Fizică (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate sunt: definirea şi recunoaşterea de concepte şi modele folosite pentru a descrie lumea materială; folosirea echipamentelor de măsură şi a unor metode specifice pentru a determina valori ale unor mărimi fizice în explorarea fenomenelor şi a proceselor fizice; aplicarea formulelor matematice şi a unor proceduri, principii şi legi ale fizicii pentru a rezolva probleme teoretice şi practice; explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific, prin modelare şi abstractizare; generalizarea şi validarea unor concluzii obţinute pe cale experimentală; realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii; manifestarea interesului pentru identificarea de regularităţi şi construirea de modele şi reprezentări adecvate ale realităţii; formarea disponibilităţii de a recurge la o imagine dinamică asupra ştiinţei înţeleasă ca activitate umană în care ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sunt afectate de contextul social şi cultural în care se dezvoltă; competenţele didactice privind utilizarea unor modele, metode si strategii specifice predării disciplinei de Fizică în învăţământul preuniversitar.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.

  • Selecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, pentru toate specializările oferite, se face în funcţie de criteriile următoare: 
    • Media de la examenul de Bacalaureat: 50%
    • Nota la testul grilă, dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline, (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) aparţinând ariilor curriculare ,,Matematică şi Ştiinţe" şi respectiv ,,Tehnologii" : 50%
    • La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testul grilă

Din numărul total de locuri la buget, șase sunt destinate formării cadrelor didactice și absolvenţilor de licee situate în mediul rural.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da 50% Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Da 50% Nu Proba scrisa N/A
Chimie Nu Da 50% Nu Proba scrisa N/A
Biologie Nu Da 50% Nu Proba scrisa N/A
Informatică Nu Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Real and complex analysis
Algebra, geometry, and differential equations
Mechanics
Elective courses (Computer programming, Physical chemistry)
Physical chemistry
Sport
Equations of mathematical physics
Molecular physics
Electricity and magnetism
Processing of physical data and numerical methods
Scientific english
Optional courses (Organic chemistry, Special topics in mathematics)
Processing of physical data and numerical methods
Analytical mechanics
Elementary particle physics
Spectroscopy and lasers
Anul 2
Optics
Analytical mechanics
Electronics
Fundamentals of atomic physics
Elective courses (Simulation methods in physics, Applications of group theory in physics)
Scientific English
Sport
Electrodynamics and theory of relativity
Quantum mechanics
Nuclear physics
Thermodynamics and statistical physics
Optional courses (Architecture and programming of parallel computer systems, Systems theory)
Equations of mathematical physics
Processing of physical data and numerical methods
Elementary particle physics
Spectroscopy and lasers
Anul 3
Atomic and molecular physics
Elementary particle physics
Solid state physics
Spectroscopy and lasers
Elective courses (Methods and techniques for preparing scientific presentations, History of physics, Virtual instrumentation and data acquisition, Introduction to cosmology and elements astrophysics, Numerical methods in quantum mechanics, Elements of quantum optics, Detectors Dosimetry and Radiation Protection, Radiation sources. Natural and induced radioactivity, Introduction to polymer physics, Introduction to environmental physics, Semiconductor physics)
Plasma physics and applications
Research activity for diploma thesis
Optional couses (Physics of deformable bodies, Signal analysis)
Equations of mathematical physics
Processing of physical data and numerical methods
Analytical mechanics
Elementary particle physics
Spectroscopy and lasers
Plasma physics and applications

Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Magurele

Descriere

Facultatea de Fizică a Universității din București este localizată pe Platforma București-Măgurele, în imediata vecinătate a unor institute de cercetare. Facultatea are o construcție relativ nouă (1974), spațioasă. Facultatea de Fizică dispune în acest moment de infrastructura necesară desfășurării în bune condiții a activității de învățământ și cercetare. De asemenea există o preocupare continuă pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.

Întreaga activitate didactică de formare-specializare și de cercetare științifică se desfășoară în cadrul celor 3 departamente ale facultății.

Biblioteca Facultății de Fizică ocupă un spațiu larg în clădire, cu sală mare de lectură, sală de împrumut, de documentare și depozite. Este dotată cu cărți, manuale (peste 105.000 volume) și un bogat depozit de reviste științifice. Biblioteca asigură documentarea științifică pentru studenți și cadre didactice. Din anul 2000 biblioteca dispune de o secție de împrumut informatizată, și în prezent se fac eforturi pentru informatizarea completă. Documentarea poate fi completată prin consultarea bibliotecii Institutului Central de Fizică, cea mai mare bibliotecă de profil din țară.

Studenți înmatriculați licență: 659

Studenți înmatriculați master: 345

Cadre didactice: 112

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație