Informatică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cu următoarele competenţe la absolvire: -bazele teoretice ale informaticii -utilizarea şi administrarea sistemelor de calcul şi reţelelor de calculatoare -programare în limbaje de nivel înalt -implementarea si testarea produselor software

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică aplicată

Locuri disponibile (total): 150

Locuri disponibile (buget): 45

Locuri disponibile (taxă): 105

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Examenul de admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică constă dintr-o probă scrisă la alegere:

  • Matematică
  • Informatică

Programa de admitere la cele doua discipline este compatibilă cu cea de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la data de 24 iulie 2018, ora 16 să confirme statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei) şi prezentarea chitanţei la Comisia de admitere a facultăţii (Sala 045C - sediul UVT), iar, în plus, în cazul celor admişi cu finantare de la buget, prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la Comisia de admitere a facultăţii. Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere actualizează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. În data de 24 iulie 2018, ora 20 se vor afişa rezultatele perioadei I de confirmări.

Taxa de inmatriculare se poate achita la caseria UVT sau prin banca (BCR, Banca Transilvania - conform procedurii UVT). Codul taxei achitate este 22FMMM - pentru domeniul Matematica si 22FIII - pentru domeniul Informatica.

Atentie - confirmarea pentru ambele domenii presupune achitarea taxei pentru fiecare domeniu in parte

Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita avansul de 20% din taxa de scolarizare in termen de maxim 7 zile de la afisarea rezultatelor finale.

Calendarul celei de-a doua sesiuni de admitere va apărea pe site-ul Facultății de Matematică și Informatică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2018 până la 05/09/2018

Perioadă probe: de la 06/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da 100% Nu Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da 100% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație pe propria răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algoritmi și structuri de date
Programare
Logică computațională
Algebra si geometrie analitica
Arhitectura calculatoarelor
Limbaje formale și teoria automatelor
Calcul diferențial și integral
Stagiu de practica
Elemente de design web
Metode și practici în informatică
Limbă străină (complementar)
Ed.fizică şi sport (complementar)
Birotica (facultativ)
Stagiu IT (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 2
Teoria grafurilor și combinatorică
Sisteme de operare
Baze de date
Rețele de calculatoare
Probabilități și statistică
Programare
Proiect individual
Structuri de date avansate
Programare logică
Programare pe dispozitive mobile
Inginerie soft
Proiect colectiv
Stagiu de practica
Programare funcțională
Tehnici de compilare
Dezvoltarre pe aplicații pe platforma .NET
Limba straina (complementar)
Ed.fizică şi sport (complementar)
Disciplină complementară opțională
Comunicare (facultativ)
Cultura europeana (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Anul 3
Metode numerice
Sabloane de proiectare
Inteligență artificială
Tehnologii web
Stagiu lucrare licență
Medii de proiectare și programare
Programarea sistemelor în timp real
Managementul proiectelor informatice
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale
Programare concurentă și distribuită
Grafică și interfețe utilizator
Stagiu lucrare licență
Securitate și criptografie
Prelucrarea imaginilor
Cloud Computing si IoT
Administrarea rețelelor
Testarea sistemelor software
Programare web
Metode numerice
Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale (complementar)
Disciplină complementară opțională
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Matematica și Informatica sunt domenii de studiu prioritare care au condus la extraordinara dezvoltare tehnică a civilizației noastre. Facultatea noastră se angajează să ofere studenților săi:

  • posibilitatea de a deveni specialiști în cele două domenii;
  • programe academice moderne, de înaltă ținută, la nivel de licență, masterat și doctorat;
  • acces la echipamente de ultimă generație și condiții excelente de studiu și cercetare.

Comunitatea academică din facultatea noastră se dedică consolidării prestigiului UVT și a școlii universitare românești.

Cadre didactice: 62

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație