Teologie Ortodoxă Pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Științe Socio-umane, Teologie, Arte din cadrul Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca deservește în principal specializări la nivel de licență, masterat și doctorat din domeniile Filosofie, Științe ale comunicării, Asistență socială, Teologie și Arte vizuale, după cum urmează: Studii de licență (Filosofie, Jurnalism, Asistență socială, Teologie ortodoxă didactică, Teologie ortodoxă pastorală, Arte plastice - Pictură), Studii de masterat (Drepturile omului, Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi, Teologie creştină şi spiritualitate europeană), Studii doctorale (Filosofie).

Departamentul are în componența sa 23 de cadre didactice titulare. Pe lângă activitatea didactică, membrii departamentului sunt implicați și în proiecte de cercetare, colaborând cu universități din țară sau străinătate

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.35

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere:

MA=0,5*MB+0,5*ND,

unde

MA - media de Admitere;

MB - media la BAC;

ND - notă la Dogmatică. 

Cu  probă orală eliminatorie: dicție, ritm și auz muzical (nu se acordă note) și Examen scris la Dogmatică.

Criterii de departajare:

  1. nota obținută la proba scrisă;
  2. cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat;
  3. media la examenul de Bacalaureat.

Criterii de admitere fără concurs (olimpici)

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premiile I, II, III la olimpiadele faza națională și internațională și premiul I la faza județeană, în oricare din anii de liceu, în domeniile: limba și literatura română, limbi străine, cultură și civilizație, teologie, arte, filosofie, psihologie, logică vor fi declarați admiși pe locuri de la buget, fără susținerea unei probe de concurs.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2018 până la 10/09/2018

Perioadă probe: de la 11/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Nu Nu N/A Da Proba orala Dicție, ritm și auz muzical.
Dogmatică Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acordul scris al Arhiepiscopiei, recomandare de la preot, certificat de botez
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Studiul Vechiului Testament I, II
Studiul Noului Testament I, II
Istoria Bisericească Universală I, II
Istoria Bisericii Ortodoxe Române I, II
Formare duhovnicească I,II
Cultivarea limbii române
Educație fizică I, II
Probleme actuale de sectologie
Misiunea Bisericii în contemporaneitate
Limba engleză, franceză I
Practică de specialitate I
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I)
Muzică bisericească I, II
Anul 2
Studiul Vechiului Testament III
Studiul Noului Testament III
Istoria Bisericească Universală III
Istoria Bisericii Ortodoxe Române III
Muzică bisericească III, IV
Formare duhovnicească III, IV
Limba latină
Limba greacă
Limba engleză, franceză II, III
Teologia patristică
Patrologie
Teologia fundamentală-Dogmatică generală
Introducere în studiul Moralei creștine
Istoria și filosofia religiilor I
Bizantinologie
Apologetică
Misiologie
Ecumenism
Limbi clasice: Limba latină
Limbi clasice: Limba greacă
Practică de specialitate II
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialității religiei ortodoxe)
Anul 3
Dogmatică specială I, II
Morala creștină și Spiritualitate ortodoxă I, II
Simbolistică liturgică I, II
Legislație administrativă și bisericească I, II
Catehetică I, II
Istoria și filosofia religiilor II, III
Muzică bisericească și Ritual
Cor
Limba engleză, franceză IV
Teologie biblică
Pastorație misionară. Tehnici și metode Artă și literatură bizantină
Patrimoniu bisericesc bizantin
Teologie socială
Teologie comparată
Bioetică
Problemele lumii contemporane
Practică de specialitate III
Discipline facultative (Didactica specialității, Practică pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi)

Descriere

În 1961 se înființa la Baia Mare Institutul Pedagogic, format din trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică și Facultatea de Ştiințe biologice și agricole. În 1974, Institutul Pedagogic este inclus, cu cele trei facultăți, în Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare, trecându-se de la învățământul de 3 ani la cel de 4 ani. În 1986, Facultatea de Filologie își întrerupe temporar activitatea, datorită sistării locurilor. În 1990 își reia activitatea și, din 1991, împreună cu Facultatea de Ştiințe, formează Facultatea de Litere și Ştiințe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității, care își va lua numele de Universitatea de Nord Baia Mare. Începând cu 2012, Universitatea de Nord din Baia Mare devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evoluția facultății este semnificativă, dacă luăm în considerare faptul ca numărul de specializări a evoluat de la 2, câte erau în 1984, la 15 specializări la nivel de licență, 12 specializări la nivel de masterat și 2 școli doctorale, câte sunt în 2013. Numărul de studenți a crescut de la 25, în 1961, la 1292 de studenți și 50 de doctoranzi în 2013, iar numărul profesorilor titulari de la 5 la 65.

Cadre didactice: 65

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație