Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe  Generale

1. Operarea cu noţiuni de structură, proprietăţi şi reactivitate a compuşilor chimici, farmaceutici şi cosmetici.

2. Folosirea tehnicilor, aparatelor şi metodelor de analiză şi investigare a compușilor farmaceutici şi cosmetici.

3. Efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

4. Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, elaborarea protocoalelor pentru analiza fizico-chimică a unor produși chimici, farmaceutici şi cosmetici.

5. Operarea cu noțiuni de biochimie, statistică şi biostatistică.

 

 Competenţe de Specialitate

1. Identificarea, descrierea si analiza critică a conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor si modelelor specifice referitoare la structura şi reactivitatea compușilor chimici, farmaceutici si cosmetici.

2. Utilizarea corespunzătoare a metodelor şi aparaturii de laborator în identificarea şi analiza

3. Aplicarea riguroasă a metodelor şi tehnicilor de investigare calitativă şi cantitativă în analize medicale şi controlul produselor farmaceutice şi cosmetice şi interpretarea rezultatelor.

4. Identificarea materialelor, substanțelor si aparaturii, analiza critică a metodelor şi tehnicilor, interpretarea rezultatelor experimentale şi corelarea cu acțiunea farmacologică şi biologică a produselor chimice, farmaceutice şi cosmetice.

5. Utilizarea prevederilor legislative în managementul şi asigurarea calității laboratoarelor de analize clinice.

6. Utilizarea unor criterii şi standarde specifice în domeniul produselor biochimice, farmaceutice şi cosmetice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Chimie

Locuri disponibile (total): 74

Locuri disponibile (buget): 34

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 8.11

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la scrisoarea motivațională

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media ECTS de absolvire a facultății

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Absolvenţii promoţiei 2018 şi 2019 vor depune Adeverinţa de licenţă, în original, în locul diplomei de licenţă;
Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master
Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
Două fotografii color, tip carte de identitate;
Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);
În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
Anul 1
Chimie organică avansată
Chimie anorganică avansată
Chimie fizică avansată
Nano şi biomateriale
Produşi naturali bioactivi
Enzimologie
Analiza structurală anorganică
Managementul calităţii în analiza chimică. Reglementări ISO
Bioactivitatea compuşilor minerali (opțional)
Designul medicamentelor (opțional)
Studiul proceselor electrochimice implicate în acţiunea medicamentelor (opțional)
Medicamente de sinteză (opțional)
Anul 2
Compuşi naturali
Controlul analitic al medicamentelor şi produselor cosmetice
Medicamente de bio- şi semisinteză
Modelare moleculară
Chimie cosmetică
Compuşi anorganici cu acţiune terapeutică
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Materiale anorganice biocompatibile (opțional)
Compuşi anorganici utilizaţi în formularea şi condiţionarea produselor cosmetice şi farmaceutice (opțional)
Strategii în sinteza organică (opțional)
Sinteză şi retrosinteză (opțional)

Descriere

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 267

Studenți înmatriculați master: 111

Cadre didactice: 38

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație