Limbi Moderne Aplicate
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Limbi moderne aplicate funcţionează în cadrul facultăţii din anul 2005 şi pregăteşte traducători specializaţi. Absolvenții vor avea competenţe în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă (nivel avansat), respectiv rusă, sârbă şi croată (nivel intermediar), italiană şi portugheză (ca limbi moderne facultative).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbi moderne aplicate

Specializare: Limbi moderne aplicate

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 67

Locuri disponibile (taxă): 33

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Pentru candidaţii care au obţinut certificate internaţionale de competenţă lingvistică, sunt posibile, la solicitarea acestora, următoarele echivalări:

• Limba engleză:
o Examene Cambridge:
 Proficiency A, B sau C – nota 10
 Advanced A, B sau C – nota 10
 First A – nota 10, B – nota 9,50, C – nota 9
o IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
o TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10

• Limba franceză:
o DALF – nota 10
o DELF B1 – nota 10
o DELF B2 – nota 10

• Limba germană:
o Certificat Goethe A1 /Zertifikat Goethe A1 – nota 10
o Certificat Goethe A2/Zertifikat Goethe A2 – nota 10
o Certificat Goethe B1 /Zertifikat Goethe B1 – nota 10
o Certificat Austriac A1 / ÖSD Zertifikat A1 – nota 10
o Certificat Austriac A2 / ÖSD Zertifikat A2 – nota 10
o Certificat Austriac B1 / ÖSD Zertifikat B1 – nota 10
o Test de Limbă germană ca limbă stăină/ Test DaF B1 – nota 10
o Examen germană ca limbă straină/ Deutsches Sprachdiplom – nota 10

• Limba italiană:
o PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 şi C1 – nota 10, nivel B2 – nota 10

• Limba spaniolă:
o DELE

 superior – nota 10
 mediu – nota 10
 iniţial – nota 10

Candidatul poate să aleagă fie echivalarea certificatului de competenţă lingvistică pe baza grilei de mai sus, fie media obținută la examenul de bacalaureat.

În vederea echivalării, candidații vor depune o copie a certificatului de competență lingvistică pe platforma de înscriere împreună cu celelalte documente. Depunerea copiei atrage după sine echivalarea certificatului cu nota.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în lingvistică (A)
Introducere în terminologie (A)
Limba română: Cultivarea limbii
Istoria traducerii
Ortoepie, ortografie şi punctuaţie: Limba română (A)
Informatică aplicată: Redactare
Analiza discursului(B)
Limba contemporană B cu aplicare la traducere
Iniţiere practică şi teoretică în traducere (din B în A)
Traducerea textelor informative şi descriptive (din B în A). C.P
Analiza textuală (B) cu aplicare la traducere
Iniţiere practică şi teoretică în traducere (din C în A)
Traducerea textelor informative şi descriptive (din C în A). C.P.
Analiza textuală (C) cu aplicare la traducere
Traducerea textelor informative şi descriptive (din B în A). C.P
Practică
Curs practic intensiv (C)
Limba contemporană C cu aplicare la traducere
Discipline facultative (Istoria artei. Mari Etape, Curs practic intensiv limba B, Limbi străine moderne, Voluntariat)
Educație fizică
Anul 2
Limba română: Tehnici de exprimare orală
Limba română: Tehnici de exprimare scrisă (redactare, sinteză, rezumare, etc)
Metalimbaj: Traducere şi traductologie
Informatică. Baze de date/ Informatică. Tehnici de arhivare
Limba contemporană B cu aplicare la traducere
Cultură şi civilizaţie B
Traducere generală (din limba A în limba B). C.P.
Traducerea textelor injonctive, predictive, narative (din B în A). C.P.
Limba contemporană C cu aplicare la traducere
Cultură şi civilizaţie C
Traducere generală (din A în C). C.P.
Traducerea textelor injonctive, predictive, narative (din C în A). C.P.
Terminologie B/ Terminologie C
Practică
Introducere în literatură B/ Introducere în literatura C
Disciplină complementară opţională
Educație fizică
Discipline facultative (Istoria ideilor religioase, Tehnici de prezentare, Curs practic intensiv. Limba B, Limbi străine moderne, Voluntariat)
Anul 3
Limba română: Sintagmatică aplicată la Traducere
Limba română: Lingvistica textului aplicată la traducere
Scriere academică / Traducere asistată de Calculator
Metodologia cercetării ştiinţifice B /Metodologia cercetării ştiinţifice C
Limba contemporană B cu aplicare la traducere
Metodologia traducerii din limba B în limba A
Echivalenţe în traducere B
Traducerea textelor argumentative, conversaţionale (din B în A) – curs practice
Limba contemporană C cu aplicare la traducere
Metodologia traducerii din limba C în limba A
Echivalenţe în traducere C
Traducere textelor argumentative, conversaţionale (din C în A) – curs practice
Traducerea textului literar din B în A/ Traducerea textului literar din C în A
Introducere în literatura B/ Introducere în literatura C
Introducere în economie / Introducere în drept
Disciplină complementară opţională
Discipline facultative (Instituţii europene, Gândire critică, Limbi străine moderne, Voluntariat)

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație