Geografia turismului (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Turismul debutează ca un fenomen social (nevoia de cunoaștere, recreere, refacere fizico-psihică) pe fondul unor condiționări geografice indispensabile și se finalizează cu componenta economică. Specializarea Geografia Turismului presupune congruența a două domenii științifice majore, geografie și economie, care se întrepătrund armonios în derularea fenomenului turistic. Astfel, procesul de învățare pe parcursul celor trei ani de studiu va cuprinde discipline specifice celor două domenii care au menirea de a va facilita înțelegerea proceselor și fenomenelor turistice pe de o parte din perspectiva socială și geografică, iar pe de altă parte din perspectiva economică. Obiectivul major îl constituie formarea teoretică şi practică pluridisciplinară, axată pe cultura geografică, pregătirea economică, discipline de comunicare, imagine şi promovare turistică, de informatică şi GIS, limbi străine aplicate în turism, precum și cunoștințele necesare obținerii brevetului de turism. Formarea deprinderilor practice se va realiza în cadrul stagiilor de practică profesională derulate la o serie de unități de profil turistic, cu care facultatea are încheiate contracte de colaborare. Practica de specialitate se va derula pe parcursul anilor II și III de studiu, urmărind consolidarea competenţelor practice necesare unei integrări rapide pe piaţa forţei de muncă, la nivel naţional sau internaţional, implicând studenţii în activităţile unităţilor de turism (agenţii de turism, hoteluri, pensiuni turistice etc.).Pentru nevoia de cunoaștere a realității teritoriului național precum și a unor țări cu activități turistice dezvoltate se desfășoară activități de tip aplicații de teren (de studiu) itinerante sau staționare pe durata a 3-5 zile primăvara și 10 zile la finalul fiecărui an universitar. Toate aceste practice și aplicații se organizează în afara municipiului Cluj-Napoca.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 33

Locuri disponibile (taxă): 42

Ultima medie (buget): 7.16

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 170 lei

Descriere

Criterii de selecţie a candidaţilor

Admiterea  se organizează pe domeniul geografie.

  • Candidaţii pot opta pe fişa de înscriere pentru mai multe specializări sau linii de studiu. Pentru fiecare specializare și linie de studiu se va depune câte o scrisoare de intenție.

Admiterea, la toate specializările nivel licență, va consta din:

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere.  Aceasta va fi notată cu calificativul admis/respins (formularul se găseste pe site-ul http://geografie.ubbcluj.ro/).

Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere,  după media de la bacalaureat.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri planificate prin cifrele de şcolarizare. În cazul în care media ultimului admis este realizată de mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare aplicate, în ordine, vor fi următoarele:

– nota de la disciplina scrisă de limba și literatura română, obținută la examenul de bacalaureat

– nota de la a doua disciplină scrisă, obținută la examenul de  bacalaureat

Candidaţii la toate specializările, care au obţinut în perioada studiilor liceale unul din locurile I, II, III, la faza naţională a Olimpiadei de geografie, distincţii (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele internaţionale de geografie, locurile I, II, III la concursul național Bolyai Farkas, disciplina geografie  sau locul I la concursul Geomondis-etapa regională, vor primi nota 10 (zece).

Ocuparea locurilor cu taxă la învăţământul cu frecvență se face din rândul candidaţilor care au optat şi pentrulocurile cu taxă pe fişa de înscriere. Selectarea lor se va face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Mențiune: Este important de reținut că dosarul se depune în două etape: la înscriere și la confirmarea locului (mai multe informații se găsesc pe site-ul http://geografie.ubbcluj.ro/). Candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite prima rată a taxei de şcolarizare, reprezentând 25% din taxa anuală și să adauge chitanța la dosar.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 24/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu 100% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Geografie generală
Geografia generală a turismului
Potențialul hidroclimatic și valorificarea lui în turism
Geografia continentelor. Europa
Statistică în turism
Limba străină 1
Educație fizică 1
Geografie regională a României
Potențialul turistic al reliefului și valorificarea lui
Arhitectură în turism
GIS și cartografiere digitală
Stagiu de practică 1
Stagiu de practică 2
Limba străină 2
Educație fizică 2
Anul 2
Geografia turismului în România
Organizarea întreprinderilor și serviciilor de turism
Cultură și civilizație
Metodologia cercetării în Geografia Turismului
Disciplina opțională 1
Disciplina opțională 2
Disciplina opțională 3
Management turistic
Turismul și mediul înconjurător
Comunicare și imagine în turism
Turism internațional
Disciplina opțională 4
Disciplina opțională 5
Stagiu de practică 4
Anul 3
Prospectare și strategii de dezvoltare turistică
Activitatea agenților de turism
Ecoturism și dezvoltare durabilă
Geografia continentelor. Asia, America, Africa.
Disciplina opțională 6
Disciplina opțională 7
Disciplina opțională 8
Geografie economică
Evaluarea resurselor turistice
Economia turismului și întreprinderii de turism
Amenajare turistică
Disciplina opțională 9
Disciplina opțională 10
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Geografie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Geografia, ca domeniu academic de cunoaştere, are o certă şi îndelungată tradiţie în Alma Mater Napocensis. Aceasta începe încă din în anul 1872, recent sărbătorindu-se împlinirea a 90 de ani de cand, în anul 1919, două personalităţi marcante ale geografiei vremii, Emmanuel de Martonne şi George Vâlsan puneau bazele învăţământului geografic modern în limba română în cadrul Universităţii Daciei Superioare, înfiinţată în primul an de după Marea Unire. Munca tenace, pasionată şi responsabilă a mai multor generaţii de magiştri şi cercetători, opera ştiinţifică şi pildele de viaţă ale acestora, au impus, într-o manieră convingătoare, atu-urile tradiţiei: profesionalism, experienţă, prestigiu şi recunoaştere naţională şi internaţională.

Dar, Facultatea de Geografie de astăzi, ca entitate a faimoasei şi prestigioasei Universităţi „Babeş-Bolyai”, posedă cu certitudine şi atu-urile „tinereţii”: dinamism, ingeniozitate, deschidere şi pragmatism. Acestea s-au făcut simţite, îndeosebi, după 1994 anul în care facultatea noastră a devenit o structură instituţională autonomă în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”. Dacă până în 1990, în Facultatea de Geografie, studiau până la, cel mult, 100 de studenţi, într-un singur program de licenţă (Geografie), în prezent în facultatea noastră studiază peste 3.000 de studenţi în cadrul a cinci programe de licenţă, patru programe de masterat la care se adaugă Şcoala Doctorală.

De atunci, spre satisfacţia studenţilor, corpul profesoral, mereu unul de elită, s-a revigorat considerabil iar facilităţile de studiu din biblioteci, amfiteatre, laboratoare şi bazele de practică au fost aduse la cele mai înalte standarde atât în facultatea „mamă” cât şi în extensiile universitare pe care aceasta le-a înfiinţat la Bistriţa, Gheorgheni, Sighetu-Marmaţiei şi Zalău, spre nevoia acelor tineri care, din varii motive, au decis să studieze în proximitatea locului lor de obârşie.

Studenți înmatriculați licență: 1.821

Studenți înmatriculați master: 678

Cadre didactice: 81

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 30

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație