Biologia dezvoltării
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program de studii masterale funcţionează începând din anul 2008 şi are ca obiectiv fundamental abordarea interdisciplinară a dezvoltării ontogenetice şi filogenetice a organismelor vii, fiind focalizat asupra mecanismelor integrative ale dezvoltării acestora în mediul biotic şi abiotic de viaţă, modificat pe parcursul etapelor istorice ale apariţiei vieţii pe Terra. 


Perspective pentru absolvenţi

  1. Formarea de cadre specializate pentru derularea activităţilor de cercetare cu reale posibilităţi de integrare în sistemul naţional de cercetare şi cu deschidere spre sistemul internaţional ştiinţific de profil.
  2. Dezvoltarea unor nuclee de cercetare ştiinţifică capabile să se conexeze cu tematica de cercetare europeană în cadrul programelor ştiinţifice internaţionale regionale şi în cadrul Programului Cadru al Uniunii Europene (PC7 etc.).
  3. Formarea de cadre specializate capabile să îşi desfăşoare activitatea în sistemul de învăţământ superior a cărui componentă de cercetare devine de o reală importanţă în asigurarea calităţii de instruire a tinerei generaţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

ACEST PROGRAM NU S-A REALIZAT ÎN ANUL 2018.

 

Media de admitere:

  • 60% Media examenului de licenţă;
  • 40% nota obținută la prezentarea unui CV și a scrisorii de intenție.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate.

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 6 (șase), atât pentru învățământul fără taxă, cât și pentru învățământul cu taxă.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Da Proba orala CV + Scrisoare de intenție

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Concepte fundamentale ale dezvoltării la nivel molecular
Controlul genic al ciclului celular
Biogeneza și dinamica structurilor celulare
Biologia celulelor animale normale și tumorale
Biomodelare
Direcții aplicative ale teoriei sistematice în biologia vegetală și animală
Citodiferențiere și Morfogeneza vegetală și animală
Blastogenie vegetală
Organisme transgenice
Tehnici de lucru în microscopia fotonică și electronică
Anul 2
Organizare și evoluție în lumea vie
Diversitatea nutriției și reproducerii în regnurile Monera și Protista
Particularități în nutriția și reproducerea fungilor
Substanțe bioregulatoare implicate în dezvoltarea organismelor vii
Simbioza - motor al evolutiei în lumea vie
Sisteme și mecanisme de autoreglare la plante
Niveluri de integrare la plante și animale
Dezvoltarea organismelor vegetale și animale în condiții de stres
Principii de cronobiologie
Magnum practicum
Practica de cercetare, documentare și redactare a lucrării de disertație (4 săptămâni) (facultativ)

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație