Fizică medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Fizica Medicală este o ramura a fizicii care are ca obiect pastrarea si restabilirea sanatatii umane si veterinare prin grija de a verifica, calibra, aviza, optimiza, imbunatatii si utiliza corect tehnicile si aparatura medicala de inalta performanta in activitatea clinica, si care studiaza in acest scop procesele fizice ale vietii, structurile si functiile organismului, cauzele si mecanismele de producere a bolilor, proprietatiile si legile fundamentale ale fizicii aplicate in medicina pentru diagnosticare, tratare si prevenire bolilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică medicală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Perioada de susținere a probelor sesiunea iulie: 02.07.2018-24.07.2018.

Perioada de susținere a probelor sesiunea septembrie: 03.09.2018-12.09.2018.

Admiterea la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara în ciclul de studii universitare de licenţă, se face prin parcurgerea de către candidația două probe de concurs, şi anume : 

- Proba 1: Interviu motivaţional, pe baza unei scrisori de intenţie (în prealabil completată după un formular pus la dispoziţia candidaţilor sau prin completarea ei la momentul înscrierii la concurs).
Aceasta probă se va desfaşura pe tot parcurul perioadei de înscriere (conform programului mai jos detaliat) în momentul depunerii dsarului de concurs. Interviul va fi efectuat de un membru al comisiei de admitere (decan, prodecan sau un alt membru desemnat de preşedintele comisiei). 
Proba se va evalua cu calificativul admis/respins. Modelul scrisorii de intenţie se găseste în Anexa 1 a prezentei metodologii şi va putea fi descărcată de pe site-ul facultăţii la http://www.physics.uvt.ro – Admitere;
Interviul motivațional se poate desfășura utilizând și mijloace electronice care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, doar în cazuri excepționale, pe baza unei cereri aprobate de comisia de admitere. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.

Proba a 2-a constând în Concurs de dosare, pe domeniul de licenţă Fizică şi în funcţie de opţiunile exprimate pe specializări. Domeniu de studiu cuprinde trei specializări.

Înmatricularea olimpicilor: candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale, naţionale şi pe grupe de tări pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numarului de locuri alocate de catre Ministerul Educației Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, fiind admişi cu nota 10 (zece). Se au in vedere:
• distincţiile la olimpiadele școlare internaţionale;
• premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.N.C.S., în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
• premiile I, II, III la olimpiadele şcolare la nivel naţional sau pe grupe de tări în anii, la disciplinele care se studiaza numai în clasele a IX-a şi a X-a.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor - martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.

 • Candidaţii care solicită scutirea de taxa de admitere vor anexa la înscriere:
 • - cererea de scutire de taxă adresată conducerii facultății
  - copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi).
  - adeverinţa de la Casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie).
  - copie legalizată după certificatul de revoluţionar al părintelui.
  - adeverinţa din care să rezulte că susţinătorii legali sunt cadre didactice sau încadraţi în Universitatea de Vest din Timişoara.
 • Desfăşurarea concursului de admitere: La Facultatea de Fizică, concursul de admitere se desfaşoară pe baza dosarului depus de candidaţi, ordinea în care se vor ocupa locurile bugetate (şi se vor acorda granturile de studiu) şi cele cu taxă. În cazul candidaţilor la concursul de admitere la Facultatea de Fizică, absolvenţi cu diploma de bacalaureat, media de concurs este media obţinută la examenul de bacalaureat (cu excepţia cazurilor prevăzute la Articolele 10 şi 11 din prezenta Metodologie).
 • În cazul egalităţii a doi sau mai mulţi candidaţi (pe acelaşi loc) departajarea se va face în funcţie de acea notă dintre probele la bacalaureat având relevanţă pentru Facultatea de Fizica (fizică, matematică, chimie, informatică sau o disciplină tehnică – la alegerea candidatului).
 • Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 28/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Anexa nr. 2
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Fizică moleculară şi căldură
Electricitate şi magnetism
Oscilații și unde
Mecanică
Matematică (Ecuațiile diferențiale ale fizicii matematice)
Fizică experimentală sau prelucrarea datelor fizice (Curs opțional)
Algoritmi și programare sau Arhitectura calculatoarelor (Curs opțional)
Practică
Discipline complementare (Matematică (Analiză matematică şi algebră), Chimie general, Limba străină, Educație fizică și sport)
Discipline facultative (Fizică general, Matematică general, Voluntariat, Introducere în programare şi utilizarea calculatorului, Complemente de fizică, Voluntariat)
Anul 2
Fizica atomului și molecule
Mecanică cuantică
Electrodinamică
Electronică
Mecanică teoretică
Fizica nucleului
Fizică computațională sau Metode numerice și simulare în fizică (Curs opțional)
Practică
Discipline complementare (Limbi străine, Educație fizică)
Discipline facultative (Voluntariat, Fizica mediului)
Anul 3
Termodinamică și fizică statistică
Biofizică generală
Fizica solidului și a semiconductoarelor
Detectori, dozimetrie şi radioprotecţie
Radiologie şi imagistică medicală
Aplicaţii ale plasmei în medicină
Aparatură medicală
Anatomia şi fiziologia omului
Modelarea numerică a proceselor biologice
Practică (Metodologia elaborării lucrării de licenţă)
Disciplină facultativă: Voluntariat

Facultatea de Fizică

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Fizică a luat ființă, începând cu anul universitar 1962/1963 cu o singură secție, de Fizică-zi, cu durată studiilor de 5 ani și specializarea Electroradiofizica. În 1990 Facultatea de Fizică se desprinde de Facultatea de Științe ale Naturii cu secțiile vechi, de Fizică-zi și Fizică-seral, și devine cadrul în care se reînființează, în 1991, secția de Fizică-Chimie. Începând din acest moment, Facultatea de Fizică devine o comunitate distinctă, a cărei membri își desfășoară activitatea în deplină autonomie și libertate academică, în spațiul universitar propriu.

Facultatea de Fizică are în principal misiunea de a pregăti specialiști în fizică (profesori, cercetători, fizicieni, ingineri fizicieni) și, după crearea specializărilor de Fizică-Chimie și Fizică-Informatică, și specialiști cu dublă specializare (Fizică și Chimie, respectiv Fizică și Informatică). În urma unei îndelungate experiențe atât în plan didactic cât și științific, facultatea este capabilă sa dea o calificare superioară, prin direcțiile sale de specializare și prin doctorat, viitorilor fizicieni, cercetători științifici și cadre didactice universitare.

Facultatea își propune să modernizeze, în continuare, procesul de învățământ și să devină un puternic centru de cercetare științifică fundamentală și aplicativă din domeniul fizicii. 

Specializările actuale din cadrul Facultății de Fizică sunt apreciate ca specializări de viitor, corespunzând necesităților actuale și viitoare, pentru procesul de învățământ și mediul economic și de cercetare în care își pot desfășura activitatea absolvenții facultății.

Cadre didactice: 39

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație