Arhitectură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. În 1998, nou înființata „Facultate de Arhitectură și Urbanism” continuă tradițiile academice cultivate începând cu anul 1970 și confirmate de acreditări succesive: ARACIS/ME în anii 1994, 1998, 2004, 2009. În 2012, prin decizia CE AEE de la Bruxelles, Facultatea de Arhitectură și Urbanism a obținut certificatul de practică profesională în Uniunea Europeană. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect. Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Instituția noastră formează viitori specialiști în arhitectură, pe baza unei curricule a cărei organizare are în vedere asimilarea progresivă a abilităților profesionale și dobândirea competențelor pentru practica în domeniu: arhitectură, urbanism, restaurare și design (mobilier și decorații interioare). Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”). Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 91

Locuri disponibile (buget): 81

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.76

Ultima medie (taxă): 6.65

Taxă anuală de studii: 4.400 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Calculul mediei de admitere:

Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuală):

Probă Desen

MA=0,8*ND +0,2*MB

MA - Media de admitere;

ND - nota la desen;

MB-media la BAC.

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici. 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Tematică şi manuale:
Tematica şi manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici.

Sunt scutite de taxa de înscriere (200 lei), urmatoarele categorii de candidaţi:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinţi ce au activat în sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinţi;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un parinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

Nu se organizează admitere în sesiunea septembrie 2018!

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: de la 18/07/2018

Perioadă rezultate: de la 21/07/2018 până la 25/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu 80% Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Educație fizică I, II
Proiectare de arhitectură I, II
Geometrie descriptivă
Limbi străine I, II
Istoria arhitecturii antice și medievale
Materiale de construcții
Studiul formei I, II
Matematică
Perspectivă
Teoria arhitecturii - introducere
Elemente de mediu
Practică
Cursuri facultative (Psihologia educației, Practică pedagogică)
Anul 2
Istoria arhitecturii renaștere și baroc
Evoluția orașului contemporan
Proiectare asistată de calculator
Elemente de construcții
Geometria formelor arhitecturale
Mecanică
Bazele proiectării I și perspectivă
Proiectare de arhitectură III, IV
Rezidențial urban
Teoria arhitecturii-locuire
Elemente de proiectare a localităților
Detalii de arhitectură I
Istoria artei
Bazele proiectării II
Practică an II
Cursuri facultative (Pedagogie II, Didactică specialitătii tehnice)
Anul 3
Global și local în arhitectură
Percepția și configurarea spațiului
Bazele proiectării
Teoria structurilor I
Stiluri-mobilier
Proiectare specializată-urbanism de arhitectură II
Istoria arhitecturii-secolul al XIX-lea
Arhitectură ecologică
Proiectare de arhitectură V, VI
Mobilier tradițional
Mobilier secolul XX
Mobilier
Teoria structurilor II
Instalații în construcții
Istoria arhitecturii moderne și contemporane
Programe de arhitectură
Proiectare specializată-mobilier
Practică an III-șantier
Cursuri facultative (Didactică specialitătii tehnice, Practică pedagogică I, Iluminat arhitectural, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică II)
Anul 4
Design Parametric
Design ambiental
Design în arhitectură
Restaurarea monumentelor
Teoria structurilor III
Sociologie
Arhitectură de interior
Proiectare specializată-interior
Proiectare specializată-urbanism II
Sinteze de proiectare I, II
Structuri speciale
Patologia și terapeutica construcțiilor
Reabilitarea și asanarea structurilor istorice
Compoziție urbană
Structuri urbane
Fabricație digitală
Istoria arhitecturii în România
Teorii și doctrine
Fizică construcțiilor și a ambianței urbane
Proiectare specializată-structuri și instalații
Practică IV
Cursuri facultative (Managementul clasei de elevi, Examen absolvire nivel I)
Anul 5
Orașul contemporan
Strategia așezărilor umane
Strategii și politici urbane
Arte și arhitectură
Psihologia formei
Antropologie-Psihologie culturală
Gestiune, drept urban
Compoziție arhitecturală
Peisagistică
Tehnologii noi în arhitectură
Proiectare specializată-urbanism III
Sinteze de proiectare III, IV
Mobilitate urbană
Regulamente urbane
Estetică în arhitectură
Programe istorice
Arhitectură comparată
Cercetare în arhitectură
Marketing și comunicare în arhitectură
Ecologie urbană și rețele edilitare
Proiectare specializată-peisagistică
Practică an V
Anul 6
Practică an VI
Sinteze de proiectare V
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Administrație și relații publice
Elaborare dizertație
Elaborare proiect de diplomă
Consultanță tehnologie-structuri
Susținere dizertație
Susținerea proiectului de diplomă

Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Începutul învățământului de arhitectură clujean datează din 1970, ca parte a Facultății de Construcții din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Specializarea oferită este Arhitectură. Pregătirea academică durează șase ani, iar dovada calificărilor oficial recunoscute este Diploma de arhitect.

Facultatea de Arhitectură și Urbanism este afiliată la programul Bologna din 2005. Pe parcursul anilor de studiu, procesul de formare profesională integrează deprinderile practice cu gândirea teoretică, specifice domeniului arhitecturii. În vederea specializării în domenii conexe arhitecturii, s-au dezvoltat două cursuri postuniversitare: din 2002, cel de „Formare Europeană de Specializare în Restaurarea Patrimoniului Arhitectural” (FESRPA, titlul obținut este de „specialist în restaurarea patrimoniului arhitectural”) și din 2005, cel „de Urbanism și Administrație Publică Locală” (titlul obținut este de „specialist în urbanism și administrație publică locală”).

Din 2009, Facultatea de Arhitectură și Urbanism are statutul de IOSUD, beneficiind de participarea la programe europene SIDOC și Q-DOC, care asigură burse doctorale, cotutele și stagii la diverse universități europene. Facultatea de Arhitectură și Urbanism realizează programe de studii la cel mai înalt nivel, învățământ centrat pe evoluția formativă a studentului, mobilități în străinătate (burse Erasmus), perfecționarea permanentă a cadrelor didactice, activități de cercetare, posibilitatea de formare continuă postuniversitară.

Cadre didactice: 92

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură/Universitatea din Oradea

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism/Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație