Arhitectură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea formează arhitecţi-specialişti care pot activa în proiectare, execuţie, în exploatarea şi întreţinerea construcţiilor, în cercetare şi învăţământ, sau în administraţie. Activitatea sa vizează formarea competenţelor necesare în domeniile – arhitectură, urbanism, restaurări, arhitectura de interior – design.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 93

Locuri disponibile (buget): 92

Locuri disponibile (taxă): 1

Ultima medie (buget): 8.0

Ultima medie (taxă): 8.6

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Metoda de selectieCONCURS (desen tehnic și liber)

La Facultatea de Arhitectură “G.M.Cantacuzino”, media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notei obţinute la proba de concurs. Desen tehnic şi desen liber şi a mediei de la bacalaureat, după formula:

MA = DESEN x 0,8 + BACALAUREAT x 0,2

Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci)

Condiții speciale de admitere:

Candidaţii care au obţinut în timpul studiilor liceale distincţii (premiul 1,2,3) la olimpiade/concursuri naţionale de profil Arhitectură, agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale sau internaţionale în domeniul Arhitectură, sunt admişi fără concurs şi fără plata taxei de înscriere.

Proba de DESEN TEHNIC şi DESEN LIBER  se va susţine în ziua de 13 iulie 2018, în sălile din corpul de Arhitectură  (corp A), repartizate concursului.

Candidaţii se vor prezenta în săli la ora 9:00, având asupra lor următoarele:

 • buletinul de identitate
 • legitimaţia de concurs
 • instrumente pentru desen:
  • creioane  normale sau mecanice cu mine HB….6B, adecvate probelor de desen tehnic şi desen liber
  • radiere albe normale
  • gumă plastică
  • echere de 45o şi 60o
  • teu şi rigle
  • compas
  • raportor, florar

Durata probei este de 5 ore de la anunţarea subiectelor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 20/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu 80% Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Proiectare de arhitectură
ReprezentărI
Istoria arhitecturii universale
Teoria arhitecturi
Modele matematice în arhitectură
Tehnologia informaţiei
Geometrie descriptivă
Materiale de construcţii
Construcții
Evoluția așezărilor umane
Limbi străine
Educație fizică
Practică
Anul 2
Proiectare de arhitectură
Reprezentări
Istoria arhitecturii universale
Istoria arhitecturii moderne
Teoria arhitecturii
Metodologia spațiului arhitectural
Locuire
Perspectiva
Proiectare asistată de calculator
Construcții
Mecanica construcțiilor
Bazele proiectării urbane
Limbă străină
Educație fizică
Practică
Anul 3
Proiectare de arhitectură
Istoria arhitecturii moderne
Istoria arhitecturii româneşti
Programe de arhitectură
Semn, semnificaţie în arhitectură
Arhitectură de interior. Mobilier
Finisaje
Teoria structurilor
Instalații
Proiecte tehnice
Proiecte de urbanism
Practică
Opționale (Doctrine urbanistice, Antropologia spaţiului urban, Istoria artei moderne și contemporane. Doctrine în arhitectura modernă, Tehnologie arhitecturală, Lucrări tehnico-edilitare, Proiectare asistată de calculator, Grafică pe calculator)
Anul 4
Proiectare complexă de arhitectură
Istoria arhitecturii româneşti
Restaurări
Fizica construcţiilor
Teoria structurilor
Structuri urbane
Practică (Proiect tehnic)
Opționale (Sociologie urbană, Arhitectura, oraș, societate, Ecologie urbană, Dezvoltare durabilă urbană, Semn, semnificaţie în arhitectură, Limbaj şi comunicare în arhitectură, Proiecte tehnice, Proiectare asistată de calculator, Reabilitare arhitecturală, Renovare urbană, Axiologia arhitecturii, Psihologia spațiului construit, Metode de restaurare, Arhitectura spațiului eclezial)
Discipline facultative (Proiecte restaurări, Fizica constructiilor, Proiecte urbanism)
Anul 5
Proiectare complexă de arhitectură
Estetică
Compoziție urbană
Legislație în arhitectură și urbanism
Peisagistică
Opționale (Design, Compoziție ambientală, Eficiență economică, Economia proiectării, Proiect de urbanism, Proiect tehnic, Arhitectură ecologică, Tratamente speciale, Structuri speciale, Arhitectură durabilă, Tehnici de comunicare, Antropologie, Marketing în arhitectura de interior, Amenajarea teritoriului)
Discipline facultative (Proiecte arhitectură de interior, Proiecte tehnice, Proiecte urbanism)
Anul 6
Practică profesională de proiectare (fără îndrumare didactică)
Practică prediplomă (cu îndrumare didactică)
Prediplomă şi disertaţie
Proiect de diplomă

Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Arhitectură, având sarcini didactice şi de cercetare-proiectare, formează arhitecţi-specialişti care pot activa în proiectare, execuţie, în exploatarea şi întreţinerea construcţiilor, în cercetare si învăţământ, sau în administraţie. Activitatea sa vizează formarea competentelor necesare în domeniile – arhitectura, urbanism, restaurări, arhitectura de interior – design, cu precădere pentru judeţele din Moldova, aceasta fiind şi raţiunea reînfiinţării specializării în 1990; într-adevăr, deşi unii absolvenţi s-au angajat în alte zone (inclusiv în Bucureşti sau în străinatate), majoritatea lor activează în localităţi din Moldova.

Cadre didactice: 37

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură/Universitatea din Oradea

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism/Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație