Limba şi literatura franceză – Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană) / Limbă şi literatură latină / Limbă şi literatură română
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programele de studii din domeniul Limbi şi literaturi au cea mai veche tradiţie în facultate. În anul 1956 au început studiile de Limbă şi literatură română, odată cu venirea la Timişoara a profesorilor Eugen Todoran, Gheorghe Tohăneanu, Lucia Jucu-Atanasiu, cărora li s-au adăugat, în timp, alte nume importante ale studiilor literare şi lingvistice din diferitele epoci. Academicianul Gh. Ivănescu, folcloristul Ovidiu Bârlea, profesorii Victor Iancu, Ştefan Munteanu, Deliu Petroiu, iar mai apoi Simion Mioc, Francisc Kiraly, Iosif Cheie-Pantea, Cornel Ungureanu au influenţat, prin personalitatea şi preocupările lor, configuraţia actuală a studiilor de românistică de la Timişoara. Personalităţi de prestigiu ale culturii româneşti au participat la constituirea unor tradiţii distincte de studii în domeniul limbilor moderne: Livius Ciocârlie, Ivan Evseev, Ştefan Binder, Ileana Oancea, Hortensia Pârlog, Marin Bucă, Richard Sârbu etc. În prezent, facultatea cuprinde un foarte vast program de studiere a Limbilor moderne, program în care pot fi combinate limbile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Italiană, Rusă, Sârbă şi Croată. Fără să îngrădească inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, între absolvenţii acestei specializări a facultăţii noastre numărându-se scriitori, diplomaţi, jurnalişti sau chiar oameni de afaceri, specializarea Limbi şi literaturi pregăteşte pentru profesia de PROFESOR..

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura modernă

Locuri disponibile (total): 370

Locuri disponibile (buget): 195

Locuri disponibile (taxă): 175

Ultima medie (buget): 5.84

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

DOMENIUL LIMBI ŞI LITERATURI: 
• 80% notele de la cele două teste (probă scrisă) sau interviuri pentru cele două limbi alese (în proporţie egală, 40% + 40%), după cum urmează: 
- test (probă scrisă) la limba română 
- test de competenţă lingvistică (probă scrisă): limbile engleză, franceză
- probă orală (interviu) pentru limbile germană, italiană, sârbă, spaniolă, rusă, latină 
• 20% media generală de la examenul de bacalaureat.

Probele de admitere la licență (testele) se vor desfășura în ziua înscrierii, de la ora 14:30 (sâmbătă de la ora 12:30). 

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale: 
Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit. 
Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarele criterii stabilite de Consiliul facultăţii:
• media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu; 
• media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu. 
Baremele de notare vor fi afișate în timpul desfășurării concursului de admitere. 

Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale: 
Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi III) recunoscute de MEN vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă, iar în cazul unei duble specializări, pentru una din specializări. 
În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care: 
- au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 
- sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor UVT; 
- sunt orfani sau proveniţi din casele de copii; 
- sunt persoane cu handicap. 
Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii. Scutirea de taxă (Anexa 7) este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.

Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).

La înmatriculare, toți candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare (150 lei).

Mențiune1: Numărul de locuri de la buget și taxă este pentru întreg domeniul de Limbi și Literaturi.

Mențiune2: Candidatii la examenul de admitere la ciclul Licenta, absolventi ai liceelor din mediul rural (LISTA LICEELOR), au posibilitatea de a candida pe locurile speciale bugetate destinate acestei categorii de candidati. Pentru anul universitar 2018-2019, Facultatea de Litere, Istorie si Teologie scoate la concurs 11 locuri bugetate din aceasta categorie (incluse in cifra totala de scolarizare mentionata). Locurile vor fi distribuite la nivelul facultatii, in ordinea mediilor obtinute al examenul de admitere, respectand optiunile candidatilor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 06/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Da 80% Nu Proba scrisa Limba română/ Test de competență lingvistică engleză, franceză.
Interviu Nu Da 80% Nu Proba orala Limbile germană, italiană, sârbă, spaniolă, rusă, latină.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Teoria literaturii
Literatură comparată
Limba română: ortoepie, ortografie și punctuație
Limbă şi cultură latină
Tehnoredactare computerizată
Limba și literatura franceză A (Limba franceză contemporană, Literatura franceză, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 1, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 2)
Limba și literatura engleză (Limba engleză contemporană, Literatura englez ă, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 1, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 2)
Limba și literatura germană A (Limba germană contemporană, Literatura germană, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 1, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 2)
Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană, Literatura italiană, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 1, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 2)
Limba și literatura spaniolă (Limba spaniolă contemporană, Literatura spaniolă, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 1, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 2)
Limba și literatura română A (Literatura română, Limba română contemporană, Etnologie şi folclor, Noţiuni de dialectologie)
Limba și literatura latină A (Limba latină, Literatura latină, Curs practic de limba latină: Introducere în morfologia limbii latine, Curs practic de limba latină: Introducere în sintaxa limbii latine)
Practică
Educație fizică
Istoria artei. Mari etape
Istoria filosofiei. Mari etape
Limbi străine, Limba latină
Curs practic intensiv A + A (limba engleză, germană, franceză, rusă, sârbă și croată italiană, spaniolă, latină)
Limba rusă. Comunicare orală
Limba sârbă și croată. Comunicare orală
Voluntariat
Anul 2
Limba română (Comunicare orală. Tehnici de comunicare orală)
Limba română (Comunicare scrisă. Tehnici de comunicare scrisă)
Literatură comparată
Limba și literatura franceză A (Limba franceză contemporană, Literatura franceză, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 3, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 4, Pra gmatica textului/Norme de redactare academică)
Limba și literatura engleză A (Limba engleză contemporană, Literatura engleză, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 3, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 4, Abordări profesionale în didactica limbii engleze/Literatură canadiană/Discursuri mediatice în SUA şi Marea Britanie/ Utopii și distopii în literatura contemporană)
Limba și literatura germană A (Limba germană contemporană, Literatura germană, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 3, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 4, Fenomene de ambiguitate gramaticală/ Varietăţi ale limbii germane)
Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană, Literatura italiană, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 3, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 4, Limbă şi comunicare/Procedee de traducere)
Limba și literatura spaniolă A (Limba spaniolă contemporană, Literatura spaniolă, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 3, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 4, Tradiţie și modernitate în didactica limbii spaniole/Lingvistică și didactică, Cervantes şi epoca sa/Realismul literar – teorie și practică)
Limba și literatura română A (Literatura română, Civilizaţie românească, Limba română contemporană, Noţiuni de istoria limbii române, Noțiuni de istoria limbii române literare, Mitologie românească/ Analiza discursului / Cultivarea limbii)
Limba și literatura latină A (Limba latină, Literatura latină, Curs practic de limba latină: Analiza textului latin (propoziția), Curs practic de limba latină: Analiza textului latin (fraza), Tehnica traducerii textelor antice/ structuri narrative ale limbii latine)
Practică
Disciplină complementară opțională
Educație fizică
Discipline facultative (Istoria artei. Mari etape, Istoria filosofiei. Mari etape, Limbi străine /Limba latină, Curs practic intensiv A + A’ (limba engleză/germană/franceză/rusă,/sârbă și croată/italiană/spaniolă/latină), Limba rusă. Comunicare orală, Limba sârbă și croată. Comunicare orală, Voluntariat)
Anul 3
Romanistică (franceză, latină)/ Germanistică (germană, engleză)/ Slavistică (rusă, sârbă şi croată)
Limba și literatura franceză (Limba franceză contemporană, Literatura franceză, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 5, Curs practic de limba franceză: deprinderi integrate 6, Traducerea între teorie şi practică/Literaturi francofone, Lingvistică şi didactică/Tehnici şi metode moderne de predare a limbii franceze, Cultură şi civilizaţie franceză)
Limba și literatura engleză A (Limba engleză contemporană, Literatura engleză, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 5, Curs practic de limba engleză: deprinderi integrate 6, Scriitură şi creativitate /Cultură şi civilizaţie în SUA/Traduceri literare/Engleza locală – engleza globală, Literatură, cultură, societate/Strategii de comunicare în proza scurtă/Introducere în interpretarea simultană/ Abordări creative în predarea limbii engleze, Cultură şi civilizaţie britanică)
Limba si literatura germană A (Limba germană contemporană, Literatura germană, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 5, Curs practic de limba germană: deprinderi integrate 6, Literatura de expresie germană din spaţiul cultural românesc/ Autori fundamentali ai literaturii de expresie germană din spaţiul cultural românesc, Literatura de expresie germană din spaţiul cultural românesc/ Autori fundamentali ai literaturii de expresie germană din spaţiul cultural românesc, Cultură şi civilizaţie germană )
Limba și literatura italiană A (Limba italiană contemporană, Literatura italiană, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 5, Curs practic de limba italiană: deprinderi integrate 6, Tipologii textuale/Structuri funcţionale ale lexicului limbii italiene, Traducere literară/Traducere specializată, Cultură și civiliza ție italiană)
Limba și literatura spaniolă (Limba spaniolă contemporană, Literatura spaniolă, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 5, Curs practic de limba spaniolă: deprinderi integrate 6, Limbaje de specialitate/Gramatica textului, Interpretarea poeziei/Literatura argentiniană din sec. XX – XXI, Cultură şi civilizaţie spaniolă)
Limba și literatura română A (Limba română contemporană, Literatura română, Terminologie, Lexic romanic, Stilistică funcţională/Pragmatică/ Hermeneutica literara, Stilistica textului literar/Semiotică/Literatură şi interpretare)
Limba și literatura latină A (Limba latină, Literatura latină, Curs practic de limba latină: Traducerea textului latin, Curs practic de limba latină: Stilistica textului latin, Autori fundamentali latini/ Latina patristică şi medievală , Autori fundamentali latini/ Latina patristică şi medievală, Cultură şi civilizaţie latină)
Disciplină complementară opțională
Discipline facultative (Limbi străine/limba latină, Curs practic intensiv A + A’ (limba engleză/germană/franceză/rusă,/sârbă și croată/italiană/spaniolă/latină, Limba rusă. Traducere de texte, Limba sârbă și croată. Tehnici de cercetare, Voluntariat)

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a obținut locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150-200+ în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages).

Studenți înmatriculați licență: 1.125

Studenți înmatriculați master: 360

Cadre didactice: 102

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 70%

Procent continuare studii: 90%

Angajabilitate la 6 luni: 60%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Lista de comparație