Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu Teologie sistematica pe fundamente biblice și patristice este aceea de a aprofunda științific, istoric și spiritual
tematica abordata în cadrul programului de studii biblice, patristice și sistematice, ciclul de licență. Se va pune accent pe cunoașterea aprofundată și cercetarea critică a textului biblic și a scrierilor patristice, ca fundamente ale teologiei sistematice și ale teologiei in general.
În contextul vieții socio-politice actuale, Biserica creștină trebuie să răspundă pertinent provocărilor lumii contemporane.

În acest sens, pregătirea superioară a slujitorilor ei este imperios necesară. Deoarece în cadrul studiilor de licență, timpul alocat disciplinelor biblice, patristice și sistematice nu permite aprofundarea unor teme sensibile și de mare interes, se impune continuarea acestor studii la un nivel superior. Pornind de la aceste premize, studiile de teologie biblică, patristica și sistematică la master se justifică pe deplin, întrucât ele reprezintă fundamentul tuturor celorlalte studii teologice.

Pe lângă pregătirea științifică superioară, licențiații în teologie rămân ancorați pe mai departe în mediul spiritual și duhovnicesc al Facultății pe
care au absolvit-o. În felul acesta, cunoștințele aprofundate, asimilate de masteranzi, vor putea fi aplicate practic la modul cel mai eficient.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 56

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 48

Ultima medie (buget): 9.09

Ultima medie (taxă): 7.54

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

- Media la examenul de licenţă - 80%
- Examen scris (test grilă) - 20%
Departajarea candidaţilor în caz de medii egale:
1. Nota de la proba 1 a examenului de licenţă
2. Nota de la examenul scris

TEMATICA CONCURSULUI DE ADMITERE
1.Dumnezeu Mântuitorul.
2.Tainele iniţierii creştine (Botezul, Mirungerea şi Euharistia)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 20% Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Profetismul și regalitatea în Israel I
Sfânta Treime în creație
Aspecte fundamentale ale moralei creștine
Evoluția și formarea canonului Noului Testament
Disciplină opțională 1
Impărăția lui Dumnezeu reliefată în parabolele Mântuitorului
Profetismul și regalitatea în Israel II
Păcate și virtuți
Sfânta Treime la Părintele Stăniloae pe fundamente patristice
Disciplină opțională 2
Anul 2
Elemente de antropologie neotestamentară în Epistolele pauline: Actualitatea mesajului profetic vechi testamentar
Familia creștină între tradiție și modernitate
Icoana - spațiu al eternizării
Disciplină opțională 3
Dimensiunea cuantică a Aghiasmei Mari. Îndumnezeirea materiei în Ortodoxie
Israel și neamurile în viziunea profeților
Actualitatea Epistolelor pastorale
Marile etape ale vieții spirituale
Disciplină opțională 4

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Teologie funcționează în structura actuală din 1991. Ea continuă după o întrerupere de aproximativ 50 de ani (din 1948), activitatea Academiei Teologice din Oradea, înfiinţată la 29 mai 1923. În 2011 s-au sărbătorit 20 de ani de la reînființarea ei. Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna, cu următoarele specializări: - Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani), - Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială (3 ani). Absolvenții au posibilitatea să urmeze studiile de Master, cu durata a 4 semestre, la specializările: - Istorie bisericească şi gândire creştină, - Teologie pastorală aplicată şi Teologie sistematică pe fundamente biblice. Ce e Teologia Pastorală? „Arta artelor”, pentru că îi învață pe studenți să lucreze cu sufletul omului. Ce e Teologia Asistență Socială? O altfel de pastorație, pentru că, după Ioan Gură de Aur, „adevăratul altar pe care se săvârșește Euharistia e trupul săracului, al celui marginalizat și lipsit”. Campusul universitar: Cu o suprafaţă totală de 143.200 mp, este unul din cele mai frumoase campusuri universitare din România. Acest aspect este dat de îmbinarea reuşită dintre arhitectura clădirilor, şi micul parc dendrologic cu specii de “Rododendron skocsky", “Fortitia suspensa", "Catalpa sp.", “Betula Verucosa". Biblioteca: Biblioteca a fost înfiinţată în 1963, ca utilitate adiacentă a fostului Institut Pedagogic. Ulterior, ca urmare a rapidei dezvoltări a Universităţii, începând cu anul 1990, ea a dobândit un caracter universitar. La 4 oct. 2010 s-a dechis noul sediu al bibliotecii. Acesta dispune de spaţii generoase (7.800 mp) pe cele 5 niveluri ale clădirii. Colecţiile sunt organizate pe domenii şi specializări în cele 6 săli de lectură, cu un total de 640 de locuri şi cu posibilitatea de consultare a fondului de publicaţii al bibliotecii în sistem de acces liber la raft. Domeniul Teologie se află la etajul al IV-lea şi cuprinde câteva mii de volume. Spații cu destinații spirituale:Localizate în campus, asemenea spaţii cuprind o capelă de rugăciune cu program liturgic zilnic (etajul III în Clădirea Nouă) şi biserica monument istoric “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Ridicată din lemn, între anii 1760-1762, ea este o mărturie a concepţiei arhitectonice religioase românesti.

Cadre didactice: 15

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație