Asistență socială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În condiţiile integrării României în structurile Uniunii Europene şi a lărgirii paletei de specializări din învăţământul superior orădean, specializarea Asistenţă Socială pregăteşte absolvenţi licenţiaţi în Asistenţă Socială, specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în domeniile care solicită cunoştinţe şi abilităţi de relaţionare cu oamenii precum şi capacitatea de a sesiza, cunoaşte şi studia problemele sociale. Pregătirea asistenţilor sociali este cu atât mai necesară cu cât în acest domeniu există un număr insuficient de specialişti atât la nivelul judeţului Bihor, cât şi la nivel naţional. Profesia de asistent social are un pronunţat caracter aplicativ multidisciplinar, cu o orientare înalt umanistă, care în ultimele decenii s-a dezvoltat extrem de rapid în contextul extinderii serviciilor publice şi sociale. Ca profil de nivel universitar, Asistenţa Socială are nevoie de cunoştinţe specializate din domenii teoretice fundamentale precum: psihologie socială, sociologie, medicină, psihopatologie, psihoterapie, drept, economie, politici sociale etc.. În acelaşi timp este necesară o practică de tip extensiv şi intensiv care trebuie să conducă la formarea abilităţilor de comunicare, la aplicarea unor strategii, metode şi tehnici specializate de intervenţie activă în diferite situaţii de criză. De asemenea, Asistenţa Socială ca profil universitar presupune însuşirea principiilor şi normelor morale cerute de codul deontologic al profesiei de asistent social.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media examenului de bacalaureat.

Departajarea candidaţilor în caz de egalitate a mediei:

 Nota examenului de limba română la examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în asistenţă socială
Introducere în sociologie
Metodologia cercetării sociale
Statistică descriptivă univariată
Fundamentele psihologiei
Practică de specialitate I
Limbă străină I
Educaţie fizică I
Drept în asistenţă socială
Teorii în asistenţa socială
Politici sociale
Sistemul de asistenţă socială
Deontologia profesiei de asistent social
Prelucrarea şi analiza informatizată a datelor în sociologie şi asistenţă socială
Practică de specialitate II
Practică compactă de specialitate I
Limbă străină II
Educaţie fizică II
Anul 2
Metode în asistenţa socială
Psihologie socială aplicată
Practica de specialitate III
Limba străină (engleză) III
Opțional I (Asistenţa socială a familiei şi copilului, Asistenţa socială a dependenţilor şi a bolnavilor cronici)
Opțional II (Managementul şi evaluarea instituţiilor şi programelor de asistenţă socială, Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii)
Educaţie fizică III
Tehnici de intervenţie în asistenţa socială
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
Practica de specialitate IV
Practica compactă
Limba străină (engleză) IV
Opțional III (Introducere în probaţiune, Asistenţa socială a categoriilor marginale şi a minorităţilor)
Opțional IV (Economie, Comunicare interculturală şi integrare socială)
Educație fizică IV
Anul 3
Integrarea pe piaţa muncii a şomerilor şi grupurilor vulnerabile
Consiliere în asistenţă socială
Practica de specialitate V
Opțional V (Psihosociologia familiei, Elemente de medicină socială, sănătate publică şi planificare familială)
Opțional VI ( Sociologia devianţei, Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi)
Opțional VII (Politici sociale în U.E., Categorii marginalizate organizate în structuri de economie socială)
Practica pedagogică I
Dezvoltare comunitară
Calitatea vieţii
Managementul proiectelor sociale
Psihopatologie
Practica de specialitate VI
Opțional VIII (Diagnoza socială, evaluarea programelor şi soluţionarea problemelor sociale, Voluntariat în asistenţă socială)
Opțional IX (Introducere în administraţie publică, Consiliere şi orientare în carieră )
Opțional X (Sociologie economică, Sociologia comunităţilor rurale şi urbane )
Practica pedagogică II
Evaluare finală portofoliu didactic

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3795/17.04.1995 prin reorganizarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe. Catedra de Filosofie şi Ştiinţe Sociale a noii facultăţi a organizat în anul 1996 primele examene de admitere pentru specializări proprii: Psihologie, respectiv Sociologie. În anul 1998 în cadrul facultăţii funcţionau trei catedre cu specific socio-uman: Filosofie, Psihologie şi Sociologie, alături de Istorie şi Geografie. Alte două specializări de licenţă au fost organizate începând cu anul 1999: Asistenţă Socială şi Filosofie. După acreditarea specializărilor Psihologie şi Sociologie în anul universitar 2001-2002, catedrele de Istorie şi Geografie s-au desprins din Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, urmând să constituie Facultatea de Istorie-Geografie, modificare consfinţită prin H.G. nr. 410/13.05.2002. Portofoliul facultăţii s-a îmbogăţit în anul 2003 cu o nouă specializare organizată de Catedra de Psihologie, Psihopedagogia specială şi cu un masterat organizat de Catedra de Sociologie-Asistenţă Socială: Managementul Resurselor Umane. În anul 2005, odată cu restructurarea domeniilor academice de studii, ia fiinţă Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei, continuatoarea tradiţiei Colegiului Pedagogic de Institutori înfiinţat în 1996, colegiu care organizase anterior specializările Institutor limbă străină şi Desen. În acelaşi an, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei a pus bazele unei noi specializări în cadrul Facultăţii: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, preluând şi programul de studii Psihopedagogie specială. În prezent (anul universitar 2014-2015), Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are în structura sa trei departamente: Departamentul de Psihologie, Departamentul de Sociologie - Asistenţă Socială şi Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei.Cele trei departamente coordonează şase programe de studii la nivelul studiilor de licenţă: Psihologie, Asistenţă Socială, Sociologie, Resurse Umane, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar învăţământ (cu frecvenţă -la Oradea şi Beiuş-, cu limba de predare maghiară sau cu frecvenţă redusă). Toate aceste programe de studii sunt acreditate. Programele de studii la nivel de masterat sunt în număr de 8 după cum urmează: Dezvoltare socială şi instituţională, Gestiunea resurselor umane, Managementul serviciilor sociale, Politici publice in asistenta sociala, Economie sociala, Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională si Educatia integrata in invatamantul prescolar si scolar. La nivelul Departamentului de Sociologie-Asistenţă Socială există un program de studii doctorale in domeniul Sociologie, astfel încât, în acest moment, facultatea oferă programe de studii pe toate cele trei cicluri ale invatamantului superior: licenta, masterat si doctorat.

Cadre didactice: 52

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație