Informatică (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Piața muncii solicită specialiști calificați în informatică, iar acest program oferă o abordare coerentă combinând cunoștințele teoretice cu tehnologiile moderne și munca practică. Curricula este elaborată folosind paradigma ”cercetător-practicant”, fiind inspirată din alte programe de informatică din Europa. Domenii de studiu: Fundamentele Informaticii, Fundamentele matematicii, Inginerie Software, Inteligență Artificială, Tehnologii de Programare.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 88

Locuri disponibile (taxă): 12

Ultima medie (buget): 7.5

Ultima medie (taxă): 7.36

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

acultatea de Matematică şi Informatică nu intenţionează să organizeze concurs de admitere ȋn sesiunea septembrie 2018.

 Criterii de departajare:

Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:

  1. Media generală de la bacalaureat.
  2. Nota de Matematică (M_mate-info, M_şt-nat, M1, M2, sau echivalent mai vechi) sau Informatică de la bacalaureat (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus, se consideră notele pe subiecte (ȋn ordinea subiectul B, subiectul A) de la proba scrisă sau concursul Mate-Info UBB.
  3. Media de la disciplina Matematică din liceu: (clasa 9 + clasa 10 + clasa 11 + clasa 12)/4. Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.

 Procedura de clasificare:

Sunt declaraţi admişi candidaţii situaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort.

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere o singură dată, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, Botanice şi numai cu condiţia depunerii diplomei de bacalaureat in original la dosarul de concurs. La înscriere, aceşti candidaţi sunt obligaţi să declare dacă s-au mai înscris la o altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior şi că nu au mai beneficiat de scutirea de taxă de ȋnscriere.

Concursul Mate-Info UBB (organizat de facultate în data de 25 martie 2018) dă posibilitatea candidaţilor de a înlocui proba scrisă. Nota obţinută la concurs (dacă este cel puţin 6) se poate folosi (la cererea candidatului) ca şi notă la proba scrisă de concurs. Alegerea între preluarea notei de la concursul Mate-Info UBB sau participarea la proba scrisă se face de către candidat la înscriere la concursului de admitere.

Candidaţii cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale de Matematică, Informatică sau Astronomie, precum şi concursul Mate-Info UBB sunt declaraţi admişi cu media 10 (conform listei A din Anexa 2 – Facilităţi).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: 15/07/2018

Perioadă rezultate: 17/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da 100% Da Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da 100% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință de înscriere la prima facultate dacă este cazul
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație din care să reiasă calitatea de student
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă de preînscriere online
Fișă înscriere
Anul 1
Sisteme dinamice
Algoritmica grafelor
Fundamentele pedagogiei
Structuri de date și algoritmi
Programare orientată obiect
Sisteme de operare
Geometrie
Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică și informatică
Anul 2
Rețele de calculatoare
Grafică pe calculator
Sisteme dinamice
Didactica specialității
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Inteligență artificială
Limba engleză (2)
Programare Web
Anul 3
Verificarea și validarea sistemelor soft
Tehnici de optimizare
Probleme practice de sisteme de operare și rețele de calculatoare
Fractali
Metode avansate de programare functionala
Inteligență artificială
Astronomie computațională
Istoria informaticii
Probleme practice de sisteme de operare si retele de calculatoare
Teoria informatiei
Programare IoS
Managementul clasei de elevi
Microcontroleri

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

La Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca se îmbină armonios menirea didactică cu excelenţa ştiinţifică. Dar toate acestea nu se puteau face daca nu aveam o istorie străveche, o tradiţie în activitatea ştiinţifică de înalt nivel şi, mai ales, dascăli minunaţi.

La sfârşitul anului 2013 (mai exact la jumătatea lunii noiembrie), Academic Ranking of World Universities in Mathematics – 2013 anunţa că domeniul de ştiinţă Matematică de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca se situează pe poziţia 101-150 în topul Shanghai al universităţilor lumii. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin domeniul Matematică, devine astfel prima universitate din România prezentă în cel mai prestigios top mondial al universităţilor, topul Shanghai. Această clasare vine ca o recunoaştere a valorii şcolii româneşti de matematică în general şi a şcolii de matematică din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; în particular. Intrarea în acest top reprezintă o performanţă remarcabilă, ţinând cont de finanţarea superioară pe domeniul cercetării de care beneficiază alte universităţi prezente în topul Shanghai.

Cadre didactice: 63

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație