Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990. În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1400 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes. Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică și telecomunicații” (prin studii de licență, master și doctorat) și “Inginerie şi management” (prin studii de licență). Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză). Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel; educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Locuri disponibile (total): 59

Locuri disponibile (buget): 53

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 6.63

Ultima medie (taxă): 6.59

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere se poate stabili îin unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuala):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (80%) + Media la BAC (20%)

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 17/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă medicală, în original
Cerere de înscriere
Certificat naştere în copie
Chitanţa de achitare a taxei de înscriere sau acte doveditoare privind scutirea de taxă;
Copie certificată de comisia de admitere (CCO) după cartea sau buletinul de identitate
Dacă este cazul, conform art. 3.1. alin (3) și art. 3.2. din Regulamentul UTC-N, acte doveditoare privind finanțarea studiilor de la universitatea absolvită
Diploma de licenţă doar pentru master
Dosar plic
Două fotografii 3/ 4 cm
Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă doar pentru master
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară
Elemente de fizică
Programarea calculatoarelor - Limbaje
Electronică I - Componente și circuite electronice pasive
Informatică aplicată
Limba străină I, II
Sport I, II
Matematici speciale
Ecuații diferențiale
Fizică superioară
Programarea calculatoarelor - Algoritmi
Electronică II - Dispozitive electronice
Bazele electrotehnicii I - Teoria circuitelor electrice
Anul 2
Introducere în grafica asistată de calculator
Bazele electrotehnicii ÎI
Teoria semnalelor
Materiale pentru electronică și electrotehnică
Electronică III-Circuite integrate digitale
Electronică IV-Circuite electronice fundamentale
Metode numerice
Măsurări în electronică și telecomunicati
Microunde
Analiză și sinteză circuitelor
Circuite integrate analogice
Sisteme cu circuite integrate digitale
Proiectarea asistată de calculator
Comunicare interpersonala și de grup
Limbă străină
Anul 3
Economia firmei
Bazele managementului
Contabilitate
Rețele de telecomunicații
Sisteme de comunicații fixe și mobile
Arhitectură calculatoarelor
Microprocesoare
Sisteme analogice
Sisteme microprogramate
Marketing
Statistica aplicată
Baze de date în economie
Tehnologii multimedia
Practică
Bazele sistemelor de achiziții de date
Testarea echipamentelor electronice
Anul 4
Bazele juridice ale managementului organizațiilor economice
Management logistic
Managementul calității
Managementul energiei
Comerț electronic
Standardizare
Sisteme inteligențe de suport decizional
Ecodesign
Integrare profesională în inginerie
Managementul proiectelor
Metode și procedee tehnologice-Tehnologia microsistemelor electronice
Marketingul produselor și serviciilor
Marketing în domeniul electronic
Managementul financiar al firmei
Legislația muncii
Activitate de cercetare-proiectare
Practică pentru elaborarea lucrării de licență
Examen de diplomă

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990. În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1400 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes. Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică și telecomunicații” (prin studii de licență, master și doctorat) și “Inginerie şi management” (prin studii de licență). Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză). Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel (categoria A - conform ierarhizării MECTS 2011-2012); educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante.

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

Lista de comparație