Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană/franceză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul acestei specializări, se urmăreşte pregătirea viitorilor specialişti de limbă şi literatură engleză şi o limbă modernă de largă sau restrânsă circulaţie; astfel, studenţii sunt pregătiţi pentru oportunităţile care s-au deschis odată cu integrarea în Uniunea Europeană, dar şi pentru cele de interes regional.

Competenţe dobândite: cunoştinţe teoretice şi practice de limbă şi literatură engleză / o limbă şi literatură modernă (franceză / italiană / germană / turcă / portugheză), competenţa de a citi, înţelege şi comunica în limba modernă studiată, la nivel C1, minim B2, conform Codului European de Referinţă.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 48

Ultima medie (buget): 8.04

Ultima medie (taxă): 8.23

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

De menționat că locurile de la buget includ 1 loc pentru românii de pretutindeni cu bursă, iar cele de la taxă includ 5 locuri pentru cetățenii străini cu plata taxelor de şcolarizare în valută.

Criterii de selecție

1. Probă orală de competenţă lingvistică la limba  engleză (nota minimă 5) -  50%

2.Media generală a examenului de bacalaureat -  50%

Notă: Pentru înscrierea la programul de studiu care include limba şi literatura franceză ca limbă B, este necesară prezentarea la dosarul de înscriere a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba respectivă, cu nivel minim acceptat B1. Certificatul poate fi eliberat de UOC sau de instituţia de învăţământ liceal absolvită de candidat, cu respectarea Art. 3 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență și de master în sesiunile iulie și septembrie 2018.

Criterii de departajare pentru candidati români, UE, SEE, CE

1. Nota obţinută la bacalaureat, la examenul de Limba şi literatura națională (limba statului care a eliberat diploma de bacalaureat).

2. Nota obținută la proba orală de admitere

Taxe înmatriculare pentru candidați din state UE, SEE și CE: 100 lei

Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au cetățenie româna sau cetățenia unui alt stat membru al UE, SEE și CE  și candidați din state UE la programul de Medicină în limba engleză:150 euro.

Taxă pentru susţinerea testului de competență lingvistică candidați români: 50 lei.

Taxe înmatriculare pentru cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE:100 euro.

Taxe de școlarizare anuale pentru toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pentru studenții pe cont propriu valutar, din state terțe UE: 2700 euro.

Calendareul pentru cea de-a doua sesiune va apărea pe site-ul Facultății de Litere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Media de Bacalaureat Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A
Engleza Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Teoria literaturii
Literatura engleză
Limba engleză contemporană
Cultură și civilizație britanică
Curs practic engleză
Cultură și civilizație B
Literatura B
Limba contemporană B
Curs practic B
Educație fizică
Curs opțional limbă A/B / literatură A/B
Redactare texte/ Strategii textuale
Limbă străină (facultativ)
Orientări în filosofie (facultativ)
Tehnoredactare computerizată (facultativ)
Anul 2
Teoria literaturii
Literatură comparată
Literatura engleză
Limba engleză contemporană
Curs practic engleză
Literatura B
Limba contemporană B
Curs practic B
Practică de specialitate
Educație fizică
Curs opțional limbă/ literatură engleză
Curs opțional limba B/ literatura B
Curs opțional: Literatura de expresie engleză/ Lingvistică aplicată
Limba străină (facultativ)
Tehnoredactare computerizată (facultativ)
Anul 3
Literatuă comparată
Literatura engleză
Limba engleză contemporană
Curs practic engleză
Literatura B (franceză/ italiană)
Limba contemporană B
Curs practic B
Practică de specialitate
Practica pentru elaborarea lucrării de licență
Limgvistică comparată a limbilor germanice/ Studiul diacronic al limbii engleze
Curs opțional limbă engleză/ literatură engleză
Curs opțional limba B/ literatura B
Curs opțional- Literatura americană/ Sociolingvistică/ Teoria și tehnica traducerii
Limba străină (facultativ)
Estetică (facultativ)
Filosofia limbajului (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Litere continuă tradiţia Facultăţii de Filologie, înfiinţată în anul 1961, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, devenit ulterior Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa. Studenţii sunt cooptaţi în programele de cercetare ale Facultăţii de Litere, fie prin participarea la Sesiunea anuală de comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, fie în cadrul celor patru centre de cercetare: Interferențe culturale, Metacogniție și transdisciplinaritate, Studiile româneşti în context internaţional, Centrul de studii pentu limbi şi literaturi romanice. De asemenea, ei sunt stimulaţi să-şi continue cercetarea prin participarea la programele de masterat şi de doctorat organizate de Facultatea de Litere sau de alte facultăţi de profil.

Cadre didactice: 75

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație