Consiliere de mediu
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program de studii masterale a fost lansat în anul 2008 şi se adresează unui grup foarte larg de absolvenţi de învăţământ superior din domeniul ştiinţelor naturii, agronomie şi silvicultură, dar şi din cadrul ştiinţelor umane (sociologie, psihologie, asistenţă socială, etc.) sau învăţământului tehnic, în programa de studiu fiind prevăzute discipline de „cultură ecologică”.


Disciplinele din planul de învăţământ asigură absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică, dar şi competenţe în comunicare şi educaţie, asigurând o schimbare a atitudinii şi comportamentului cotidian. Absolvenţii vor deţine o imagine de ansamblu asupra complexităţii problemelor de mediu şi intereselor economice ale societăţii umane, vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele de mediu, însuşindu-şi metodologia soluţionării problemelor de mediu, elaborării unor strategii de intervenţie şi gestionare a problemelor de mediu.

Consilierul de mediu este un specialist cu o pregătire multidisciplinară, care joacă rolul de coordonator al unei echipe de specialişti din domenii diferite, fiind, în egală măsură, apt:

  • să medieze relaţiile şi interesele unor parteneri, să asigure punţile de formare a unor parteneriate „pentru binele tuturor”,
  • să introducă problematica mediului şi prevenirii eventualelor probleme de mediu în proiectarea şi desfăşurarea dezvoltării locale şi regionale,
  • să ajute în demersul de luare a unor decizii prin propunerea mai multor soluţii posibile,
  • să fundamenteze bazele elaborării unor proiecte de mediu, a studiilor de impact şi auditului de mediu,
  • să sensibilizeze şi să iniţieze programe de educaţie şi informare a publicului larg şi a factorilor decizionali de diferite niveluri.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ştiinţa mediului

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 7.61

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la proba orală – interviu.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii color(tip buletin)
Adeverință de student (a doua facultate)
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de căsătorie–original și copie
Certificat de naștere–original și copie
Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Curriculum vitae Europass;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă/adeverință de licență
Dosar plic
Fișa de înscriere (se completează la înscriere)
Foaie matricolă (original/copie)
Scrisoare de intenție;
adeverință medicală tip;
Anul 1
Ecosisteme şi factori de risc
Poluarea mediului - evaluare şi gestionare
Reconstrucţie ecologică
Comunicare de mediu
Legislaţie, politici și strategii de mediu
Studiile de impact și auditul de mediu
Bioindicatori ai calităţii mediului
Principiile eco-turismului
Mediul şi planurile de amenajare teritorială
Tipologia și etica cercetării științifice
Practică de cercetare de specialitate
Anul 2
Etici de mediu
Educație pentru dezvoltare durabilă
Dezvoltarea durabilă și managementul problemelor de mediu
Managementul animalelor sinantrope și antropofile
Circuitul xenobioticelor în natură
Comunitățile locale și ariile protejate
Răspândirea și controlul plantelor segetale și ruderale
Calitatea vieții în ecosistemul antropic
Managementul proiectelor de mediu
Practică de cercetare şi redactare a lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație