Teologie Ortodoxă Pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Învăţământul teologic local se înscrie în tradiţia Universităţii de Vest din Timişoara. Pe baza Decretului Lege nr. 660 din 30 decembrie 1944, s-a aprobat înfiinţarea Universităţii de Vest din Timişoara, cu facultăţile de Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină umană, Medicină veterinară, Farmacie şi Teologie. Datorită împrejurărilor istorice nefavorabile, realizarea proiectului amintit nu a fost posibilă. În urma transformărilor produse în societatea românească după decembrie 1989, învăţământul teologic românesc a fost reorganizat, ceea ce a permis apariţia unor noi Facultăţi de Teologie Ortodoxă, pe lângă cele deja existente (Bucureşti şi Sibiu). În acel context, a luat fiinţă Catedra de Teologie Ortodoxă, în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, pe baza Protocolului încheiat între Ministerul Învăţământului, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Patriarhia Romana, nr. 9870, din 30 mai 1991, şi a Convenţiei încheiată între Arhiepiscopia Timişoarei şi Rectoratul Universităţii de Vest din Timişoara, nr. 2669, din 25 martie 1993. Studiile teologice au debutat în anul universitar 1993-1994, cu specializările: Teologie Pastorală şi Teologie Litere, cărora li s-a adăugat, în anul universitar 1997-1998, specializarea: Teologie Istorie. Începând cu anul universitar 2005-2006 a fost implementat programul Bologna, fapt ce a dus la încetarea dublelor specializări Teologie Litere şi Teologie Istorie; în prezent, cursul de licenţă cuprinde două specializări: Teologie Pastorală (cu 4 ani de studii, zi) şi Teologie Didactică (cu durata de 3 ani, zi). În cadrul Catedrei de Teologie Ortodoxă, funcţionează ciclul de studii postuniversitare: Religie, Cultură, Societate. Misiunea catedrei este didactică şi de cercetare ştiinţifică, şi are ca obiectiv formarea viitorilor preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi a profesorilor de religie, pentru afirmarea valorilor spiritualităţii ortodoxe şi ale culturii româneşti la nivel internaţional, interconfesional şi intercultural.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 7.15

Ultima medie (taxă): 5.49

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se va calcula ținând cont exclusiv de media finală a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
• nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
• nota obținută la examenul de bacalureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 16/07/2020

Perioadă rezultate: de la 17/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de botez
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Recomandarea preotului paroh
Scrisoare de intenție / motivație
acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin
Anul 1
Vechiul Testament
Noul Testament
Limba ebraică
Limba greacă
Istoria bisericii Universal
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Patrologie
Spiritualitate creștină
Tipic bisericesc
Muzică bisericească
Limba modernă
Ansamblu coral
Educație fizică și Sport
Istoria culturii și civilizației grecești
Principii și metode de interpretare biblică
Spiritualitate monahală Egipteană
Biserică, stat și societate în epoca sinoadelor ecumenice (secolele IV-VIII)
Informatică
Voluntariat
Anul 2
Vechiul Testament
Noul Testament
Istoria bisericii universale
Limba latină
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Literatură postpatristică
Spiritualitate creștină
Istoria și spiritualitatea Bizanțului
Apologetică creștină
Muzică bisericească
Tipic bisericesc
Limba modernă
Ansamblu coral
Educație fizică și Sport
Istoria culturii și civilizației Latine
Arheologie biblică
Educație și pedagogie în gândirea Părinților Bisericii
Elemente de spiritualitate siriacă și palestiniană
Voluntariat
Anul 3
Teologie dogmatică şi simbolică
Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
Teologie liturgică şi artă creştină
Catehetică
Istoria şi filosofia Religiilor
Misiologie şi îndrumări misionare
Muzică bisericească
Istoria filosofiei antice şi creştine
Mişcări religioase Contemporane
Metafizică creştină
Bioetică creştină
Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească
Ansamblu coral
Termeni religioși de origine Greacă
Simbolurile religioase și funcția lor în religiile Orientului Apropiat și Îndepărtat
Elemente de artă creștină
Voluntariat
Anul 4
Teologie dogmatică şi simbolică
Morală creştină şi spiritualitate ortodoxă
Teologie liturgică şi artă creştină
Istoria şi filosofia Religiilor
Omiletică
Teologie pastoral
Muzică bisericească
Ecumenism
Teologia ortodoxă modernă şi contemporană
Teologia apuseană modernă şi contemporană
Pastoraţie special
Genuri retorice Creştine
Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească
Ansamblu coral
Simbolurile religioase și funcția lor în religiile tradiției monoteiste
Arta bizantină în Biserica Ortodoxă Română
Voluntariat

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație