Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Activitatea didactică este orientată spre pregătirea de viitori profesori de limba și literatura română, de limbi moderne, de religie, de filosofie, de specialiști în traducere și asistență socială, de lucrători în mass-media și de artiști plastici, acestea în concordanță cu necesarul de specialiști în domeniile amintite, raportându-ne, în primul rând, la zona acoperită de județele din nord-vestul țării. Specialiștii pregătiți de Facultatea de Litere au ocupat până în prezent locuri de muncă în învățământul din zonă, la firmele economice, în sistemul mass-media și în sistemul de ocrotire socială. În general, necesarul de specialiști în aceste domenii, cel puțin pentru zonele rurale, este încă destul de mare pentru a fi nevoie de menținerea dinamicii locurilor de admitere la specializările facultății.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (buget): 8.46

Ultima medie (taxă): 8.1

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere:

Admiterea candidaților se face în urma unei probe de aptitudini,  în baza mediei calculate după formula: MA = 0.5 * MB+ 0.5 * NPA

Unde:

MA - media de admitere;

MB -  media de BAC;

NPA - nota la proba de aptitudini.

Proba de aptitudini:

Dicție - 10p;

Dictare - 10p;

Aptitudini pedagogice - 20p;

Aptitudini muzicale - 10p;

Probele de aptitudini sunt eliminatorii: dacă la oricare din probele menționat e candidatul nu obține minimum 5 puncte va fi declarat respins.

Criterii de departajare:

  1. Nota la proba de aptitudini;
  2. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat;
  3. Media la examenul de Bacalaureat.

Criterii de admitere fără concurs (olimpici)

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premiile I, II, III la olimpiadele faza națională și internațională și premiul I la faza județeană, în oricare din anii de liceu, în domeniile: limba și literatura română, limbi străine, cultură și civilizație, teologie, arte, filosofie, psihologie, logică vor fi declarați admiși pe locuri de la buget, fără susținerea unei probe de concurs.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă probe: de la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Da Nu 50% Nu Proba practica Dicție, Dictare, Aptitudini pedagogice, Aptitudini muzicale.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română Pentru românii de pretutindeni (dacă este cazul)
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele psihologiei
Fundamentele pedagogiei
Psihologia vârstelor
Literatura pentru copii
Psihologia educației
Psihopedagogia dificultăților de învățare
Psihopedagogia familiei
Limba engleză, franceză I, II
Educație fizică I, II
Practică profesională învâțământ primar I
Psihologia personalității
Psihopedagogia jocului
Teoria și metodologia curriculumuli
Educație timpurie
Tehnologii de informare și comunicare
Metode de prelucrare și interpretare calitativă și cantitativă a datelor în cercetarea pedagogică
Practică profesională învățământ preșcolar I
Anul 2
Teoria și metodologia instruirii
Teoria si metodologia evaluării
Literatura română
Matematică
Didactica matematicii și științelor-matematică (învățământ preșcolar)
Practica profesională învățământ primar II
Limba engleză, franceză III, IV
Pedagogia învățământuui primar și preșcolar
Limbă și comunicare
Didactica domeniului limbă și comunicare (învățământ preșcolar)
Didactica matematicii și științelor - Științe (învâțământ preșcolar)
Practică profesională învățământ preșcolar II
Teorie, solfegiu, dictat
Logică
Metodologia cercetării
Instruire asistată de calculator
Management educațional
Anul 3
Limba română contemporană
Psihopedagogia jocului
Didactica limbii și literaturii române
Didactica aritmeticii
Istorie și didactica istoriei
Didactica domeniului arte - educație muzicală
Didactica educației fizice și psihomotorii
Practică profesională învățământ primar III
Geografie și didactica geografiei
Didactica domeniului arte - educație plastică
Didactica activităților de educație civică
Didactica științelor naturii
Didactica abilităților practice
Practică profesională învățământ preșcolar III
Educație metacognitivă
Ansamblu coral dirijal
Susținere lucrare de licență

Descriere

În 1961 se înființa la Baia Mare Institutul Pedagogic, format din trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică și Facultatea de Ştiințe biologice și agricole. În 1974, Institutul Pedagogic este inclus, cu cele trei facultăți, în Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare, trecându-se de la învățământul de 3 ani la cel de 4 ani. În 1986, Facultatea de Filologie își întrerupe temporar activitatea, datorită sistării locurilor. În 1990 își reia activitatea și, din 1991, împreună cu Facultatea de Ştiințe, formează Facultatea de Litere și Ştiințe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității, care își va lua numele de Universitatea de Nord Baia Mare. Începând cu 2012, Universitatea de Nord din Baia Mare devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evoluția facultății este semnificativă, dacă luăm în considerare faptul ca numărul de specializări a evoluat de la 2, câte erau în 1984, la 15 specializări la nivel de licență, 12 specializări la nivel de masterat și 2 școli doctorale, câte sunt în 2013. Numărul de studenți a crescut de la 25, în 1961, la 1292 de studenți și 50 de doctoranzi în 2013, iar numărul profesorilor titulari de la 5 la 65.

Cadre didactice: 65

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație