Biochimie tehnologică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

La finalul celor trei ani de cursuri deja vei putea lucra în laboratoare de analiză și controlul calității alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale și control antidoping. Te poți angaja în institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele și materiale de construcții, în firme de producție și distribuție aparatură și substanțe chimice sau poți îmbrațișa o carieră didactică în învațământul preuniversitar și universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Biochimie tehnologică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 11

Ultima medie (buget): 7.6

Ultima medie (taxă): 6.95

Taxă anuală de studii: 3.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

CRITERII DE ADMITERE: MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100%. Ierarhizarea candidaților se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul, cu respectarea capacităţii de şcolarizare stabilită de ARACIS pentru fiecare program de studii. CRITERII DE DEPARTAJARE: În cazul în care ultima medie de admitere este aceeaşi la mai mulţi candidaţi, departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii, în ordinea dată: I. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de Limba şi Literatura Română; II. Media obținută la disciplina CHIMIE pe parcursul anilor de studiu liceal.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2020 până la 30/07/2020

Perioadă rezultate: până la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2020 până la 11/09/2020

Perioadă rezultate: până la 14/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Calcul diferenţial şi integral
Chimie generală
Chimie analitică calitativă şi cantitativă
Bazele chimiei organice
Fizică clasică
Educaţie Fizică şi Sport
Complemente de matematică și fizică
Chimia nemetalelor
Reactivitatea compuşilor organici
Informatică
Fizică cuantică
Termodinamică chimică
Algebră liniară şi Elemente de statistică matematică
Cinetică chimică
Conducere calculator
Educaţie Fizică şi Sport
Anul 2
Structura atomilor şi moleculelor
Chimia metalelor
Compuşi organici multifuncţionali şi heterocicli
Analiză instrumentală: metode spectrometrice
Metode de separare în chimia analitică
Aplicaţiile teoriei grupurilor în chimie
Practica limbii engleze, franceze
Educaţie Fizică şi Sport
Biochimie generală
Aplicaţii în chimia biomoleculelor
Chimie bioorganică
Procese şi operaţii în biotehnologii
Biochimie cuantică
Practică de specialitate
Procese de autoasamblare şi autoorganizare
Practica limbii engleze, franceze
Educaţie Fizică şi Sport
Anul 3
Biochimie analitică
Elemente de cataliză
Bioelectrochimie
Analiză instrumentală: metode electrochimice în biochimie
Semisinteze de compuşi bioactivi
Biochimie şi biologie moleculară
Biologie celulară
Analiză structurală
Bioanorganică. Compuşi anorganici în chimio-terapie
Enzimologie
Cinetică enzimatică. Biopolimeri şi sisteme coloidale
Metabolism
Tehnologia ADN recombinant
Tehnici moderne de analiză în biochimie. Metode biochimice în chimia alimentară
Activitate de cercetare experimentală

Facultatea de Chimie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Cu o tradiție de peste 150 ani, Facultatea de Chimie este o instituție de educație si cercetare științifică avansată. Domeniul  de studiu Chimie a fost clasat in categoria A, conform ierarhizării realizate de către Ministerul Educației Naționale (MEN) și European University Association (EUA).

Facultatea de Chimie este constituită din cinci departamente:

  • Departamentul de Chimie Anorganică,

  • Departamentul de Chimie Analitică,

  • Departamentul de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză,

  • Departamentul de Chimie Fizică

  • Şcoala Doctorală în Chimie.

            Activitatea ştiinţifică a Facultăţii de Chimie este recunoscută pe plan naţional şi internaţional prin numărul impresionant de publicaţii ştiinţifice în jurnale importante şi de granturi de cercetare obţinute, prin colaborările cu alte facultăţi sau departamente din străinătate în cadrul unor programe didactice şi ştiintifice etc.           Studenţii Facultăţii de Chimie pot obţine burse de studii şi de cercetare la diverse universităţi din străinătate. De asemenea, aceştia îşi pot desfăşura activitatea ştiinţifică în cadrul Centrelor de Cercetare existente în facultate.

Atuuri ale Facultăţii de Chimie:

  • Peste 150 de ani de tradiţie şi performanţă în învăţământul superior;

  • Cercetare ştiinţifică avansată;

  • Burse de studii şi stagii de cercetare pentru studenţi, în tară şi străinatate;

  • Posibilitatea de angajare în domenii diverse la terminarea facultăţii.

Studenți înmatriculați licență: 602

Studenți înmatriculați master: 185

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Burse: Bursă de merit, Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație