Chimia şi biochimia heterociclurilor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe Generale:

- Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compuşilor chimici şi biochimici;           

- Efectuarea de experimente, aplicarea riguroasă a metodelor de analiză şi interpretarea rezultatelor, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, efectuarea de analize în laboratoare cu caracter medical;

- Abordarea transdisciplinară a unor teme din domeniul chimiei şi biochimiei;       

- Proiectarea didactică şi aplicarea acesteia pentru disciplina de studiu Chimie;

- Obţinerea, reactivitatea, caracterizarea, precum şi aplicaţiile practice ale unor compuşi heterociclici;           

- Managementul laboratoarelor şi asigurarea calităţii.

Competenţe de Specialitate:

- Analiza critică, recunoaşterea şi descrierea conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodelor şi modelelor specifice  privitoare la structura şi reactivitatea compuşilor heterociclici;

- Analiza critică, identificarea metodelor şi/sau tehnicilor, a materialelor, substanţelor şi aparaturii necesare, precum şi interpretarea rezultatelor, pentru efectuarea unor experimente de laborator din domeniul chimiei şi biochimiei compuşilor heterociclici;

- Analiza critică si identificarea aspectelor transdisciplinare cu domenii conexe chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici (medicina, biologie, farmacie, toxicologie.);   

- Implementarea principiilor teoretice şi practice ale activităţilor educaţionale  în perfecţionarea profesională în domeniul chimiei si biochimiei compuşilor heterociclici;

- Identificarea şi folosirea corespunzătoare a metodelor şi procedeelor experimentale cu privire la  obţinerea, reactivitatea şi caracterizarea compuşilor heterociclici;         

- Identificarea utilizărilor posibile pentru diferite clase de compuşi heterociclici. Utilizarea unor criterii şi standarde specifice de evaluare a gradului de aplicabilitate a compuşilor heterociclici.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Chimie

Locuri disponibile (total): 37

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 500 lei

Descriere

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

- 60% media obţinută la examenul de licenţă

- 40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini)

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate.

Notă: Numărul de locuri disponibile afișat, precum și numărul de candidați este valabil pentru toate specializările domeniului Chimie.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Da Proba orala Scrisoare de intenție

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Chimie organică avansată
Chimie anorganică avansată
Alcaloizi
Sinteza și caracterizarea polipeptidelor
Practica chimiei heterociclurilor I
Capitole speciale de chimie fizică
Coloranți cu schelet heterociclic
Practica chimiei heterociclurilor II
Compuși heterociclici biologic activi (disciplină optională)
Cristalochimie (disciplină optională)
Senzori chimici și biochimic (disciplină opțională)
Compuși naturali (disciplină optională)
Analiza structurală anorganică (disciplină opțională)
Transformări de faza în atmosferă, hidrosferă și litosferă (disciplină opțională)
Practica tehnologica (disciplină facultativă)
Anul 2
Medicamente de biosinteză cu schelet heterociclic
Capitole speciale de chimia compușilor heterociclici
Analiza structurală organică
Sinteză organică fină I
Managementul calității în analiza chimică. Reglementări ISO
Strategii în sinteză organică
Sinteză organică fină I
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
Utilizarea compușilor organo-metaloidici în sinteza organică (disciplină opțională)
Catalizatori și procese catalitice avansate/curate (disciplină opționale)
Environmetrie (disciplină optională)
Transpozitii moleculare (disciplină opțională)
Substanțe anorganice nanoporoas (disciplină opțională)
Cinetica reacțiilor în lanț (disciplină opțională)
Practică tehnologică (disciplină facultativă)

Descriere

La 26 octombrie 1860 „Chimia anorganică şi organică” exista ca o singură disciplină în cadrul Facultăţii de Filosofie. La 25 noiembrie 1864, s-a înfiinţat Catedra de Fizică şi Chimie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, sub conducerea profesorului Ştefan Micle. În 1878, Catedra de Fizică şi Chimie s-a divizat în Catedra de Fizică condusă de profesorul Ştefan Micle şi Catedra de Chimie, a cărei conducere a fost încredinţată ilustrului savant Petru Poni. Facultatea de profil avea să fie înfiinţată în anul 1948, urmînd ca aceasta să fie înglobată, începînd cu anul 1974, în Institutul Politehnic Iaşi. Din 1990, Facultatea de Chimie a revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

În prezent, facultatea pregăteşte în domeniile Chimie, respectiv Biochimie tehnologică. Datorită pregătirii lor teoretice şi experimentale, absolvenţii de studii universitare şi master se pot adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce le permite să efectueze analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile medicale.

Acordurile de colaborare, încheiate în cadrul programului Socrates, permit studenţilor facultăţii să efectueze stagii de studii la universităţi de renume din străinătate: Universitatea Konstanz, Universitatea Regensburg, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Universitatea Paris-Sud Orsay, Universitatea Poitiers, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologii din Lille, Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Universitatea din Caliari, Universitatea din Calabria, Universitatea Pannon. Biblioteca de Chimie se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 267

Studenți înmatriculați master: 111

Cadre didactice: 38

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 9

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație