Resurse umane
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu de licenţă Resurse umane are o misiune şi obiective în concordanţă cu valorile academice, cu autonomia universitară ce implică responsabilitate şi răspundere publică pentru educaţia oferită şi resursele utilizate în acest scop, precum şi în concordanţă cu principiile morale. El se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, precum şi celor care lucrează în domeniul resurselor umane sau care au tangenţă cu resursele umane. Cu toţii vor dobândi, la absolvirea acestui program, competenţe, abilităţi şi cunoştinţe care să le permită eficientizarea resurselor umane, creşterea contribuţiei acestora la succesul organizaţiei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Resurse umane

Locuri disponibile (total): 65

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere: Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaților în caz de egalitate a mediei: nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

Mențiune: Numărul locurilor bugetate/cu taxă se poate modifica - în limita capacității de școlarizare/total locuri scoase la concurs - în cazul în care se înscriu la concursul de admitere și sunt declarați admiși fără taxă:

- candidați absolvenți ai liceelor situate în mediul rural (54 locuri pe universitate);

- candidați de etnie rromă (30 de locuri pe universitate);

- candidați români de pretutindeni.

Sunt scutiți de la plata taxei la admitere următorii candidaţi (având vârsta sub 25 de ani):

 - orfanii;

- cei aflaţi în centre de plasament sau case de tip familial;

- cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

- cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

- cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare, la concursuri naţionale sau internaţionale. (Scutirea de plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi la înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile de mai sus).

Mai multe detalii despre admitere găsiți aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații orfani de ambii părinţi - copie simplă însoţită de originale pentru conformitate, după certificatele de deces ale părinților;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sociologie
Metodologia cercetării sociale
Fundamentele psihologiei
Statistică descriptivă univariată
Resurse umane
Limbă străină I
Educaţie fizică I
Metode și tehnici de cercetare socială
Prelucrarea şi analiza informatizată a datelor în sociologie şi asistenţă socială
Economie
Practică de specialitate I
Limbă străină II
Calitatea vieţii
Sociologia culturii contemporane
Educaţie fizică II
Anul 2
Demografie
Psihologie aplicată în selecţia de personal
Analiza si întocmirea documentelor specifice gestionarii resurselor umane
Management
Practica de specialitate III
Limba străină (engleză) III
Politici economice europene în domeniul resurselor umane
Piaţa internaţională a muncii
Educaţie fizică
Psihologia muncii
Microeconomie. Salarizarea personalului
Sociologie economică
Practica de specialitate IV
Limba străină (engleză) IV
Logică si argumentare în spațiul public
Comunităţi rurale şi urbane
Educaţie fizică I
Anul 3
Comportament organizaţional
Sociologia educaţiei
Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi grupurilor vulnerabile
Practică de specialitate
Opțional I (Psihologie socială aplicată, Filosofie socială)
Opțional II (Sociologia religiilor, Marketing social și cercetare de piată)
Consiliere şi orientare în carieră
Managementul proiectelor sociale
Sociologia comunicării
Legislaţia muncii
Opțional III (Introducere în administraţie publică, Politici sociale)
Opțional IV (Managementul conflictelor şi tehnici de negociere, Etica relațiilor de muncă)

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3795/17.04.1995 prin reorganizarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. Catedra de Filosofie şi Ştiinţe Sociale a noii facultăţi a organizat în anul 1996 primele examene de admitere pentru specializări proprii: Psihologie, respectiv Sociologie. În anul 1998 în cadrul facultăţii funcţionau trei catedre cu specific socio-uman: Filosofie, Psihologie şi Sociologie, alături de Istorie şi Geografie. Alte două specializări de licenţă au fost organizate începând cu anul 1999: Asistenţă Socială şi Filosofie. După acreditarea specializărilor Psihologie şi Sociologie în anul universitar 2001-2002, catedrele de Istorie şi Geografie s-au desprins din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, urmând să constituie Facultatea de Istorie-Geografie, modificare consfinţită prin H.G. nr. 410/13.05.2002. Portofoliul facultăţii s-a îmbogăţit în anul 2003 cu o nouă specializare organizată de Catedra de Psihologie, Psihopedagogia specială şi cu un masterat organizat de Catedra de Sociologie-Asistenţă Socială: Managementul Resurselor Umane. În anul 2005, odată cu restructurarea domeniilor academice de studii, ia fiinţă Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, continuatoarea tradiţiei Colegiului Pedagogic de Institutori înfiinţat în 1996, colegiu care organizase anterior specializările Institutor limbă străină şi Desen. În acelaşi an, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a pus bazele unei noi specializări în cadrul Facultăţii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, preluând şi programul de studii Psihopedagogie specială. În prezent (anul universitar 2014-2015), Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are în structura sa trei departamente: Departamentul de Psihologie, Departamentul de Sociologie - Asistenţă Socială şi Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei.Cele trei departamente coordonează şase programe de studii la nivelul studiilor de licenţă: Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Resurse Umane, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar învăţământ (cu frecvenţă -la Oradea şi Beiuş-, cu limba de predare maghiară sau cu frecvenţă redusă). Toate aceste programe de studii sunt acreditate. Programele de studii la nivel de masterat sunt în număr de 8 după cum urmează: Dezvoltare socială şi instituţională, Gestiunea resurselor umane, Managementul serviciilor sociale, Politici publice in asistenta sociala, Economie sociala, Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională si Educatia integrata in invatamantul prescolar si scolar. La nivelul Departamentului de Sociologie-Asistenţă Socială există un program de studii doctorale in domeniul Sociologie, astfel încât, în acest moment, facultatea oferă programe de studii pe toate cele trei cicluri ale invatamantului superior: licenta, masterat si doctorat.

Cadre didactice: 52

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație