Electromecanică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare. Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.0

Ultima medie (taxă): 6.78

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 1. media de la examenul de bacalaureat în proporție de 100% sau,
 2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată în proportie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc:

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat):

a) Media de la examenul de bacalaureat 40%;

b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%.

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 
 

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt:
   1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
   2. Media la examenul de Bacalaureat;
   3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din următoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii părinți;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă rezultate: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2018 până la 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 14/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică I, II
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I, II
Chimie
Elemente de inginerie mecanică
Comunicare
Limbi moderne I, II
Educație fizică și sport I, II
Matematici speciale
Grafică asistată de calculator
Teoria circuitelor electrice I
Arhitecturi de calculatoare și sisteme de operare
Bazele proiectării asistate
Introducere în ingineria electrică
Discipline facultative (Componente și circuite electronice pasive, Psihologia educației, Limba modernă secundară I, Fizică superioară, Pedagogie I)
Anul 2
Metode numerice
Teoria circuitelor electrice II
Electronica analogică și digitală I, II
Măsurări electrice și electronice I, II
Materiale electrotehnice
Rezistența materialelor
Limbi moderne III, IV
Teoria câmpului electromagnetic
Convertoare electromagnetice I
Teoria sistemelor și reglaj automat
Mecanisme
Practică
Discipline facultative (Programare orientată pe obiecte (C++, Java), Pedagogie II, Educație fizică și sport III, IV, Didactica specialității tehnice)
Economia
Anul 3
Echipamente electrice
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Convertoare electromagnetice II
Convertoare statice
Traductoare, interfețe și achiziție de date
Acționări hidraulice și pneumatice
Calitate și fiabilitate
Acționări electrice
Sisteme cu microprocesoare
Management
Instalații electrice
Mașini electrice speciale
Practică II
Discipline facultative (Rețele de calculatoare, Introducere în inteligența artificială, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică I, II, Defectoscopia și repararea echipamentelor electrocasnice, Tehnologii internet, Managementul clasei de elevi, Examen de absolvire, nivel I)
Anul 4
Automatizarea sistemelor de acționări electrice
Tracțiune electrică
Sisteme electromecanică I
Controlul secvențional în sisteme electromecanice
Sisteme de calcul în timp real
Instrumentație virtuală
Sisteme numerice programabile
Electrotermie
Integrare de sistem
Stații electrice
Sisteme electromecanice II
Modelarea numerică a câmpului electromagnetic
Baze de date în ingineria electrică
Legislație și norme tehnice ale instalațiilor electrice
Microcontrolere și sisteme integrate
Identificarea parametrilor în sisteme de conversie a energiei
Medii de proiectare integratată a instalațiilor electrice
Logistică industrială
Activitatea de cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrării de diplomă
Susținere examen de diplomă

Descriere

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare. Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație