Electromecanică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Conform planurilor de învăţământ, în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 193

Locuri disponibile (buget): 139

Locuri disponibile (taxă): 54

Ultima medie (buget): 7.95

Ultima medie (taxă): 6.02

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinta medicala in original
Cerere de inscriere - formular tip furzinat in momentul inscrierii sau care poate fi descarcat de pe site-ul facultatii;
Certificat de nastere (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original)
Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere
Copie carte de identitate (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original)
Declaratie pe propria raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara
Diploma de licenta sau adeverinta de absolvire (numai pentru promotia din anul curent) doar pentru master
Dosar plic
Doua fotografii 3/4 cm
Supliment la diploma pentru promotiile anterioare in original sau in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original doar pentru master
Anul 1
Analiză matematică
Algebă liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică tehnică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Electrochimie
Mecanică
Ergonomie
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Matematici speciale
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Grafică asistată de calculator și desen tehnic
Teoria circuitelor electrice
Disciplină opțională (Arhitecturi de calculatoare și sisteme de operare / Introducere în ingineria electrică)
Discipline facultative (Teoria probabilităților și statistică matematică, Limbi străine, Psihologia educației, Fizică tehnică, Pedagogie)
Anul 2
Metode numeric
Teoria circuitelor electrice
Electronică
Măsurări electrice și electronice
Materiale electrotehnice
Rezistența materialelor
Economie
Limbi moderne
Teoria câmpului electromagnetic
Mașini electrice
Măsurarea mărimilor neelectrice
Circuite digitale
Teoria sistemelor și reglare automată
Mecanisme
Practică
Dicipline facultative (Comunicare profesională, Design - Estetică - Arta digitală, Pedagogie, Drept și legislație economică, Ecologie și protecția mediului, Didactica specializării tehnice)
Anul 3
Echipamente electrice
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Mașini electrice
Electronică de putere
Achiziții de date și prelucrări de semnal
Protocoale de comunicații
Calitate și fiabilitate
Actionări electrice
Sisteme cu microprocesoare
Management și marketing
Instalații electrice
Mașini electrice speciale
Practică
Discipline facultative (Sisteme de telecomunicații, Tehnologii web, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică, Rețele de calculatoare, Surse regenerabile, Managementul clasei de elevi, Examen absolvire nivel I)
Anul 4
Automatizarea sistemelor de acționări electrice
Tracțiune electrică
Sisteme electromecanice
Controlul secvențial în sisteme electromecanice
Disciplină opțională 1 (Sisteme de calcul în timp real / Identificarea parametrilor în sisteme de conversie a energiei / Stații și posturi de transformare)
Disciplină opțională 2 (Baze de date în ingineria electrică / Microcontrolere și sisteme integrate / Integrare de sistem)
Sisteme electromecanice
Echipamente numerice avansate în sisteme electromecanice
Disciplină opțională 3 (Sisteme cu FPGA si DSP / Mentenanța sistemelor industriale)
Disciplină opțională 4 (Biomecanică / Electrotermie)
Disciplină opțională 5 (Sisteme numerice programabile / Logistică industrială)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline facultative (Sustinere examen de diplomă)

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Cadre didactice: 110

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

Lista de comparație