generală obținută la examenul de licență;
  • Nota la proba 1 examen de licență: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  • Nota la proba 2 examen de licență: Prezentarea și susținerea lucrării de finalizare a studiilor de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Evaluarea clinico funcțională a aparatului locomotor
Obiective și metode în terapia fizicală
Factorii naturali de cură: profilaxie și terapie
Efectele terapeutice ale masajului în afecțiunile aparatului locomotor
Etiologia microbiană în patologia aparatului locomotor
Fizioterapia afecțiunilor aparatului locomotor
Evaluarea și recuperarea în stroke
Electroanalgezie și electrostimulare
Rolul terapiei ocupaționale în recuperarea comprehensivă a pacientului cu dizabilități
Recuperarea medicală în creșterea calității vieții pacientului vârstinic
Managementul utilităților sanitare
Neuroștiinț durerii
Anul 2
Particularități ale reabilitării funcționale ale pacientului reumatismal
Actualități în recuperarea oncologică
Testarea de stress și recuperarea comprehensivă a pacientului coronarian
Metode specifice de recuperare a copilului cu disabilități
Recuperarea la domiciliul bolnavului
Recuperarea sechelelor posttraumatice la sportivi
Proiect managementul unei baze de tratament de recuperare
Interacția materiei vii cu factorii fizici și aplicații terapeutice moderne
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității din Oradea a fost înființată în anul 1991. Ajunsă la varsta majoratului, își are propriul sediu într-o impozantă clădire din centrul orașului, în Piața 1 Decembrie, nr.10, unde își desfășoara activitatea Specializarea Medicină (360ECT). Specializarea Medicină Dentară (360ECT) își are sediul într-o clădire renovată și modernizată în Piața. 1 Decembrie, nr.10, unde există echipament specializat, cum ar fi: unități dentare, laboratoare de radiologie dentară, stație de sterilizare, cabinete de demonstrații, săli pentru Protetică dentară și Odonto-parodontologie, săli pentru Tehnica dentară. Specializarea Farmacie (300ECT) a fost înființată în anul universitar 1992-1993, având în acest moment un sediu propriu pe strada Nicolae Jiga nr.29. Dispune de toate dotarile necesare în cadrul laboratoarelor existente aici.

Sunt scolarizați studenți și în specializarile Asistentă Medicală Generală (240ECT), Balneofizioterapie și Recuperare (180ECT), Radiologie și imagistică (180ECT), Tehnică dentară (180ECT), Nutritie si dietetica (180ECT).

De asemenea exista 2 programe de Masterat: Managementul Afecțiunilor Aparatului Locomotor; Managementul Serviciilor de Sănătate; si Doctorat in domeniul Medicina.

Misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clar definite:
- organizarea şi selectarea conţinuturilor programelor de învăţământ pentru formarea studenţilor şi desfăşurarea activităţii didactice şi de cercetare în conformitate cu normele şi standardele promovate de alte facultăţi de profil din ţară;
- pregătirea studenţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai planului de învăţământ şi asigurarea standardelor de referinţă şi criteriilor de calitate care să se regăsească în rezultatele obţinute de studenţi la examene, respectiv la examenele de după terminarea facultăţii - rezidenţiat;
- realizarea unei structuri unitare prin pregătirea studenţilor şi absolvenţilor în cadrul studiilor de licenţă, respectiv de masterat şi doctorat;
- diversificarea metodelor, strategiilor de predare şi evaluare a rezultatelor învăţării pentru a se promova un învăţământ modern, creativ, centrat pe student, pentru a se stimula descoperirea şi generarea de cunoştinţe de către studenţi etc.

Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali etc. În prezent, absolvenţii facultăţii sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.

Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice, de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru, cât şi în regiune.

Studenți înmatriculați licență: 2.599

Studenți înmatriculați master: 122

Cadre didactice: 259

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 10

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație