Inginerie și management în fabricația mașinilor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea îşi propune să dezvolte specialişti versatili cu o cunoaştere solidă şi o înţelegere amplă a tehnologilor, a fabricaţiei, a aspectelor creative ale proiectării precum şi o capacitate ridicată de a utiliza eficient cunoştinţele economice şi de management industrial; - Să pregătească specialişti în domeniul fabricaţiei, în spiritul economiei de piaţă şi de cooperare europeană; - Să familiarizeze studeţii cu utilizarea mijloacelor moderne de management ale întreprinderii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza notelor obţinute la examenul de diplomă şi din interviu.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = 0,7 • MD +0,3 • MC

unde:

MB– este media obtinută la examenul de diplomă;

MC – este media obtinută la proba de verificarea a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

Interviu iulie - 02-27.07.2018.

Proba de verificarea a cunoștințelor specifice domeniului de studiu va consta în prezentarea liberă a unui eseu, în maxim 4-5 minute, privind motivația și așteptările candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze, fiecare membru a comisiei putând formula o întrebare pentru a se edifica asupra originalității eseului sau asupra altui aspect legat de cerințele cursurilor de masterat din Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Nota la interviu va fi media notelor acordate de membrii comisiei.

Repartizarea pe opțiuni a candidaților declarați admiși se va face în funcție de Media de Admitere, în ordine descrescătoare, la prima opțiune exprimată în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

Pentru scutirea de taxă pot fi atașate la dosar, după caz: 

1. Adeverință eliberată de unitatea de învățâmânt și vizată de inspectoratul școlar județean în cazul copiilor a căror părinți sunt cadre didactice în învățământul preuniversitar;

2. Adeverință eliberată de instituția de învățământ superior în cazul copiilor a căror părinți sunt cadre didactice universitare sau angajați ai Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” Iași;

3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al părinților sau adeverință eliberată de Centrul de plasament în cazul copiilor orfani sau asistați). 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 27/07/2018

Perioadă rezultate: de la 28/07/2018 până la 07/09/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă rezultate: de la 16/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 30% Nu Proba orala Verificarea a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Managementul proiectelor tehnice
Managementul sistemelor informaţionale de gestiune a fabricaţiei
Managementul calităţii totale
Tehnologii speciale de prelucrare
Managementul operatiilor
Modelarea şi simularea sistemelor de fabricaţie
Analiză cu element finit în ingineria mecanică
Management financiar şi elaborarea bugetelor
Anul 2
Tehnologii avansate de prelucrare mecanică şi asamblare
Managementul strategic al fabricaţiei mecanice
Inovare Tehnologică Sisteme de fabricaţie asistate de calculator
Managementul inovării produselor şi proceselor Tehnologii de fabricaţie asistate de calculator
Bazele cercetarii stiintifice
Baze de date tehnice
Managementul resurselor umane
Comunicare profesionala

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial asigură formarea de specialiști într-un domeniu de foarte mare importantă pentru dezvoltarea țării. Facultatea noastră a luat ființă în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, că urmare a evoluției firești a activității academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultății de Mecanică înființată în Octombrie 1948. ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU DIN 25.10.2005, ținând cont de domeniile de învățământ și cercetare actuale ale facultății, s-a hotărât schimbarea numelui facultății în Construcții de Mașini și Management Industrial. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: tehnologia construcțiilor de mașini, mașini a€“ unelte și sisteme de producție, ingineria sudării, mecanică fină și nanotehnologii, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie economică în domeniul mecanic. De asemenea, sunt oferite șase programe de studii universitare de masterat în specializările: Tehnologii avansate de fabricație, Managementul și tehnologia produicției, Concepția și fabricația asistat de calculator, Inginerie și management în fabricația mecanică, Sisteme micromecanice, Mecanică fluidelor aplicată. Facultatea asigură o paletă largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât și în orice altă întreprindere. Prin planuri de învățământ flexibile se sigură o competență inginerească și domenii conexe construcției de mașini, cunoștințele acumulate permițând soluționarea unor probleme privind tehnologiile de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor tehnologice, proiectarea și exploatarea echipamentelor, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc. De asemenea, o parte dintre inginerii pregătiți de facultatea noastră sunt încadrați că profesori ingineri în școli și licee.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație