Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor vizează pregătirea temeinică a studenţilor şi formarea de competenţe care să le confere acestora statutul de profesionaliști cu o înaltă calificare pentru industria modei, cercetare și învăţământ. Absolvenților acestei specializări li se deschide o multitudine de opțiuni pentru a demonstra că ideile creatoare si inovatoare pot fi puse în practică cu succes, adăugând astfel valoare produselor textile care ne fac viața mai frumoasă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cerere de înscriere
Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
Diploma de licenţă; doar pentru master
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Statistică matematică
Grafică asistată de calculator I
Informatică aplicată I, II
Chimie I, II
Materii prime pentru textile pielărie I
Fizică
Inginerie generală în textile pielărie I, II
Electrotehnică, electronică şi automatizări
Educație fizică și sport I, II
Opționale (Inginerie mecanică, Bazele designului industrial, Limbă străină I, II) Discipline facultative (A 2-a limbă străină I, II, Desen liber)
Anul 2
Analiză matematică
Grafică asistată de calculator II
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
Marketing
Metrologie în textile-pielărie
Structuri textile - fire
Structuri textile - nețesute
Structuri textile - țesături
Structuri textile - tricoturi
Comunicare și negociere în afaceri
Educație fizică și sport III, IV
Practică
Opționale (Fibre textile, Materii prime pentru textile pielărie 2, Confortul și funcțiile produselor vestimentare şi din piele, Elemente de design textil, Structura și proiectarea confecțiilor textile, Structura şi proiectarea încălţămintei şi marochinăriei, Limbă străină I, II)
Discipline facultative (Istoria civilizației, A 2 a limbă străină, Practică în firma simulată)
Anul 3
Design
Bazele tehnologiei tricoturilor I, II
Bazele tehnologiei confecţiilor textile I, II
Tehnologii de tricotare - mașini rectilinii I
Tehnologii de tricotare - mașini circulare
Tehnologii pentru confecţii textile
Construcția și modelarea îmbrăcămintei
Proiectarea structurilor tricotate
Proiectare asistată de calculator în confecții I
Practică
Opționale (Elemente de proiectare a mașinilor textile – tricotaje, Elemente de proiectare a mașinilor textile –confecții)
Discipline facultative (Desen artistic, Desen de modă, Marketing internaţional, Elemente de contabilitate)
Anul 4
Management
Finisarea produselor textile
Tehnologii de tricotare - mașini rectilinii II
Proiectarea proceselor tehnologice pentru confecţii textile
Procese şi utilaje pentru confecţii textile I
Proiectare asistată de calculator în tricotaje
Proiectare asistată de calculator în confecții II
Asigurarea calității – tricotaje / confecții
Managementul ciclului de viață al produsului
Realizarea prototipurilor pentru proiectul de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Opționale (Fabricaţie asistată de calculator în tricotaje, Creaţia şi designul confecţiilor textile, Tehnologii pentru tricoturi funcţionale, Proiectarea sistemelor de fabricatie pentru confectii textile, Procese şi utilaje pentru confecţii textile II, Dezv.tehnologiei de tricotare)
Discipline facultative (Legislaţia agenţilor economici, Studiul timpului şi normarea muncii, Corespondenţă de afaceri, Antreprenoriat)

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial din Iaşi îşi asumă misiunea de a forma INGINERI și MANAGERI care vor avea competenţe tehnice, tehnologice, economice şi manageriale, specialiști capabili să se adapteze cerinţelor unei economiei globale şi noilor tehnologii, cu șanse reale în competiţia de pe piaţa europeană a forţei de muncă.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație