Etnologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Etnologia este o ramura antropologiei, o știință care studiază popoarele și cultura acestora sub toate aspectele. Ea analizează și compară culturile umane privind limbajul, religia, structurile de valori, structurile mentale și comportamentale etc. Analiza are în vedere evoluția lor, asemănările și diferențele dintre ele. 
Etnologia are capacitatea de a descoperi acel mod specific de A FI al fiecărui popor, definibil prin forme de înțelepciune, identificabile în credințe, proverbe și zicători, obiceiuri, literatură orală sau scrisă, artă populară, mitologie, dans și muzică etc. Etnologia este cea care identifică elementele comune, dar și diferențele între diferitele culturi, permițând o cunoaștere profundă a evoluției omenirii.
Prin discipline precum: Etnografie, Sociologie, Psihologie socială, Antropologie culturală și socială, Mitologie generală și comparată, Istorie și civilizație universală, Cultura românească. Identitate și alteritate, Patrimoniul cultural, Muzeologie, Antropologia artei, Hermeneutică, Istorie culturală. Istoria mentalităților, Literatură orală și civilizaţie românească, Texte etnologice fundamentale, Managementul proiectelor culturale, Etnomuzicologie etc. ne apropiem de o cunoaștere din interior a culturii române, a culturilor europene și nu numai. Cursurile și seminariile interactive sunt dublate de numeroase workshop-uri, dezbateri tematice, seri de film etnografic, dar, mai ales, de ieșirile în teren, sub forma cercetărilor pe bază de interviu sau observație, dar și sub forma excursiilor tematice.” (conf. univ. dr. Delia SUIOGAN, prodecan al Facultăţii de Litere din Baia Mare) 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Etnologie

Locuri disponibile (total): 23

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 8

Ultima medie (buget): 6.66

Ultima medie (taxă): 5.33

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

MA=MB

MA - media de amitere; MB - media de la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare

  • nota la proba scrisă de limba și literatura română de la examenul de Bacalaureat;
  • cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Criterii de admitere fără concurs (olimpici)

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut premiile I, II, III la olimpiadele faza națională și internațională și premiul I la faza județeană, în oricare din anii de liceu, în domeniile: limba și literatura română, limbi străine, cultură și civilizație, teologie, arte, filosofie, psihologie, logică vor fi declarați admiși pe locuri de la buget, fără susținerea unei probe de concurs.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 14/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de absolvire a anului pregătitor/certificat de competență lingvistică în limba română Pentru românii de pretutindeni (dacă este cazul)
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sociologia generală
Etnolingvistică. Zone etnolingvistice
Etnologie generală
Mitologie românească și universală
Literatura orală și civilizație românească
Educație fizică I, II
Cultivarea limbii române
Patrimoniul cultural. Definiții, clasificare, forme de salvgardare, patrimoniu și patrimonializare
Etnografie românească
Fundamentele comunicării
Metode de cercetare în etnologie
Texte etnologice fundamentale
Introducere în studii culturale europene
Istoria și morfologia culturii și civilizației
Comunicare asistată de calculator
Limba engleza, franceză I
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 2
Etnologie universală
Regionalism și globalizare
Arta populară românească și universală
Antropologie culturală
Practică etnologică I, II
Metode și tehnici de investigare în etnologie
Istoria și filosofia religiilor
Istoria orală
Studii despre migrație
Etnomuzicologie / Etnocoreologie
Limba engleza, franceză II, III
Antropologia sacrului
Etnologie urbană
Hermeneutică
Statistică socială
Semiotică
Metode și tehnici de interpretare în etnologie
Management cultural
Tehnici de argumentare
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Cultura românească. Identitate și alteritate
Dinamica obiceiurilor
Psihologie socială
Practică etnologică III
Introducere în cercetarea etnologică de teren în contemporaneitate
Estetica folclorică
Cultura populară românească în context european
Managementul proiectelor culturale
Economie
Limba engleza, franceză IV
Sincretism cultural
Coordonate ale conviețuirii multietnice în România. Modele de comunicare interculturală
Bazele etnomuzeologiei. Muzeologie, patrimoniu, restaurare
Dialectologie
Istoria mentalităților
Cultura de masă în spațiul european
Antropologie culturală
Estetică Instituții europene
Istoria civilizațiilor
Susținere lucrare de licență
Examen de licență
Discipline facultative (Practică pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei)

Descriere

În 1961 se înființa la Baia Mare Institutul Pedagogic, format din trei facultăți: Facultatea de Filologie, Facultatea de Matematică și Facultatea de Ştiințe biologice și agricole. În 1974, Institutul Pedagogic este inclus, cu cele trei facultăți, în Institutul de Învățământ Superior din Baia Mare, trecându-se de la învățământul de 3 ani la cel de 4 ani. În 1986, Facultatea de Filologie își întrerupe temporar activitatea, datorită sistării locurilor. În 1990 își reia activitatea și, din 1991, împreună cu Facultatea de Ştiințe, formează Facultatea de Litere și Ştiințe în nou-reorganizata Universitate din Baia Mare. În 1996, cele două facultăți devin unități de sine stătătoare în cadrul Universității, care își va lua numele de Universitatea de Nord Baia Mare. Începând cu 2012, Universitatea de Nord din Baia Mare devine Centrul Universitar Nord din Baia Mare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evoluția facultății este semnificativă, dacă luăm în considerare faptul ca numărul de specializări a evoluat de la 2, câte erau în 1984, la 15 specializări la nivel de licență, 12 specializări la nivel de masterat și 2 școli doctorale, câte sunt în 2013. Numărul de studenți a crescut de la 25, în 1961, la 1292 de studenți și 50 de doctoranzi în 2013, iar numărul profesorilor titulari de la 5 la 65.

Cadre didactice: 65

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație