Studii Culturale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Interesul pentru Studiile culturale / Cultural Studies / Etudes culturelles a crescut enorm în ultimele decenii. De câţiva ani, acest domeniu de studii se regăseşte şi în universităţile româneşti. Programul pe care îl propunem începând din 2009 a fost construit ca răspuns pragmatic la nevoile complexe ale societăţii româneşti actuale. Interesată de propria identitate şi atentă la felul cum se prezintă celorlalţi, societatea românească interferează cu un număr sporit de culturi şi învaţă să cultive diferenţele, într-o lume globalizantă. Pentru a gestiona o asemenea situaţie, este nevoie de profesionişti: mediatori culturali şi lingvistici, directori de proiecte culturale, profesori de educaţie culturală şi civilizaţie românească, animatori culturali care vor lucra în instituţii ale statului sau organizaţii non-guvernamentale. De asemenea, licenţiaţii în Studii culturale sunt ceruţi pe piaţa muncii pentru reprezentarea comunităţilor româneşti din diaspora. Planul de învăţământ al acestui program de studii ţine seama de modele deja clasice în domeniu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii culturale

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

DOMENIUL STUDII CULTURALE: 
• 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional);
• 40% media generală de la examenul de bacalaureat; 
• 20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat 
 

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale: 
Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit. 
Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarele criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
• media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu; 
• media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu. 
Baremele de notare vor fi afișate în timpul desfășurării concursului de admitere. 
Probele de admitere la licență (testele) se vor desfășura în ziua înscrierii, de la ora 14:30 (sâmbătă de la ora 12:30). 

Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale: 


Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi III) recunoscute de MEN vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă, iar în cazul unei duble specializări, pentru una din specializări. 
În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care: 
- au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 
- sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor UVT; 
- sunt orfani sau proveniţi din casele de copii; 
- sunt persoane cu handicap. 
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii. Scutirea de taxă (Anexa 7) este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).

La înmatriculare, toți candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare (150 lei).

Mențiune1: Numărul de locuri de la buget și taxă este pentru întreg domeniul de Limbi și Literaturi.

Mențiune2: Candidatii la examenul de admitere la ciclul Licenta, absolventi ai liceelor din mediul rural (LISTA LICEELOR), au posibilitatea de a candida pe locurile speciale bugetate destinate acestei categorii de candidati. Pentru anul universitar 2018-2019, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie scoate la concurs 11 locuri bugetate din aceasta categorie (incluse in cifra totala de scolarizare mentionata). Locurile vor fi distribuite la nivelul facultatii, in ordinea mediilor obtinute al examenul de admitere, respectand optiunile candidatilor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 06/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Nu Proba orala Interviu motivațional.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în studiile culturale
Literatura. Etape și contexte culturale
Etnologie
Cultură românească scrisă în context european
Comunicare - cultura – oralitate
Patrimoniu. Cultură scrisă
Patrimoniu cultural imaterial
Graiuri vii
Teoria literară și studiile culturale
Istoria artei
Opțional I (Limbi regionale 1 – limba germană, Limbi regionale 2 – limba sârbă, Limbi moderne – limba engleză sau franceză)
Discipline facultative (Istoria filosofiei. Mari etape, Limbi moderne, Informatică, Tehnice, Educație fizică)
Anul 2
Cultură și civilizație în context regional
Civilizație și cultură românească
Istorie regională
Literatură regională
Civilizație și cultură sârbă în context balcanic
Istoria ideilor religioase
Comunicare interculturală
Introducere în management cultural
Diplomație culturală. Diplomație, management și relații culturale internaționale
Comunicare orală
Estetică
Practică – proiecte culturale
Latina – limbă de cult și de cultură
Tehnici de arhivare
Limbi regionale 1 – limba germană, Limbi regionale 2 – limba sârbă
Limbi moderne – limba engleză sau franceză
Tehnoredactare computerizată
Disciplină transversală
Discipline facultative (Studii culturale și genuri de scriitură, Limbi moderne, Informatică, Tehnice, Educație fizică)
Voluntariat
Anul 3
Antropologie culturală
Memorie și istorie în actualitate
Culturi și subculturi
Managementul proiectului cultural
Cultură populară și mass media
Grupuri și comuntăți marginale
Studuii de gen si reflexe literare
Cultivarea limbii
Educație și cultură
Economia sectorului cultural
Discursul scris
Metodologia tehnoredactării tezei de licență
Introducere în antreprenoriat cultural
Practică
Disciplină transversală
Voluntariat

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație