Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cei douazeci și doi de ani de existență, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a devenit o prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional și național. Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare, prin proiectele derulate de facultatea noastră cu Banca Națională a României și cu alte legături cu mediul de afaceri, suntem implicaţi activ în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale. Facultatea de Știinte Economice se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de promotori ai schimbării organizațiilor în spiritul modern al businessului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Ultima medie (taxă): 6.15

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se organizează pe locurile repartizate fiecărui domeniu de studii în parte.

  1. pentru programele de studii cu predare în limba română criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1:Candidaţii la concursul de admitere vor depune la momentul înscrierii pe platforma on-line, o scrisoare de intenţie, privind alegerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, datată şi semnată de candidat, care va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba română.

Criteriul 2:Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1după media generală de admitere.

Media generală de admitere este MEDIA OBŢINUTĂ LA BACALAUREAT.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc la forma de învăţământ fără taxă sau la forma de învăţământ cu taxă sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, departajarea acestora se va face după următoarele criterii:

  1. media anilor de liceu
  2. nota obţinută la bacalaureat la proba scrisă de limba şi literatura română;
  3. pentru programele de studii cu predare în limba engleză criteriile de admitere sunt următoarele:

Criteriul 1:candidaţii trebuie să deţină certificat de competenţă lingvisticăpentru limba engleză, recunoscut la nivel naţional/internaţional,(CAMBRIDGE, IELTS sau TOEFL) sau Certificat de competenţă lingvistică obţinut la examenul de bacalaureat sau certificat de competenţă lingvistică obţinut prin susţinerea şi promovarea probei de competenţă lingvistică de limba engleză organizată de UOC.Nivelul minim admis este B1. Sunt exceptate persoanele care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba engleză şi care dovedesc cu documente şcolare că au urmat cursurile în această limbă.

Criteriul 2:Candidaţii la concursul de admitere vor depune, la momentul înscrierii on-line, o scrisoare de intenţie (maxim o pagină) care trebuie să conţină motivarea alegerii programului de studii vizat, datată şi semnată de candidat. Aceasta va fi evaluată prin calificativul admis/respins. Scrisoarea de intenţieconstituie probă de admitere. Aceasta trebuie elaborată în limba engleză (Anexa 2).

Criteriul 3:ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1după media generală de admitere.

Media generală de admitere estemedia obţinută la bacalaureat sau echivalentă sau media anilor de liceu pentru candidaţii din ţările în care nu se susţine bacalaureat.

În situaţia în care pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu medii egale, se folosesc două criterii de departajare în următoarea ordine:

1. media ultimului an de liceu;

2. media penultimului an de liceu;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 20/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 11/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere.
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
declarație RGDP
Anul 1
Microeconomie
Macroeconomie
Matematici aplicate în economie
Bazele informaticii
Bazele contabilitații
Comunicare și corespondență comercială în limba straină I (engleză, franceză, germană)
Management
Drept
Fundamentele stiintei marfurilor
Sisteme informaționale și aplicații informaționale în administrarea afacerilor
Economia intreprinderii
Educație fizică Finanțe
Comunicare și corespondența comercială în limba straină II (engleza, franceza, germana) Asigurări și reasigurări
Anul 2
Econometrie
Tehnica operațiunilor de turism
Economia comerțului
Mărfuri alimentare și securitatea consumatorilor
Marketing
Statistică
Economia serviciilor
Comunicare și corespondență comercială în limba straină I (engleză, franceză, germană)
Contabilitate în turism, comerț și servicii
Educație fizică
Doctrine
Comerț electronic
Economia turismului
Managementul relațiilor cu furnizorii și clienții
Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorilor
Practică de specialitate
Tehnici promoționale
Comunicare comercială
Anul 3
Logistică și distribuția mărfurilor
Tehnici comerciale
Analiză economico-financiară
Ecoturism și turism rural
Comunicare și corespondența comercială în limba straină I (engleză, franceză, germană)
Managementul calității
Comunicare și corespondența comercială în limba straină II (engleza, franceza, germana)
Tehnica operațiunilor de comerț exterior
Economie europeană
Resurse și destinații turistice
Managementul firmei
Cercetari de marketing

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

În cei douazeci și doi de ani de existență, Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța a devenit o prezență activă, recunoscută în învățământul superior din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional și național. Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare, prin proiectele derulate de facultatea noastră cu Banca Națională a României și cu alte legături cu mediul de afaceri, suntem implicaţi activ în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale. Facultatea de Știinte Economice se angajează să ofere programe academice de înaltă calitate la nivel de licență și masterat, prin care să îi pregătească pe studenți să obțină cariere de succes și să își asume responsabilitatea de promotori ai schimbării organizațiilor în spiritul modern al businessului.

Cadre didactice: 53

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație