Muzică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara. Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare muzicală- Canto, Muzică  şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană). Specializarea Muzică  beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate - compozitori, muzicologi, dirijori și pedagogi consacraţi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional. 

Prin oferta educațională aferentă Specializării Muzică,  Facultatea de Muzică și Teatru oferă o abordare holistică a actului artistic muzical și educaţional prin conştientizarea importanţei extreme pe care o joacă educaţia în viaţa socială. Rigoarea analizei muzicologice, tactul pedagogic, viziunea organică a dirijorului, înţelegerea aprofundată a unui text muzical sau rafinarea gustului estetic sunt deprinse de studenţi frecvantând cursurile colective şi individuale, susţinute de compozitori, muzicologi şi dirijori consacraţi.

Apariţiile scenice ale studenților alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Pedagogie muzicală

Locuri disponibile (total): 18

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 1

Ultima medie (buget): 6.14

Taxă anuală de studii: 10.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admitere:

PROBĂ PRACTICĂ ELIMINATORIE - notată cu admis/respins
Solfegiu din Ion Dumitrescu – solfegiile 1-20, volumul 1.


ETAPA I 
Solfegiu la prima vedere – probǎ practicǎ


ETAPA a II - a 
1) Dicteu și auz muzical – probǎ scrisǎ
2) Teoria muzicii – probǎ scrisǎ

Pentru departajare (în cazul mediilor egale) se ia în considerare media etapei I la specializările Interpretare Muzicală (Instrument/Canto) şi Pedagogie, respectiv media etapei a II-a la Teatru, iar dacă şi aici există egalitate, nota de la limba română de la examenul de bacalaureat, pentru specializările: Interpretare muzicală - Canto şi Pedagogie muzicală ; pentru specializarea Interpretare muzicală - Instrument, se va lua în considerare media etapei a doua. Pentru cei care nu au studiat instrument şi provin din alte licee, se ia în considerare tot media de la examenul de bacalaureat. La Artele spectacolului, Actorie (în limba română şi limba germană) se va lua în considerare media etapei a II-a, respectiv nota la limba germană de la bacalaureat. Eventualele contestaţii (pentru probele scrise) în legătură cu desfășurarea concursului de admitere se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă într-un interval de 48 de ore de către Comisia de soluționare a contestaţiilor. Deciziile comisiilor de analiză si soluţionare a contestațiilor sunt definitive. Rezultatul obţinut în urma contestaţiei rămâne definitiv.

Olimpici

În conformitate cu principiile și strategia Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT, pentru Domeniul Muzică (Specializările Interpretare Muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto și Muzică) candidații care au obținut în perioada studiilor liceale premiul I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare naționale în domeniu vor fi declarați admis fără concurs la programul de studii pentru care au optat;

Mai multe detalii despre admitere găsiți aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 13/07/2018

Perioadă probe: de la 16/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 04/09/2018

Perioadă probe: de la 05/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă practică Nu Nu N/A Da Proba practica Solfegiu din Ion Dumitrescu – solfegiile 1-20, volumul 1.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte şi se completează la data înscrierii, la secretariatul facultăţii);
Fișele de repertoriu prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Actorie (fișele tip se pot găsi la secretariatul facultății)
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria muzicii
Armonie
Teorie, solfegiu, dictat
Sisteme de educație muzicală
Dirijat cor
Canto coral (individual)
Ansamblu coral
Practica artistică
Limbă modernă (pe grupe)
Educație Fizică
Pian general (individual)
Opționale (Muzică religioasă, Istoriografie muzicală, Jazz/ Ansamblu tradițional /Musical - pe grupe, cu profesor, regizor si acomp.)
Discipline facultative (Instrument - clasic, jazz, popular - individual, Canto - clasic, jazz, popular - individual, Voluntariat)
Anul 2
Istoria muzicii
Armonie
Teorie, solfegiu, dictat
Contrapunct și fuga
Sisteme de educație muzicală
Dirijat cor
Citire de partituri (individual)
Ansamblu coral
Practica artistică
Limbă modernă (pe grupe)
Educație Fizică
Pian general (individual)
Discipline oferite de alte facultăți
Opțional (Compozitorii și literatură muzicală, Istoriografie muzicală, Formații specifice muzicale experimentale, Jazz /Musical - pe grupe, cu profesor, regizor și acomp.)
Discipline facultative (Instrument individual clasic, jazz, popular, Canto individual clasic, jazz, popular, Voluntariat)
Anul 3
Istoria muzicii
Contrapunct și fuga
Forme și analize muzicale
Teorie, solfegiu, dictat
Teoria instrumentelor și instrumentație
Dirijat cor
Citire de partituri (individual)
Ansamblu coral
Practica artistică
Folclor muzical
Management artistic
Discipline oferite de alte facultați
Metodologia cercetării și elaborării licenței
Opționale (Istoria culturii, Informație muzicală pe computer, Jazz /Musical - pe grupe, cu profesor, regizor și acomp.)
Discipline facultative (Instrument individual - clasic, jazz, popular, Canto – individual clasic, jazz, popular, Voluntariat)

Facultatea de Muzică și Teatru

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara.

Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, respectiv absolvenților de facultate, patru specializări la ciclul de licenţă: INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENT, INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO, PEDAGOGIE MUZICALĂ şi ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE (în limba română şi în limba germană), precum și specializările STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE- Instrumente/ Muzică de cameră/ Canto/ Dirijat cor, și ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU- Modul I Arta actorului de teatru/ Modul II Arta actorului pentru teatru muzical, în cadrul studiilor universitare de masterat.

Începând cu anul universitar 2015 - 2016, Facultatea de Muzică și Teatru organizează admitere la studii universitare de doctorat în domeniul Muzică.

 

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație